680/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001), sådant det lyder i lag 11/2007:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om användningen av de radiofrekvenser (användningsplan) som används för sådan koncessionsberoende televerksamhet som avses i 4 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) och för utövande av sådan koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).

Denna förordning gäller inte

1) frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet via satellit,

2) i televisionsverksamhet sådana televisionssändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 2 kW, och inte heller

3) i radioverksamhet sådana radiosändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 50 W.

Om användningsplan för frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet samt koncessionsberoende televerksamhet i landskapet Åland bestäms särskilt.

2 §
Analoga televisionsnät

De frekvensområden som skall användas för analog televisionsverksamhet är 174―230 MHz och 470―790 MHz.

Det finns fyra riksomfattande analoga televisionsnät, varav två är reserverade för televisionsverksamhet som är beroende av koncession och två för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande, regionala och lokala analoga televisionsnät för koncessionsberoende televisionsverksamhet eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i punkterna 1.1 och 1.2 i bilagan till denna förordning.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. används två televisionssändare i frekvensområdet 47―68 MHz.

3 §
Digitala televisionsnät

Det frekvensområde som skall användas för digital televisionsverksamhet är 470―790 MHz.

Tre kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala digitala televisionsverksamhet som är beroende av koncession. Därutöver har Rundradion Ab till sitt förfogande ett kanalknippe för skötseln av allmännyttig verksamhet. Ett kanalknippe finns tillgängligt för regional televisionsverksamhet i Vasaregionen.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande och regionala digitala televisionsnät för koncessionsberoende televisionsverksamhet eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i punkt 1.3 i bilagan.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som skall användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5―108 MHz.

Fem riksomfattande radionät har reserverats för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda att användas i radionät för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet samt de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i Rundradion Ab:s riksomfattande och regionala radionät finns i punkt 2.1 i bilagan.

I punkterna 2.2 och 2.3 i bilagan finns bestämmelser om andra radiofrekvenser än de som är avsedda att användas i de radionät som avses i 2 mom., samt om placeringen av radiosändare. Kommunikationsverket bestämmer den största tillåtna sändareffekten hos radiosändare och antennens höjd över markytan i de villkor för radiotillstånd som det fastställt med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001). Radiosändare kan även placeras i en grannkommun till den kommun som nämns i bilagan, om inte annat föreskrivs i bestämmelserna i en koncession för radioverksamhet som beviljats med stöd av lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).

De frekvensområden som skall användas för analog AM-modulerad radioverksamhet är 148,5―283,5 kHz, 526,5―1606,5 kHz, 2300―2498 kHz, 3200―3400 kHz, 3950―4000 kHz, 5950―6200 kHz, 7100―7300 kHz, 9500―9900 kHz, 11650―12050 kHz, 13600―13800 kHz, 15100―15600 kHz, 17550―17900 kHz, 21450―21850 kHz och 25670―26100 kHz.

5 §
Andra generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är 880―915 MHz och 925―960 MHz (frekvensområde 900 MHz) och 1710―1785 MHz och 1805―1880 MHz (frekvensområde 1800 MHz). Frekvenserna 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanalerna 994―1001) får dock inte användas för mobilteleverksamhet inom en radie av 100 kilometer och frekvenserna 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanalerna 987―993) och 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanalerna 1002―1008) inom en radie av 50 kilometer från organisationen EISCAT:s (European Incoherent Scatter) radiomottagarstation i Sodankylä (26E38 och 67N22), om inte Kommunikationsverket bestämmer något annat i de villkor i radiotillståndet som det fastställt med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001).

Det finns tre riksomfattande digitala GSM-mobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 MHz och i frekvensområdet 1800 MHz.

6 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1900―1980 MHz, 2020―2025 MHz och 2110―2170 MHz.

Det finns tre riksomfattande digitala UMTS-mobiltelenät som fungerar i frekvensområdena 1900–1980 MHz och 2110―2170 MHz. För regionala digitala UMTS-mobiltelenät finns ett gemensamt frekvensband på 2020–2025 MHz.

Ett teleföretag som har rätt att utöva GSM-mobilteleverksamhet på frekvenserna 880―915 MHz och 925―960 MHz samt 1710―1785 MHz och 1805―1880 MHz kan använda dessa frekvenser i samma utsträckning också för UMTS-mobilteleverksamhet.

7 §
Digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den riksomfattande digitala bredbandiga 450-mobiltelenätsverksamheten är 453,700―456,925 MHz och 463,700―466,925 MHz.

Det finns ett riksomfattande digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät.

8 §
Myndighetsradionät

De frekvensområden som skall användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är 380–386 MHz och 390–396 MHz.

Det finns ett riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

9 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Kommunikationsverket skall på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar likadan mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl föreligger orsak att förfara annorlunda.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2007. Förordningens 2 § samt punkterna 1.1 och 1.2 i bilagan är i kraft till och med den 31 augusti 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 19 december 2002 om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1159/2002) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2007.

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Bilaga

FREKVENSPLAN

1 Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab

Ort1) Kanal ERP (kW) Anm.
1)Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
Anjalankoski 5 30
Anjalankoski 49 600
Esbo 6 180
Esbo 8 60
Esbo 35 600 SVT
Euraåminne 11 20
Euraåminne 33 600
Fiskars 23 100 SVT
Fiskars 31 100
Fiskars 41 100
Haapavesi 9 60
Haapavesi 28 1000
Idensalmi 22 20
Enare 10 30
Enare 40 600
Joutseno 10 10
Joutseno 32 600
Jyväskylä 11 10
Jyväskylä 25 600
Karigasniemi 23 20
Kaunispää 22 5
Kaunispää 30 5
Kerimäki 9 10
Kerimäki 55 600
Kiihtelysvaara 35 50
Kiihtelysvaara 41 50
Koli 8 20
Koli 51 600
Kronoby 7 10
Kronoby 30 200
Kronoby 44 600 SVT
Kronoby 54 600 SVT
Kuopio 7 80
Kuopio 36 600
Kuttanen 5 3
Kuttanen 60 20
Lahtis 9 80
Lahtis 40 600
Lappo 5 80
Lappo 24 1000
S:t Michel 6 10
S:t Michel 38 600
Näätämö 49 5
Uleåborg 7 60
Uleåborg 11 20
Pello 33 3
Pello 39 3
Pernå 26 100 SVT
Pernå 36 100
Pernå 39 100
Pihtipudas 10 50
Pihtipudas 32 1000
Posio 10 10
Posio 30 500
Pyhätunturi 5 60
Pyhätunturi 32 650
Bötombergen 6 20
Bötombergen 10 20
Rovaniemi 53 100
Rovaniemi 56 100
Ruka 28 300
Ruka 36 300
Taivalkoski 6 60
Taivalkoski 23 600
Tammela 10 10
Tammela 37 600
Tammerfors 8 80
Tammerfors 53 1000
Tervola 3 20
Tervola 22 1000
Åbo 7 60
Åbo 9 30
Åbo 57 1000 SVT
Utsjoki 34 20
Vuokatti 4 40
Vuokatti 56 1000
Ylläs 11 60
Ylläs 55 1000
Etseri 26 100
Etseri 39 100

1.2 Analog Televisionsverksamhet: Koncessionsberoende Användning

Ort1) Kanal ERP (kW)
1)Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
Anjalankoski 41 600
Anjalankoski 56 600
Esbo 24 600
Esbo 52 600
Euraåminne 36 600
Euraåminne 55 600
Fiskars 58 100
Haapavesi 31 1000
Idensalmi 29 20
Enare 54 600
Joutseno 60 600
Jyväskylä 35 500
Jyväskylä 41 600
Karigasniemi 37 20
Kaunispää 34 5
Kerimäki 58 500
Kiihtelysvaara 38 50
Koli 57 500
Kronoby 33 200
Kuopio 46 600
Kuopio 49 600
Kuttanen 50 20
Lahtis 48 600
Lahtis 51 600
Lappo 40 1000
Lappo 48 1000
S:t Michel 28 600
S:t Michel 54 600
Näätämö 56 5
Uleåborg 33 600
Uleåborg 37 600
Pello 46 3
Pernå 55 100
Pihtipudas 43 1000
Posio 27 500
Puolanka 24 500
Pyhätunturi 24 1000
Bötombergen 22 1000
Brahestad 57 500
Rovaniemi 26 600
Rovaniemi 49 100
Ruka 51 300
Taivalkoski 35 500
Tammela 30 500
Tammerfors 42 1000
Tammerfors 59 1000
Tervola 25 1000
Åbo 54 1000
Åbo 60 1000
Utsjoki 31 20
Vasa 51 20
Vasa 57 20
Vuokatti 59 1000
Ylläs 52 1000
Etseri 29 100

1.3 Digital televisionsverksamhet

Ort 1) Kanalknippe ERP
1)Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
A B C E Vasa (kW)
Anjalankoski 22 27 53 56 50
Esbo 32 44 46 53 50
Euraåminne 38 45 52 55 50
Fiskars 32 44 46 58 10
Haapavesi 34 42 53 50
Idensalmi 26 38 48 30
Enare 48 25 32 50
Joutseno 47 35 57 50
Jyväskylä 30 60 55 41 50
Karigasniemi 50 49 38 30
Kerimäki 30 37 33 50
Kiihtelysvaara 26 59 43 30
Koli 25 40 47 60
Kronoby 27 22 41 44 50
Kuopio 24 31 39 52 50
Kuttanen 53 58 27 30
Lahtis 33 47 57 51 50
Lappo 38 37 55 48 50
S:t Michel 29 43 59 50
Museigatan (Vasa) 31 2
Uleåborg 41 51 54 37 50
Pello 30 36 7
Pernaja 23 50 60 39 10
Pihtipudas 50 45 58 80
Posio 31 39 57 50
Pyhätunturi 60 41 29 50
Bötombergen 28 41 54 35 50
Rovaniemi 43 46 38 50
Ruka 33 48 59 50
Snåre (Kronoby) 35 2
Taivalkoski 32 38 50 50
Tammela 22 27 50 50
Tammerfors 34 23 58 59 60
Tervola 40 42 44 50
Åbo 51 49 29 60 50
Utsjoki 44 51 43 30
Vasa 38 37 55 57 10
Vuokatti 30 52 55 80
Vuotso 31 50 56 30
Ylläs 30 36 59 50
Etseri 52 44 56 50

2 Radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

2.1 Analog radioverksamhet: Rundradion Ab

Ort1) Frekvens (MHz) ERP (kW)
1)Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan
Aavasaksa 87,9 10
Aavasaksa 89,8 10
Aavasaksa 94,7 10
Esbo 87,9 60
Esbo 91,9 60
Esbo 94,0 60
Esbo 97,5 10
Esbo 98,9 60
Esbo 101,1 60
Esbo 103,7 60
Euraåminne 87,7 30
Euraåminne 92,0 30
Euraåminne 94,8 30
Euraåminne 99,4 30
Euraåminne 103,0 30
Euraåminne 107,7
Fiskars 90,9 3
Fiskars 93,1 3
Fiskars 97,0 3
Fiskars 99,7 3
Fiskars 102,5 3
Haapavesi 89,0 30
Haapavesi 96,1 30
Haapavesi 98,4 30
Haapavesi 101,9 30
Hangö 101,9
Hausjärvi 107,8 0,3
Tavastehus 99,2 0,2
Idensalmi 87,7 2
Idensalmi 92,8 2
Idensalmi 96,5 2
Idensalmi 107,9
Enare 88,4 50
Enare 92,8 50
Enare 98,8 50
Enare 101,9 50
Enare 105,3
Joensuu 100,4 5
Joensuu 106,9
Joutsa 91,8
Joutseno 88,0 30
Joutseno 90,9 30
Joutseno 98,5 30
Joutseno 100,7 30
Jyväskylä 87,6 3
Jyväskylä 89,9 30
Jyväskylä 92,5 30
Jyväskylä 99,3 30
Jyväskylä 103,5 30
Jyväskylä 87,6
Karigasniemi 89,5 5
Karigasniemi 93,4 5
Karigasniemi 96,8 5
Karigasniemi 100,8 5
Karigasniemi 103,7
Kerimäki 90,5 30
Kerimäki 95,8 30
Kerimäki 97,7 10
Kerimäki 99,1 30
Kerimäki 103,2 30
Kiihtelysvaara 88,4 5
Kiihtelysvaara 94,9 5
Kiihtelysvaara 97,2 5
Kilpisjärvi 88,0 0,1
Kilpisjärvi 90,9 0,1
Kilpisjärvi 96,0 0,1
Kilpisjärvi 103,7 0,1
Kilpisjärvi 107,1 0,1
Koli 90,2 30
Koli 93,4 30
Koli 99,6 30
Koli 102,4 30
Kronoby 91,4 60
Kronoby 94,0 60
Kronoby 97,6 60
Kronoby 99,7 60
Kronoby 102,7 60
Kuopio 88,1 10
Kuopio 91,6 50
Kuopio 93,9 50
Kuopio 98,1 50
Kuopio 100,2 50
Kuru 105,6
Kuttanen 94,1 3
Kuttanen 97,2 3
Kuttanen 99,6 3
Kuttanen 102,2 3
Lahtis 90,3 0,2
Lahtis 93,2 50
Lahtis 95,5 50
Lahtis 97,9 50
Lahtis 100,6 50
Lammaskoski 88,5 5
Lammaskoski 91,4 5
Lammaskoski 98,7 5
Lammaskoski 101,2 5
Lammaskoski 104,6
Lappo 88,2 60
Lappo 90,1 60
Lappo 93,1 60
Lappo 95,2 60
Lappo 101,5 60
Lojo 105,0 0,2
Lojo 96,1
Loimaa 99,2 0,1
S:t Michel 88,9 30
S:t Michel 92,1 30
S:t Michel 94,6 30
S:t Michel 101,8 30
Nilsiä 90,8
Nuorgam 88,6 3
Nuorgam 93,9 3
Nuorgam 97,7 3
Nuorgam 101,2 3
Nuorgam 104,2 3
Nuvvus 88,1 0,05
Nuvvus 90,2 0,05
Nuvvus 94,4 0,05
Nuvvus 101,7 0,05
Nuvvus 105,7 0,05
Näätämö 87,6 1
Näätämö 89,9 1
Näätämö 97,4 1
Näätämö 103,3 1
Näätämö 107,5 1
Uleåborg 90,4 50
Uleåborg 93,2 50
Uleåborg 97,3 50
Uleåborg 100,3 50
Parikkala 95,1
Parkano 98,0
Pattijoki 89,5 0,4
Pattijoki 91,8 0,4
Pattijoki 102,5 0,4
Pello 90,2 10
Pello 97,0 10
Pello 99,7 10
Perho 95,9
Pernå 89,5 3
Pernå 92,3 3
Pernå 95,0 3
Pernå 98,3 3
Pernå 102,2 3
Pieksämäki 89,4 3
Pieksämäki 95,3 3
Pieksämäki 97,4 3
Pihtipudas 88,6 50
Pihtipudas 91,1 50
Pihtipudas 97,0 50
Pihtipudas 100,8 50
Borgå 90,3 0,5
Borgå 91,4 0,5
Borgå 95,9
Posio 87,6 30
Posio 91,5 30
Posio 98,6 30
Posio 104,0
Pyhätunturi 91,0 60
Pyhätunturi 97,6 60
Pyhätunturi 99,9 60
Pyhätunturi 102,4
Bötombergen 88,9 30
Bötombergen 91,0 30
Bötombergen 94,2 30
Bötombergen 97,2 30
Bötombergen 98,6 30
Bötombergen 102,6 30
Ratasvaara 103,4
Rovaniemi 88,2 30
Rovaniemi 94,0 30
Rovaniemi 96,7 30
Rovaniemi 103,0 30
Rovaniemi, Vennivaara 106,8
Ruka 90,7 3
Ruka 92,8 3
Ruka 95,1 3
Ruka 104,3
Salo 100,8
Savitaipale 97,2 0,3
Sievi 87,8
Sippola 88,5 30
Sippola 92,8 30
Sippola 96,9 30
Sippola 99,5 30
Taivalkoski 89,2 60
Taivalkoski 91,9 60
Taivalkoski 99,2 60
Taivalkoski 103,6 60
Taivalkoski 106,5
Tammela 89,2 5
Tammela 91,3 5
Tammela 96,0 5
Tammela 105,4
Tammerfors 88,3 6
Tammerfors 90,7 60
Tammerfors 93,7 60
Tammerfors 99,9 60
Tammerfors 102,1 60
Tervola 88,6 30
Tervola 92,6 30
Tervola 95,6 30
Tervola 101,6
Åbo 89,8 60
Åbo 92,6 60
Åbo 94,3 60
Åbo 96,7 6
Åbo 98,2 60
Åbo 101,4 60
Utsjoki 90,7 5
Utsjoki 93,1 5
Utsjoki 99,4 5
Utsjoki 102,6 5
Utsjoki 107,1
Nystad 107,1 0,2
Vasa 87,8 1,0
Vasa 89,6 1,0
Vasa 94,8 1,0
Vasa 97,3 1,0
Vasa 101,0 1,0
Vasa, Korsholm 105,2
Virolahti, Miehikkälä 95,9
Vuokatti 92,3 60
Vuokatti 94,3 60
Vuokatti 98,9 60
Vuokatti 101,2
Vuotso 87,8 3
Vuotso 90,1 3
Vuotso 94,3 3
Vuotso 101,3 3
Vuotso 106,5
Ylläs 92,2 60
Ylläs 95,3 60
Ylläs 98,1 60
Ylläs 103,8 60
Ylläs 100,7
Etseri 91,9 3
Etseri 94,6 3
Etseri 96,6 3
Etseri 102,9

2.2 Analog radioverksamhet: riksomfattande koncessionsberoende verksamhet

Frekvens (MHz) Ort
Frekvenshelhet 1 105,7 Anjalankoski
106,2 Esbo
106,0 Euraåminne
104,1 Haapavesi
106,3 Enare
103,8 Joutseno
105,8 Jyväskylä
103,9 S:t Karins/Åbo
107,6 Karijoki (Bötombergen)
107,7 Kerimäki
104,8 Kiiminki/Uleåborg
107,9 Kolari (Ylläs)
107,2 Kronoby
106,7 Kuopio
100,8 Kuusamo (Ruka)
104,4 Lahtis
106,5 Lappo
104,3 Lieksa (Koli)
106,3 S:t Michel
105,8 Pelkosenniemi (Pyhätunturi)
105,1 Pihtipudas
105,5 Rovaniemi
105,7 Sotkamo (Vuokatti)
105,0 Taivalkoski
104,7 Tammerfors
107,5 Tervola
Frekvenshelhet 2 99,1 Sammatti
96,2 Hangö
104,6 Helsingfors
106,5 Tavastehus
103,1 Idensalmi
87,9 Libelits
94,2 Joutseno
101,6 Jyväskylä
94,4 Jämsä
102,8 Kajana
105,2 Keminmaa
99,1 Karleby
93,0 Kuopio
105,0 Lahtis
103,6 Lappnäs
105,4 Lappo
100,5 S:t Michel
104,4 Vasa
101,2 Orivesi
101,4 Uleåborg
101,3 Pieksämäki
104,5 Euraåminne
107,0 Brahestad
99,6 Hausjärvi
102,0 Rovaniemi
104,2 Nyslott
102,7 Anjalankoski
89,6 Tammerfors
98,7 Åbo
88,3 Ylivieska
106,9 Etseri
Frekvenshelhet 3 93,9 Harjavalta/Raumo
96,8 Helsingfors
102,5 Imatra
104,1 Enare
97,3 Tavastehus
96,4 Libelits
97,3 Jyväskylä
93,7 Suomussalmi
88,8 Karislojo
105,2 Kerimäki/Nyslott
98,7 Kokemäki/Björneborg
101,5 Kotka
93,8 Kouvola
104,9 Kronoby
101,6 Kuopio
107,9 Kjulo
96,6 Lahtis
96,5 Villmanstrand
102,8 Lempäälä
96,2 S:t Michel
99,1 Uleåborg
106,2 Pyhätunturi
87,7 Brahestad
101,1 Rovaniemi
96,3 Kuusamo (Ruka)
91,2 Seinäjoki
97,5 Tahko
94,6 Taivalkoski
90,0 Tammerfors
100,1 Tervola
104,6 Åbo
93,9 Vasa
105,5 Varkaus
88,8 Sotkamo (Vuokatti)
106,0 Kolari (Ylläs)
Frekvenshelhet 4 90,0 Anjalankoski
96,5 Euraåminne
92,3 Hauho/Tavastehus
94,9 Helsingfors
91,4 Karis
103,7 Libelits
97,7 Jyväskylä
107,0 Kajana
98,8 Keminmaa
100,9 Kuopio
89,7 Lahtis
93,0 S:t Michel
91,6 Vasa
95,8 Uleåborg
95,7 Hyvinge
89,9 Brahestad (Pattijoki)
106,3 Rovaniemi
100,4 Seinäjoki
104,7 Sonkajärvi
107,5 Tammela
97,6 Åbo
104,2 Ylöjärvi
Frekvenshelhet 5 89,3 Anjalankoski
104,5 Hangö
98,1 Helsingfors
102,9 Joensuu
96,3 Kajana
104,6 Kalajoki
106,3 Karleby
94,8 Villmanstrand
105,3 Kuopio
102,4 Lahtis
95,1 Jyväskylä
104,5 Lapinlahti
103,4 Mäntsälä
104,8 S:t Michel
96,4 Uleåborg
90,4 Björneborg
103,3 Rovaniemi
103,3 Seinäjoki
107,3 Siilinjärvi/Idensalmi
103,3 Tammela
103,2 Pojo
91,6 Tammerfors
106,0 Torneå
103,4 Åbo
102,0 Vasa
91,0 Varkaus
Frekvenshelhet 6 104,9 Anjalankoski
92,5 Esbo
94,7 Hausjärvi
105,5 Ingå
101,8 Träskända
94,2 Lahtis
101,7 Euraåminne
105,2 Pernaja
107,0 Pojo
107,7 Salo
90,1 Tammela
102,4 Åbo
105,6 Ylöjärvi
106,1 Haapavesi
106,2 Uleåborg
102,3 Pihtipudas
89,1 Kuopio
100,9 S:t Michel
101,0 Jyväskylä
Frekvenshelhet 7 104,1 Euraåminne
91,1 Helsingfors
97,7 Tavastehus
104,5 Jyväskylä
103,8 Kuopio
101,5 Lahtis
103,5 Oulunsalo
89,4 Ekenäs
105,2 Tammerfors
106,4 Åbo
96,7 Vasa
105,4 Joensuu
Frekvenshelhet 8 92,9 Helsingfors
107,4 Hollola
88,1 Tavastehus
96,2 Jyväskylä
88,8 Jämsä
106,8 Åbo
94,8 Kuopio
107,5 S:t Michel
99,6 Uleåborg
104,3 Pojo (Fiskars)
101.0 Björneborg
90,8 Borgå
100,0 Nyslott
96,2 Seinäjoki
92,2 Tammerfors
93,3 Vasa
Frekvenshelhet 9 96,2 Anjalankoski
95,7 Euraåminne
89,0 Helsingfors
106,4 Hollola/Lahtis
105,9 Tavastehus
107,4 Joensuu (Koli)
94,1 Jyväskylä
107,3 S:t Karins/Åbo
107,2 Karislojo
91,3 Kerimäki
106,9 Kiiminki/Uleåborg
104,3 Karleby/Kronoby
106,1 Kuopio
89,4 Lappo
96,0 Luumäki
87,8 S:t Michel
93,4 Rovaniemi
97,2 Ylöjärvi
Frekvenshelhet 10 106,9 Helsingfors
107,2 Kotka
102,1 Villmanstrand
88,4 Borgå

2.3 Analog radioverksamhet: regional och lokal koncessionsberoende verksamhet

Frekvens (MHz) Ort
Nyland Helsingfors 102,8 Helsingfors/Esbo
Helsingfors 100,3 Helsingfors/Esbo
Helsingfors 96,2 Helsingfors/Esbo
Esbo 88,6 Esbo/Helsingfors
89,4 Tusby
Esbo 95,2 Esbo/Helsingfors
99,4 Sjundeå
Borgå 99,8 Borgå
Lojo 107,5 Hangö
96,5 Lojo
95,1 Pojo
105,6 Vichtis
Egentliga Finland Åbo 91,5 Åbo
Åbo 106,8 Jockis
96,2 Mynämäki
100,1 Åbo
Åbo 87,8 Korpo
89,0 Åbo
Åbo 100,9 Laitila
95,3 Mellilä
90,5 Åbo
97,5 Kjulo
Åbo 105,5 Åbo
105,2 Salo
Iniö 99,0 Iniö
Salo 88,2 Salo
Salo 93,5 Salo
Satakunta Björneborg 89,4 Björneborg
Björneborg-Raumo 93,0 Vittis
100,4 Harjavalta/Nakkila
105,1 Kjulo/Raumo
Raumo 93,3 Raumo
97,3 Lappnäs
Egentliga och Päijänne-Tavastland Lahtis 98,6 Lahtis
91,0 Jaala
94,9 Sysmä
Lahtis 87,6 Heinola
103,0 Lahtis
Tavastehus 101,7 Tavastehus
Birkaland Tammerfors 98,4 Tammerfors
Tammerfors 95,0 Nokia
103,8 Orivesi
94,9 Ruovesi
100,9 Tammerfors
95,4 Vilppula
99,0 Virdois
Tammerfors 92,9 Ikalis
96,4 Orivesi
103,3 Ruovesi
95,7 Tammerfors
87,6 Valkeakoski
89,5 Vammala
Tammerfors 96,3 Ikalis
106,7 Kankaanpää
91,7 Parkano
106,1 Tammerfors
96,7 Valkeakoski
107,8 Ylöjärvi
Tammerfors 98,0 Kumo
107,4 Nokia
101,2 Vammala
Kymmenedalen och Södra Karelen Kotka 105,3 Imatra
Villmanstrand 87,7 Kotka
100,1 Kouvola
93,5 Villmanstrand
Södra och Norra Savolax S:t Michel 96,7 Nyslott
89,7 S:t Michel
S:t Michel 106,9 S:t Michel/Mäntyharju
96,2 Varkaus
Kuopio- 89,5 Idensalmi
Idensalmi 96,7 Kuopio
92,7 Varkaus
107,1 Sonkajärvi
102,0 Siilinjärvi
Pieksämäki 102,2 Pieksämäki
Norra Karelen Joensuu 92,8 Joensuu
103,3 Juuka
102,2 Kitee
101,7 Outokumpu
Joensuu 101,5 Joensuu
Mellersta Finland Jyväskylä 107,1 Jyväskylä
100,3 Jämsä
107,0 Äänekoski
Jyväskylä 91,3 Jyväskylä
87,9 Pihtipudas
89,6 Viitasaari
Jyväskylä 102,5 Jyväskylä
107,5 Viitasaari
93,5 Äänekoski
Österbotten, Vasa 97,7 Östermark
Södra, Mellersta och Norra Österbotten 99,5 Vasa
Seinäjoki 103,1 Alajärvi
89,1 Etseri
105,9 Jalasjärvi
98,2 Lappo
103,9 Lehtimäki
Lappo 92,3 Kurikka
96,9 Lappo
105,1 Östermark
104,3 Alajärvi
97,8 Etseri
Alajärvi 89,7 Alajärvi
106,1 Karstula
107,9 Lehtimäki
99,1 Lestijärvi
Karleby 92,7 Kannus
103,7 Kaustby
96,7 Karleby
94,6 Jakobstad
Karleby 89,3 Kaustby
105,9 Kronoby
100,3 Jakobstad
Uleåborg 95,0 Haapajärvi
103,3 Haapavesi
101,0 Kalajoki
100,5 Nivala
88,0 Uleåborg
94,8 Brahestad
95,5 Sievi
Uleåborg 98,7 Uleåborg
Uleåborg 100,1 Haapavesi
107,7 Kalajoki
89,4 Kiiminki
92,5 Brahestad
Uleåborg 103,1 Uleåborg
105,9 Muhos
Kemi 89,5 Keminmaa
Lappland och Kajanaland Torneå 92,0 Torneå
101,0 Torneå
Enare 89,0 Enare
95,7 Enare
Rovaniemi 89,3 Rovaniemi
Kajana 90,9 Hyrynsalmi
95,7 Kajana
103,2 Kuhmo
104,7 Kuhmo/Vartius
101,8 Kuusamo
95,4 Sotkamo
87,9 Suomussalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.