689/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om delegationen för sektorsforskning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §
Syftet med delegationen för sektorsforskning

I samband med undervisningsministeriet finns en delegation för sektorsforskning.

Syftet med delegationen är att rikta statens sektorsforskning som stöder det samhälleliga beslutsfattandet och annat utvecklingsarbete i samhället samt stärka samarbetet mellan ministerierna och förvaltningsområdena i samband med detta.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för sektorsforskning skall

1) styra och utveckla statens sektorsforskning och utnyttjandet av den, främja och stärka samarbetet kring sektorsforskningen mellan ministerierna och förvaltningsområdena och ta initiativ i dessa frågor,

2) samordna de forskningsprogramhelheter bestående av forskningsprogram som utgör ministeriernas gemensamma sektorsforskning och genomförandet av programmen samt den konkurrensutsättning som behövs,

3) lägga fram förslag till hur forskningsprogramhelheterna skall genomföras och följa att de verkställs i enlighet med ministeriernas och andra finansiärers beslut, samt rapportera om genomförandet av programhelheterna till statsrådet, samt

4) bereda förslag till en strukturell reformering av sektorsforskningen samt utföra andra uppgifter i anslutning till delegationens verksamhetsområde som statsrådet eller undervisningsministeriet ger.

3 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för sektorsforskning för sex år i sänder.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar samt högst 13 suppleanter.

Medlem i delegationen är respektive ministeriums kanslichef. Kanslichefens suppleant är en av ministeriet föreslagen tjänsteman med ansvar för resultatstyrningsärenden som gäller forskningsverksamheten på förvaltningsområdet. Till delegationen hör dessutom högst fem andra medlemmar förordnade av statsrådet, vilka skall vara väl förtrogna med sektorsforskningen eller utnyttjandet av den. Statsrådet förordnar delegationens ordförande bland dem.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant i delegationen avgår under mandatperioden eller är varaktigt förhindrad att delta i verksamheten, utser undervisningsministeriet i stället en annan person för den återstående mandatperioden.

4 §
Sektioner

Beredningen av delegationens uppgifter sker i sektioner, vars antal och verksamhetsområde fastställs av statsrådet. Sektionerna tillsätts av delegationen. Sektionerna föredrar sina ärenden för delegationen för avgörande.

I en sektion finns en ordförande, en vice ordförande och högst fem medlemmar, som delegationen förordnar bland delegationens suppleanter eller bland andra tjänstemän med ansvar för ministeriernas forskningsverksamhet. Delegationen kan dessutom förordna permanenta sakkunniga i sektionerna.

Ordförandena och vice ordförandena i delegationens sektioner förordnas till sitt uppdrag för två år i sänder.

Delegationen ger vid behov sektionerna närmare anvisningar om sektionernas uppgifter och genomförandet av dem.

5 §
Behandling av ärenden

Delegationen och sektionerna sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av vice ordföranden.

Delegationen och sektionerna är beslutföra när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av medlemmarna eller suppleanterna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt.

Delegationen och dess sektioner kan höra sakkunniga.

6 §
Sekretariat

Delegationen har en generalsekreterare som undervisningsministeriet förordnar till uppdraget. Delegationen och sektionerna kan dessutom ha andra sekreterare som ministerierna förordnar till detta uppdrag. Generalsekreteraren och sekreterarna kan ha uppdraget som huvudsyssla.

7 §
Arvoden och ersättningar

Storleken på mötesarvoden till sådana ordförande, medlemmar, sakkunniga och sekreterare i delegationen och dess sektorer som inte företräder något ministerium fastställs av undervisningsministeriet. Ersättning för resekostnader betalas enligt statens tjänstekollektivavtal.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Direktör
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.