663/2007

Given i Helsingfors den 8 juni 2007

Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder och förfaranden som tillämpas när statsunderstöd beviljas vissa landsomfattande kvinnoorganisationer som främjar jämställdhet mellan könen och som är kanaler för samhällelig påverkan.

Med kvinnoorganisationer avses i denna lag Naisjärjestöjen Keskusliitto–Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y. och Naisjärjestöt yhteistyössä–Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry.

2 §
Verksamhet som understöds

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för att stödja verksamhet för sådana kvinnoorganisationer som nämns i 1 § 2 mom.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i de statsunderstöd som avses i denna lag.

4 §
Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd och hur statsunderstödet bestäms

Statsunderstödet skall användas till organisationernas verksamhet i enlighet med 1 § 1 mom. När statsunderstöd beviljas beaktas verksamhetens kvalitet, omfattning och resultat.

5 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På statsunderstöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt statsunderstödslagen (688/2001).

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 1/2007
AjUB 1/2007
RSv 1/2007

Helsingfors den 8 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.