662/2007

Given i Helsingfors den 8 juni 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 april 2007 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007),

ändras 25 § 1 mom., 26 § 1 mom., 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 31 § 2 mom., 32 §, 35 §, 37 § 1, 4 och 5 mom., tabellerna 3, 4 och 8 i bilaga 1, samt

fogas till förordningen en ny 37 a §, som följer:

25 §
Preciserad kvävegödsling av jordbruksgrödor

Åtgärden verkställs i form av en analys av mängden kväve i åkermarken på våren före vårgödslingen med hjälp av en laboratorieanalys eller en metod för snabbmätning. Resultatet av analysen måste beaktas vid kvävegödslingen av de jordbruksskiften där kvävemängden uppmätts. Om resultatet av analysen är över 20 kg kväve per hektar, måste den mängd kväve som överstiger 20 kg/ha dras av från kvävegivan för skiftet. Om resultatet av analysen inte finns att tillgå innan kvävegödslingen genomförs, måste den maximala kvävegiva per skifte som tillåts enligt villkoren för miljöstöd minskas med minst 20 kg/ha. Den mängd som inte spridits får spridas ut om analysresultatet visar på högst 20 kg kväve per hektar. Om resultatet överstiger 20 kg/ha, måste den överskjutande kvävemängden dras av från kvävegivan. Minskningen görs utgående från 11―14 eller 24 § i de gödslingsvillkor som gårdsbruksenheten följer.


26 §
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning

Jordbrukaren skall utanför vegetationsperioden ha minst 30 procent av jordbruksenhetens sammanlagda miljöstödsberättigande åkerskiftesareal täckt av växtlighet eller stubb. Skiftet skall vara täckt av växtlighet fram till såbäddsberedningen eller motsvarande odlingsåtgärd. Det rekommenderas att de skiften som är täckta av växtlighet är sådana som är viktiga för vattenskyddet, i synnerhet skiften som gränsar till vattendrag och utfallsdiken.


27 §
Växttäcke vintertid

Jordbrukaren skall utanför vegetationsperioden ha minst 30 procent av gårdsbruksenhetens sammanlagda miljöstödsberättigande åkerskiftesareal täckt av växtlighet eller stubb. Skiftet skall vara täckt av växtlighet fram till såbäddsberedningen eller motsvarande odlingsåtgärd. Det rekommenderas att de skiften som är täckta av växtlighet är sådana som är viktiga för vattenskyddet, i synnerhet skiften som gränsar till vattendrag och utfallsdiken.


28 §
Effektiverat växttäcke vintertid

Jordbrukaren skall utanför vegetationsperioden ha minst 50 procent av gårdsbruksenhetens sammanlagda miljöstödsberättigande åkerskiftesareal täckt av växtlighet eller stubb. Skiftet skall vara täckt av växtlighetfram till såbäddsberedningen eller motsvarande odlingsåtgärd. Det rekommenderas att de skiften som är täckta av växtlighet är sådana som är viktiga för vattenskyddet, i synnerhet skiften som gränsar till vattendrag och utfallsdiken.


31 §
Spridning av stallgödsel under vegetationsperioden

Den stallgödsel som används på gårdsbruksenheten skall spridas ut på åkrarna under vegetationsperioden på våren och sommaren. På våren får stallgödsel börja spridas tidigast den 15 april. Spridningen får inledas den 1 april om marken är ofrusen och torr, så att ingen avrinning till vattendrag sker och det inte finns risk för alvförtätning. Vid spridning av fast gödsel på brodd och vall under vegetationsperioden skall användas precisionsspridare för fast gödsel och vid spridning av flytgödsel och urin utrustning som placerar gödseln och urinen eller slangspridare i syfte att minska luktolägenheterna. Vid anläggning av växtbestånd skall stallgödseln alltid myllas in. Stallgödsel får spridas fram till den 10 september om skiftet besås med höstsäd, höstoljeväxter eller vall eller om en flerårig trädgårdsväxt planteras på skiftet. I annat fall är stallgödselspridning tillåten fram till den 15 augusti.


32 §
Näringsbalans

Jordbrukaren skall årligen göra upp en skiftesspecifik åkerbalans för gårdsbruksenhetens samtliga basskiften. För gårdsbruksenheten utarbetas därtill en "Åtgärdsplan för näringsbalansen". I planen ingår en bedömning av näringsbalansen och krävda åtgärder efter det andra och fjärde förbindelseåret. Om förhållandet mellan kväveöverskottet och de kvävemängder som använts på skiftet har ökat med minst 20 procentenheter under de två första förbindelseåren, måste jordbrukaren minska kvävegödslingen på skiftet med 10 kg/ha under det tredje året. Om förhållandet mellan fosforöverskottet och de fosformängder som använts på skiftet har ökat med minst 20 procentenheter under de två första förbindelseåren, måste jordbrukaren minska fosforgödslingen på skiftet med 2 kg/ha under det tredje året. Om förhållandet mellan kväveöverskottet och de kvävemängder som använts har ökat avsevärt, dock minst 40 procentenheter, måste jordbrukaren minska kvävegödslingen med 20 kg/ha under det tredje förbindelsåret. Om förhållandet mellan fosforöverskottet och de fosformängder som använts har ökat avsevärt, dock minst 40 procentenheter, måste jordbrukaren minska fosforgödslingen med 4 kg/ha under det tredje förbindelsåret.

En bedömning av näringsbalansen måste göras igen efter det fjärde förbindelseåret på så sätt att man jämför det tredje och fjärde förbindelseårets kväve- och fosforöverskott med de kväve- och fosformängder som använts och gör motsvarande minskningar av kväve- och fosforgödselmängderna under det femte förbindelseåret. De nödvändiga minskningarna av kväve- och fosforgödselmängderna görs utgående från 11―14 eller 24 § i de gödslingsvillkor som gårdsbruksenheten följer. Fosforgödslingen behöver inte minskas om den fosforutjämning som genomförs på skiftet inte är slutförd det tredje eller femte förbindelseåret. Om överskottet är negativt det andra eller fjärde förbindelseåret behöver gödslingen inte minskas.

Med en skiftesspecifik åkerbalans avses skillnaden mellan näringsämnena i gödselmedel, stallgödsel och andra organiska gödselmedel som spridits på ett basskifte och de näringsämnen som förts bort från basskiftet med skörden. Balansräkningarna skall göras för kväve och fosfor. Åkerbalansen skall göras upp för varje vegetationsperiod senast i slutet av respektive förbindelseår. "Åtgärdsplanen för näringsbalansen" skall utarbetas senast i slutet av det andra och fjärde förbindelseåret.

Näringsbalansen räknas ut för åkergrödor men inte för trädgårdsväxter eller frökryddor. För obligatorisk träda och åkrar som inte ger skörd behöver inte göras upp någon åkerbalans.

35 §
Preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter

Jordbrukaren skall mäta mängden lösligt kväve på våren före vårgödslingen och under vegetationsperioden före tillskottsgödslingarna. För varje jordbruksskifte utförs en separat analys. Om mängden lösligt kväve i marken överstiger 20 kg per hektar skall den andel som överstiger 20 kg dras av från den årliga kvävegivan för skiftet. Minskningen görs utgående från gödslingsvillkoren enligt kapitel 4 som gårdsbruksenheten följer. Jordbrukaren kan analysera eller låta analysera mängden lösligt kväve med hjälp av en metod för snabbestämning, en så kallad kväveportfölj, eller beställa en laboratorieanalys av mängden lösligt kväve. Laboratorieanalysen skall utföras vid ett laboratorium som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt i enlighet med lagen om gödselfabrikat. Mätresultaten skall föras in i de skiftesspecifika anteckningar som avses i 4 §.

37 §
Metoder för uppföljning av skadedjur

Av den areal som avsatts för trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 och frökryddor skall minst 50 % årligen användas för odling av växter för vilka man kan använda limfällor eller feromonfällor för att kontrollera förekomsten av skadedjur. Sådana växter är kålväxter, kålrot, rova, senap, ätbara lökväxter, morot, rödbeta, selleri, persilja, palsternacka och andra flockblommiga växter, kummin, ärt, äpple, plommon, sötrönn, vinbär, jordgubbe och hallon.


Följande växter och deras skadedjur skall kontrolleras:

1) kålväxter: liten kålfluga, stor kålfluga, jordloppor, rapsbagge,

2) äpple: äppelvecklare, rönnbärsmal,

3) plommon: plommonvecklare,

4) sötrönn: rönnbärsmal,

5) vinbär: vinbärsmal,

6) hallon: hallonänger,

7) jordgubbe: tripsar, bladlöss, skinnbaggar,

8) ärt: ärtvecklare,

9) morot: morotsbladloppa, morotsfluga,

10) rödbeta: betfluga, löss

11) lökväxter: lökmal,

12) kummin: kumminmal.

Valet av bekämpningsmetoder baserar sig på anteckningarna om iakttagelser. Uppföljningen görs under perioden från den 1 maj till den 31 augusti alltid då det förekommer skadeinsekter som orsakar skador på odlingsväxterna. Jordbrukaren skall skaffa sig guiden "Avomaavihannesten taudit ja tuholaiset" eller "Aktuella växtskyddsanvisningar" som getts ut av Kasvinsuojeluseura år 2002 eller "Hedelmä- ja marjakasvien tuhoeläimet" som getts ut av Kasvinsuojeluseura år 1997 eller Kasvinsuojeluseuras publikation nr 100 "Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita".

37 a §
Undantag från genomförande av tilläggsåtgärder år 2007

Om jordbrukaren efter den 30 april 2007 har valt en tilläggsåtgärd som avses i 25, 29―31, 35 eller 37 § eller bytt ut en tilläggsåtgärd som han redan valt mot ovan nämnd tilläggsåtgärd enligt 33 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) kan jordbrukaren vid genomförandet av tilläggsåtgärder år 2007 tillämpa i denna paragraf föreskrivna undantag.

År 2007 behöver jordbrukaren inte analysera kvävemängden i åkermarken på våren före vårgödslingen eller beakta analysresultatet vid kvävegödslingen enligt 25 § 1 mom. År 2007 krävs inte att gårdsbruksenheten uppfyller minimikravet på vall eller gräsbevuxna områden enligt 29 § 1 mom. Ovan i 29 § 2 mom. avsedd maximal odlingsareal för en och samma växtart samt minimikraven på olika växtarter skall iakttas vid höstsådd från den 1 augusti 2007. Ovan i 30 § föreskrivet minimikrav på vallväxter skall uppfyllas senast i slutet av vegetationsperioden 2007. Tidpunkterna och metoderna för spridning av stallgödsel enligt 31 § 2 mom. skall följas från den 15 juni 2007. Av jordbrukaren kvävs inte en analys av kvävemängden i åkermarken på våren före gödslingen enligt 35 §. År 2007 skall jordbrukaren under perioden från den 15 juni till den 31 augusti utföra uppföljning enligt 37 § 5 mom. alltid då det förekommer skadeinsekter som orsakar skador på odlingsväxterna.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.