683/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 21 § i lagen av den 9 februari 2007 om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007):

1 §
Delegationen och dess mål

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården. Delegationen har som mål att främja realiseringen och utvecklingen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården samt att främja förenhetligandet och utvecklandet av serviceanvändarnas informationssystem.

Statsrådet tillsätter delegationen på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år i sänder.

2 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 medlemmar. Var och en av dem har en personlig suppleant. I delegationen skall åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Rättsskyddscentralen för hälsovården, Folkpensionsanstalten, dataombudsmannens byrå, Finlands Kommunförbund, hälsovårdscentralerna, sjukvårdsdistrikten, tillhandahållarna av privata hälso- och sjukvårdstjänster, kommunerna eller samkommunerna, tillhandahållarna av privata socialvårdstjänster samt apoteksverksamheten vara representerade.

Om ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, utser social- och hälsovårdsministeriet på förslag av ifrågavarande myndighet, inrättning eller intressegrupp en ny person i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

Delegationen kan ha en eller flera sekreterare med uppgiften som bisyssla. Sekreterarna utses av delegationen.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga och tillsätta sektioner inom sig. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen.

3 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) främja realiseringen och utvecklingen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna samt förenhetligandet och utvecklandet av serviceanvändarnas elektroniska informationssystem,

2) på social- och hälsovårdsministeriets begäran delta i beredningen av författningar, anvisningar och bestämningar som gäller elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården samt följa och utvärdera utvecklingsbehovet i fråga om dem,

3) följa och utvärdera hur realiseringen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna, ekonomi och andra resurser som avser dem samt användaravgifterna utvecklas,

4) följa den internationella utvecklingen när det gäller informationsadministrationen inom social- och hälsovården, samt

5) sköta övriga beredningsuppgifter som social- och hälsovårdsministeriet ger delegationen.

Delegationen kan ta initiativ och ge utlåtanden i ärenden som hänför sig till dess uppgifter.

Delegationen fastställer årligen sin egen verksamhetsplan, i vilken den beslutar om prioriteringarna beträffande sina uppgifter.

4 §
Sammanträden

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. Sektionerna sammanträder på kallelse av sina ordförande.

Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande. En sektion är beslutför när dess ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

5 §
Arvoden och ersättningar

Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan betalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet beslutar.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Päivi Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.