695/2007

Given i Helsingfors den 13 juni 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 7 december 2005 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1010/2005) 2 § och 4 § 2 mom. samt 4―7, 9 och 13 punkten i bilagan, av dem punkterna 4―7, 9 och 13 i bilagan sådana de lyder i förordning 1054/2006, samt

fogas till bilagan, sådan den lyder i nämnda förordning 1054/2006, en ny punkt 16 som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en i bilagan till denna förordning fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd,

15) trafikföretagarprestationer,

16) prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 1 000 euro,

2) provnummerintyg 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 180 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 2 § 16 punkten i förordningen och 16 punkten i bilagan träder emellertid i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 13 juni 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd
Matti Roine

Bilaga

A V G I F T S T A B E L L
2 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN

4. Bilinteckningsprestationer
4.1 Fastställande av bilinteckning 115 euro
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden 65 euro
4.3 Gravationsbevis 35 euro
4.4 Gravationsbevis för företag
- för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen tas ut en i dess avgiftsbeslut fastställd avgift
5. Fordonsregistreringsprestationer
5.1 Registreringstjänster
a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga 10,20 euro
b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga 13 euro
c) Registreringstjänst som utförs som timarbete 45 euro
d) Registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska uppgifterna
(pris/fordon) 10,20 euro
5.2 Specialregistreringstjänster
a) Förhandsanmälan 3 euro
b) Ny utskrift av förhandsanmälningsintyg 10 euro
c) Exportregistrering 50 euro
d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter 10,20 euro
e) Förflyttningstillstånd 13 euro
f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar 30 euro
g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken 23 euro
h) Registrering av diplomatbilar 10,20 euro
5.3 Registreringsskyltar
a) Registreringsskylt för fordon 6 euro
b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar 8,50 euro
c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt eller som av annat skäl tillverkats separat 8,50 euro
d) Undantag från antalet registreringsskyltar 25 euro
e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon 6 euro
6. Körkortsprestationer
6.1 Körkort 12,50 euro
6.2 Kortvarigt körkort 12,50 euro
6.3 Tillfälligt körkort 8 euro
7. Prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina
7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana 200 euro
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen 70 euro
7.3 Teoriprov 15 euro
7.4 Muntligt teoriprov 34 euro
7.5 Körprov med fordon av klass A1, A, T, B, C eller C1 33 euro
7.6 Körprov med ett fordon av klass BE, D1 eller D 50 euro
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A 15 euro
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E 25 euro
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen 32 euro
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola 60 euro
- kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
7.11 Körprov med en tung fordonskombination av klass E 55 euro
9. Intyg
9.1 Intyg över betald skatt 6 euro
- expeditionsavgift 2,50 euro
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat 10,20 euro
9.3 Avgift för CEMT-intyg 16,50 euro/intyg
13. Färdskrivarkort
13.1 Förarkort 100 euro
13.2 Företagskort 100 euro
13.3 Verkstadskort 100 euro
13.4 Kontrollkort 100 euro
16. Prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens
16.1. Godkännande av utbildningscentrum 70 euro
16.2. Godkännande av fortbildningsprogram 70 euro
16.3. Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens 50 euro
16.4. Registrering av grundläggande yrkeskompetens 12,50 euro
16.5. Registrering av fortbildning 12,50 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.