678/2007

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Statsrådets förordning om avgiftsbelagd skötsel av vissa lån och fordringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § 1 mom. i lagen av den 2 februari 2007 om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007) och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), av dem det senare lagrummet sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om de avgifter som tas ut för skötseln av lån och statens fordringar som avses i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007), nedan överföringslagen.

2 §
Avgifter som tas ut

För skötseln av lån och statens fordringar som avses i 23 § 1 mom. i överföringslagen tas en årsavgift på 10 euro ut, när skulden grundar sig på:

1) lagen om statens deltagande i kostnaderna för vissa jord- och vattenbyggnadsarbeten (433/1963),

2) skogsförbättringslagen (140/1987),

3) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996),

4) lagen om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar (42/1960),

5) lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) eller

6) någon annan lag som nämns i 1 § i överföringslagen, om lånet har beviljats eller fordringen uppkommit efter det att skötseln av lån och fordringar överförts på Statskontoret.

Om skötseln av lån eller fordringar som grundar sig på de lagar som nämns i 1 mom. 1―5 punkten var avgiftsfria innan skötseln överfördes på Statskontoret, är skötseln fortfarande avgiftsfri.

Någon avgift tas dock inte ut för de lån och fordringar som enligt 23 § 2 mom. i överföringslagen är avgiftsfria.

3 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På de lån och statens fordringar som nämns i 1 § 2 och 3 punkten i överföringslagen tillämpas förordningen emellertid från den 1 januari 2008.

Helsingfors den 14 juni 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.