696/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 10 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 22 februari 2007 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (201/2007) som följer:

10 §
Handelsregisterärenden

Behandlingsavgifter för

handelsregisteranmälningar enskild näringsidkares grundanmälan 65 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 155 €
annan näringsidkares grundanmälan 330 €
ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 330 €
ändringsanmälan som gäller strykning av bestämmelser om revision och val av revisor i bolagsordningen eller stadgarna för sådana aktiebolag, andelslag och bostadsrättsföreningar som har registrerats före den 1 juli 2007 57 €
annan ändringsanmälan 57 €
registrering av bifirma 60 €/namn
anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen eller avvikelse från den eller vid ändring av företagsformen 430 €

Fusions- och delningsärenden

anmälan om fusions- och delningsplan 330 € + 57 €/följande sammanslutning
anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 57 € /sammanslutning
ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- eller delningsärenden 330 € + 175 €/följande sammanslutning
anmälan om verkställande av fusion eller delning 57 €/sammanslutning

Övriga ansökningsärenden

ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet, det bundna egna kapitalet, reservfonden eller överkursfonden, om verkställighet av överlåtelsen av affärsverksamheten, om avstående från koncessionen, om ändring av sammanslutningsformen eller om vinstutdelning 430 €
ansökan om offentlig stämning av sammanslutningens borgenärer 175 €
övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 175 €
ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse av aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse av bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial 100 €
ansökan om förordnande av likvidator 57 €
ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag skall träda i likvidation 57 €

Utdrag, intyg och kopior

utdrag ur handelsregistret 10 €
registreringsintyg 15 €
diarieintyg 5 €
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 10 €

Bokslutsärenden

kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €
intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 5 €

Mikrofilmer

handelsregistrets grundkartotek 3 030 €
kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1976―1980 1 690 €
bokslutshandlingar jämte index för åren 1981―1998 1 350 €/år
bokslutshandlingar jämte index för åren 1999― (inkl. 20 000 bokslut) 2 020 €/år
tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 840 €
Avgift för sökande av ändring i ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 150 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Helsingfors den 14 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.