690/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av 26 c och 26 d § i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 juni 1993 om förhindrande av miljöförorening från fartyg (635/1993) 26 c § 4 mom. och 26 d § 3 mom., sådana de lyder i förordning 172/2005, som följer:

26 c §
Obligatorisk avlämning av fartygsavfall

Sjöfartsverket kan på ansökan medge undantag från den obligatoriska avlämningen av avfall från fartyget samt av lastavfall i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik så att det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst en gång på två veckor anlöper den finska hamn som ligger vid resrutten och för vilken fartyget ansöker om undantag avseende den obligatoriska avlämningen. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med en hamn. Sjöfartsverket skall på det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas en utredning om att fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet.

26 d §
Anmälan om fartygsavfall

Sjöfartsverket kan på ansökan medge undantag från anmälningsskyldigheten avseende avfall från fartyget samt lastavfall i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik så att det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst en gång på två veckor anlöper den finska hamn som ligger vid resrutten och för vilken fartyget ansöker om undantag avseende anmälan om fartygsavfall. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med en hamn. Sjöfartsverket skall på det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas en utredning om att fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Une Tyynilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.