675/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Vid beviljandet av understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) iakttas förutom bestämmelserna i nämnda lag dessutom denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) de minimis -stöd stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse,

2) mikroföretag företag som uppfyller villkoren för mikroföretag i kommissionens gällande rekommendation om definitionen på små och medelstora företag,

3) stödområde I det förstastödområdet enligt statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden (44/2007),

4) stödområde II det andra stödområdet enligtstatsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden,

5) stödområde III andra områden i Finland än de som nämns i 3 och 4 punkten, med undantag av landskapet Åland.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas för projekt där understödet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till att

1) projektet genomförs enligt en snabbare tidtabell,

2) projektet genomförs med högre kvalitet,

3) projektet genomförs i större omfattning eller

4) att projektet över huvud taget genomförs.

4 §
Inriktning av understödet

Understöd inriktas på projekt som främjar

1) uppkomsten av ny företagsverksamhet,

2) utvecklandet och ibruktagandet av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder,

3) kommersialiseringen av forskningsresultat och innovationsverksamhet,

4) tillämpningen och införandet av ny teknik,

5) samarbetet mellan små och medelstora företag,

6) diversifieringen eller förstärkningen av företagsverksamheten i regionerna eller

7) samarbetet mellan företag och läro- eller forskningsanstalter samt samarbetet mellan företag och andra offentliga samfund.

5 §
Projekt som medfinansieras genom Europeiska gemenskapens strukturfonder

När understöd beviljas skall målen och villkoren för tillämpning av Europeiska gemenskapens strukturfondsprogram beaktas.

I fråga om genomförandet, övervakningen och revisionen av strukturfondsprogram iakttas bestämmelserna i strukturfondslagen (1401/2006) och i förordningar som med stöd av den utfärdats av statsrådet.

2 kap.

Understöd för utvecklande av företag

Allmänna bestämmelser
6 §
Projektets betydelse

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft och som bedöms ha betydande inverkan på företagets

1) tillväxt,

2) teknologi,

3) internationalisering,

4) produktivitet eller

5) affärskompetens.

Som en faktor som talar för att understöd skall beviljas betraktas projektets gynnsamma effekter på sysselsättningen, miljön och jämställdheten.

7 §
Europeiska gemenskapens rättsakter som gäller understödet

Bestämmelser om beviljande av understöd för utvecklande av företag finns i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag samt i kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd.

Beviljande av understöd för utvecklande av företag i fråga om investeringar
8 §
Understödets maximiandel av anskaffningsutgiften för en investering

Andelen understöd för utvecklande av företag som beviljas för investeringar får uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som följande tabell utvisar:

STÖDOMRÅDE I Maximal procentandel STÖDOMRÅDE II Maximal procentandel STÖDOMRÅDE III Maximal procentandel
Stora företag 15 10
Medelstora företag 25 15 7,5
Små företag 35 25 15
Mikroföretag 35 25 20
Mikroföretag i glesbygden 35 35 30

Understöd kan inte beviljas ett stort företag på stödområde II i Övre Birkalands ekonomiska region och Kuusankoski stad.

Om understödets procentandel av anskaffningsutgiften för en investering för ett mikroföretag på stödområde III överstiger 15 procent, skall understödet i dess helhet beviljas som de minimis -stöd.

Med glesbygd avses de områden som anges i 29 § i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007).

9 §
Den sammanräknade maximiandelen understöd och annat statligt stöd av anskaffningsutgiften för en investering

Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som anges i 8 §.

Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd som beviljas ett mikroföretag på stödområde III får överstiga 15 procent endast i det fall att både understödet för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd beviljas som de minimis -stöd.

10 §
Andelen offentlig finansiering av anskaffningsutgiften för en investering

En förutsättning för att understöd för utvecklande av företag skall beviljas för en investering är att understödstagaren finansierar minst 25 procent av anskaffningsutgiften för investeringen med annan än offentlig finansiering.

Utöver det understöd som beviljas för en investering är all finansiering som har beviljats av offentliga finansiärer eller offentligt ägda finansiärer offentlig finansiering oberoende av om det i finansieringen ingår offentligt stöd eller inte. Som offentlig finansiering räknas också ett lån för vilket en offentlig finansiär eller en offentligt ägd finansiär har gått i borgen.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på ett investeringsprojekt av en kommun eller en sammanslutning som huvudsakligen ägs av en kommun till den delen det är fråga om finansiering som beviljats av kommunen.

11 §
Beviljande av understöd för kommunernas investeringar

En kommun eller ett fastighetsbolag där kommunen är ägare kan beviljas understöd för utvecklande av företag på stödområde I och II för byggande av verksamhetslokaler som ställs till små och medelstora företags förfogande på så sätt att understödets maximala procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen samt summan av de sammanräknade procentandelarna av ett sådant understöd och annat stöd som betraktas som statligt stöd bestäms av storleken på det företag som etablerar sig i verksamhetslokalen och verksamhetslokalens läge på det sätt som anges i 8 och 9 §.

Den hyra som tas ut för verksamhetslokalerna bör grunda sig på utgifterna för byggandet av lokalerna på så sätt att det beviljade stödet inte beaktas när hyran fastställs. Arbetskrafts- och näringscentralen bör godkänna den lägsta hyra som tas ut.

Om företaget köper verksamhetslokalerna innan tre år har förflutit från utbetalningen av stödet, skall köpesumman motsvara det pris som har godkänts av arbetskrafts- och näringscentralen i enlighet med marknadsprisets nivå på orten och stödet skall då överföras på företaget i form av ett avdrag från köpesumman i enlighet med understödets procentandel, dock högst till beloppet av det utbetalda stödet. Överföringen av stödet skall nämnas i köpebrevet.

12 §
Beviljande av understöd för stora företags investeringar

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för stora företags investeringar på stödområde I och II när

1) det är fråga om en ur företagets synvinkel betydande investering i en ny verksamhetsenhet, affärsverksamhet, produkt, tjänst eller teknik,

2) projektet är särskilt viktigt med tanke på sysselsättningen i området och

3) projektet har betydande konsekvenser med tanke på förbättrandet av små och medelstora företags verksamhetsbetingelser så att projektet ökar

a) överföringen av teknologi till små och medelstora företag,

b) samarbetet med små och medelstora företag eller

c) underleveranserna från små och medelstora företag.

13 §
Beviljande av understöd för investeringar som görs av företag inom trafiksektorn

Andelen understöd för utvecklande av företag som beviljas ett företag inom trafiksektorn för finansiering av en investering samt summan av procentandelarna av ett sådant understöd och annat stöd som betraktas som statligt stöd får uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som följande tabell utvisar:

STÖDOMRÅDE I Maximal procentandel STÖDOMRÅDE II Maximal procentandel STÖDOMRÅDE III Maximal procentandel
Stora företag 15 10
Medelstora företag 15 15 7,5
Små företag 15 15 15

Andelen understöd som beviljas små och medelstora företag för finansiering av en investering samt summan av de sammanräknade procentandelarna av ett sådant understöd och annat stöd som betraktas som statligt stöd får uppgå till högst 10 procent av anskaffningsutgiften för en investering på små öar och skärgårdsområden inom stödområde II, vilka räknas upp i punkterna FI181, FI183 och FI195 i bilagan till kommissionens beslut av den 20 december 2006 om statligt stöd N 359/2006.

14 §
Beviljande av understöd för investeringar som görs av bybutiker

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § kan understöd för utvecklande av företag beviljas en bybutik som säljer dagligvaror och är belägen utanför ett stads- eller kommuncentrum eller utanför ett annat med dessa jämförbart område med tät bosättning för en investering som förbättrar eller gör tjänsterna mångsidigare. En förutsättning för att understöd skall beviljas är att butikens årsförsäljning av dagligvaror understiger 2 miljoner euro och butiksytan understiger 400 kvadratmeter.

Understödets maximala procentandel av anskaffningsutgiften för en investering är 40. Understödet beviljas som de minimis –stöd, och får beviljas från ingången av år 2008 högst till utgången av år 2011.

15 §
Godtagbara hyresutgifter

Som utgifter för långvarig hyrning av maskiner och anordningar kan inom ramen för understödet för utvecklande av företag godkännas högst de hyresutgifter för tre år som motsvarar köpesumman av anskaffningen. I utgifterna kan inte inbegripas förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållsutgifter eller andra motsvarande utgifter.

På stödområde I och II beviljas understödet för hyresutgifter som de minimis -stöd.

Beviljande av understöd för utvecklande av företag för andra utvecklingsåtgärder
16 §
Godtagbara utgifter

Understöd för utvecklande av företag för andra utvecklingsåtgärder kan beviljas för

1) utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån,

2) lönekostnader, varvid understödet beviljas som de minimis -stöd, med undantag av utvecklande av produkter och produktionsmetoder,

3) resekostnader, varvid understödet beviljas som de minimis -stöd, med undantag av utvecklande av produkter och produktionsmetoder,

4) utgifter för deltagande i mässor eller utställningar utomlands, varvid understödet beviljas som de minimis -stöd, med undantag av företagets första deltagande i evenemanget i fråga,

5) utgifter för anskaffning eller hyrning av maskiner och anordningar, till den del dessa hänför sig till utvecklande av produkter och produktionsmetoder samt

6) utgifter för anskaffning av råvaror och halvfabrikat, varvid understöd kan beviljas endast för åtgärder för utvecklande av produkter och produktionsmetoder.

Understöd för utvecklande av produkter och produktionsmetoder kan inte beviljas för utgifter som förorsakas av konstruktionen av en prototyp som skall säljas.

17 §
Understödets maximiandel

Det understöd för utvecklande av företag som beviljas för andra utvecklingsåtgärder kan uppgå till högst 50 procent av de godtagbara utgifter som ligger till grund för understödet.

Om understödet för utvecklande av produkter och produktionsmetoder beviljas så att understödets andel av de godtagbara utgifterna överstiger 40 procent på stödområde I eller II eller 35 procent på stödområde III, skall understödet för utvecklande av produkter och produktionsmetoder i dess helhet beviljas som de minimis -stöd.

18 §
Den sammanräknade maximiandelen understöd och annat statligt stöd

Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas för andra utvecklingsåtgärder och annat stöd som betraktas som statligt stöd får uppgå till högst 50 procent.

När understöd för utvecklande av företag beviljas för utvecklande av produkter och produktionsmetoder, får summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd överstiga 40 procent på stödområde I och II eller 35 procent på stödområde III endast i det fall att både understödet för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd beviljas som de minimis -stöd.

19 §
Beviljande av understöd till stora företag

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas stora företag för andra utvecklingsåtgärder endast om dessa genomförs som gemensamma projekt i vilka utöver ett stort företag också små och medelstora företag deltar.

Understödet till stora företag beviljas som de minimis -stöd.

Beviljande av understöd för utvecklande av företag för täckande av små företags lönekostnader och kostnader i samband med inledning eller utvidgning verksamheten
20 §
Beviljande av understöd för lönekostnader och andra omkostnader

Ett litet företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet kan beviljas understöd för utvecklande av företag för täckande av nya arbetstagares lönekostnader.

Ett litet företag som inleder sin verksamhet kan beviljas understöd även på basis av företagarens skäliga kalkylmässiga lönekostnader. Det understöd som beviljas på basis av företagarens kalkylmässiga lönekostnader får inte inbegripa medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder.

Understöd kan också beviljas ett litet innovativt företag för utgifter som föranleds av användningen av sakkunnigtjänster och andra tjänster i anslutning till att företaget inleder eller utvidgar sin verksamhet samt för utgifter för hyrning av verksamhetslokaler och anordningar.

Understödet kan uppgå till högst 50 procent och beviljas för högst 24 månader. Understödet beviljas som de minimis -stöd.

21 §
Beviljande av understöd för lönekostnader för den första arbetstagaren

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § kan understöd för utvecklande av företag beviljas en ensamföretagare för lönekostnader för den första arbetstagaren. Understödet är 30 procent för de första 12 månaderna och 15 procent för de följande 12 månaderna, om

1) arbetstagarens arbetsplats och arbetsgivarens fasta verksamhetsställe är belägna i Kehys-Kainuu, Tornedalens, Östra Lapplands eller Pielinen-Karelens ekonomiska region eller Ilomants eller Rautavaara kommun,

2) arbetstagaren anställs i anställningsförhållande som gäller tills vidare och

3) arbetstagarens arbetstid är minst 25 timmar i veckan.

Understöd kan dock inte beviljas om

1) arbetstagarens anställning har börjat innan understödet söks eller

2) arbetsgivaren för samma tid får annat statligt stöd för anställande av arbetstagaren, med undantag av den befrielse från avgift som avses i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009 (1200/2002) och den befrielse från avgift som avses i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005―2009 (1094/2004).

Understödet beviljas som de minimis -stöd och kan beviljas högst till utgången av år 2011.

3 kap.

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

22 §
Definitioner på offentligt samfund och privat sammanslutning

När understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö beviljas avses med

1) offentliga samfund kommuner, samkommuner, universitet, yrkeshögskolor eller andra med dem jämförbara organisationer som inte eftersträvar vinst och

2) privata sammanslutningar föreningar, andelslag, företag eller andra sammanslutningar som inte eftersträvar vinst.

23 §
Godtagbara utgifter

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för täckande av utgifterna för

1) anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån,

2) lönekostnader,

3) resekostnader,

4) hyrning av lokaler samt maskiner och anordningar,

5) investeringar,

6) anskaffning av råvaror och halvfabrikat samt

7) omkostnader, dock högst 10 procent av de utgifter som är godtagbara inom ramen för understödet.

24 §
Understödets maximiandel

Andelen understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan uppgå till högst 80 procent av de godtagbara utgifter som ligger till grund för understödet.

Understödet för utvecklande av avgiftsbelagd serviceverksamhet för företag beviljas som de minimis -stöd.

25 §
Understöd för kapitalplaceringsverksamhet

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas ett offentligt samfund eller en privat sammanslutning för att användas till teckning av kapital i en kapitalplaceringsfond.

En förutsättning för att understöd skall beviljas är att kapitalplaceringsfonden gör placeringar i små och medelstora företag som inleder sin verksamhet. Dessutom förutsätts att minst 50 procent av kapitalplaceringsfondens kapital skall utgöras av finansiering från privata investerare.

Vid ett kapitalplaceringsfondsprojekt kan understöd beviljas för teckning av fondandelar i fonden, för höjande av kapitalet i fonden samt för fondens administrativa utgifter.

När understöd inriktas på kapitalplaceringsverksamhet iakttas gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag (2006/C 194/02).

4 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Beaktande av tidigare beviljade understöd vid behandlingen av ansökningarna

Verkningarna av understöd som har beviljats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet eller bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande skall presenteras skriftligen i samband med behandlingen av en ny stödansökan, om högst fem år har förflutit från den tidpunkt då understödet beviljades.

27 §
Uppföljning och bedömning av hur projektet genomförs samt hur effektivt understödet är

Den som beviljar understöd skall förutsätta att understödstagaren rapporterar om hur projektet har genomförts i samband med att den sista raten av understödet betalas ut. Den som beviljar understöd skall dessutom förutsätta att understödstagaren rapporterar om hur projektet genomförs redan innan den sista raten av understödet betalas ut, om detta anses nödvändigt.

Den som beviljar understöd skall, för bedömning av hur effektivt understödet är, förutsätta att understödstagaren rapporterar om verkningarna av projektet tidigast inom två år från den tidpunkt då sista raten av understödet för projektet betalades.

28 §
Myndighet som beslutar om återkrav

Beslut om att utbetalningen av understöd upphör och beslut om återkrav fattas av den myndighet som beviljat understödet. Beslut som gäller en understödstagare som har försatts i konkurs fattas dock av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område projektet huvudsakligen genomförts.

5 kap.

Ikraftträdande

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 (32006R1998); EUT nr L 379, 28.12.2006, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 (32001R0070); EGT nr L 10, 13.1.2001, s. 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 (32006R1628); EUT nr L 302, 1.11.2006, s. 29

Helsingfors den 7 juni 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.