681/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 mars 2006 om systemet med samlat gårdsstöd (229/2006) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Jordbruksskiften som berättigar till trädesrättighet

Enligt artikel 33 punkt a) i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare kan de arealer som avses i 2 § 4 mom. i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007 (506/2007) tas med i arealen av ett jordbruksskifte som arealer som berättigar till trädesrättighet.

Av ökningar av arealen av stödberättigande basskiften inom systemet med miljöstöd och kompensationsbidrag för jordbruket kan i landskapet Åland endast godkännas arealer upp till högst 0,20 hektar som arealer som berättigar till trädesrättighet.


Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.