691/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om överföringsavgifter för elproduktion i eldistributionsnät

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 14 b § 2 mom. i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådant det lyder i lag 624/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på överföringsavgifter i eldistributionsnät som en elnätsinnehavare tar ut för elproduktion.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) anslutningsavgift en avgift som ger en elproducent som erlägger den rättigheter som baserar sig på anslutningsavtalet,

2) tilläggstjänst mättjänst, separata prestationer som kompletterar överföringstjänsten samt en tjänst som till sin nivå överstiger den tjänstenivå som generellt följs i eldistributionsnäten i Finland.

3 §
Överföringsavgifter för elproduktion

På elproduktion i eldistributionsnät tillämpas en överföringsavgift som grundar sig på energimängden. En överföringsavgift som distributionsnätsinnehavaren tar ut för elproduktion belägen vid en enskild anslutning får inte överskrida i genomsnitt 0,07 cent per kilowattimme per år.

En överföringsavgift som avses i denna paragraf fastställs genom att summan av de överföringsavgifter som under ett år tagits ut för inmatning i nätet av elproduktion belägen vid en enskild anslutning divideras med den energimängd som under samma tid har matats in i nätet. Som överföringsavgift räknas inte anslutningsavgifter eller avgifter som tagits ut för tilläggstjänster.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG (32001L0077); EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 33
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 14 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.