660/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 10 och 16 § i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om påföljderna för försummelse av stödvillkoren inom det område där programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet är tillämpligt.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007),

2) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,

3) förordningen om övervakning av arealbaserade stöd statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007),

4) basåtgärder sådana basåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i 29 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd,

5) tilläggsåtgärder sådana tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i 32 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd.

2 kap.

Övervakning

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid anordnandet av övervakningen iakttas vad som föreskrivs i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i förordningen om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 §
Tillsynsmyndighet

Arbetskrafts- och näringscentralerna utför kontroller.

Den person som utför övervakningen skall inneha ett övervakningspass med en fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet eller Landsbygdsverket eller en av arbetskrafts- och näringscentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen skall på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan en kontroll på plats inleds.

5 §
Stödvillkor som skall övervakas

På gården skall kontrolleras att de stödvillkor iakttas som gäller

1) kompensationsbidrag,

2) basåtgärder i samband med miljöstödet,

3) minimkrav för miljöstöd,

4) de tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet som valts,

5) avtal om miljöspecialstöd.

6 §
Påföljder för försummelse

Bestämmelser om påföljder för försummelse av stödvillkor finns i artikel 18 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Om stödvillkoren inte iakttas skall stödet minskas eller dras in. Då minskningen av stödet bestäms skall hänsyn tas till försummelsens allvar, omfattning och varaktighet. Om försummelsen är lindrig ges en anmärkning om försummelsen.

3 kap.

Skiften

7 §
Övervakning av arealer

Bestämmelser om övervakning av arealer och skiften finns i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

8 §
Gröngödslingsvall

Om det vid övervakningen upptäcks brister i iakttagandet av villkoren för anläggning eller användning av gröngödslingsvall, minskas kompensationsbidraget samt det stöd som betalas för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet med 1―10 procent.

Om gröngödslingsvallens areal utgör mer än 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena, betalas för den överstigande delen inget kompensationsbidrag eller stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet.

9 §
Skörd

Kompensationsbidrag och stöd för basåtgärder och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte för åkerareal där skörd inte bärgats, om inte åkerarealen är en sådan i 59―61 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedd åkerareal som sköts.

Om stödvillkoren som hänför sig till skörd eller sådan i 1 mom. avsedd åkerareal som sköts inte har iakttagits på en åkerareal, skall åkerarealen dras av från den för växtartsgruppen godkända arealen innan de avdrag för påföljder som hänför sig till arealen har gjorts.

Miljöstöd och kompensationsbidrag betalas inte under stödåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 20 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende kompensationsbidraget och miljöstödet.

4 kap.

Påföljder

10 §
Minimikraven för miljöstöd

Stödet för basåtgärder sänks med 1 procent för varje minimikrav som förutsätts i 28 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, om minimikravet inte har iakttagits. Om flera minimikrav har försummats är procenttalet för påföljderna summan av de enskilda procenttalen.

Om miljöstödet har minskats på grund av försummelse av tvärvillkoren bestäms för försummelse av de stödvillkor som gäller minimikraven för miljöstöd inga påföljder som överlappar tvärvillkorens påföljder.

11 §
Planering och uppföljning av miljövården i samband med odling

Om odlingsplanen är bristfällig sänks stödet för basåtgärder med 3―10 procent. Om gården helt saknar odlingsplan sänks stödet för basåtgärder med 15 procent.

Om markkarteringen är bristfällig sänks stödet för basåtgärder med 2―3 procent. Om gården helt saknar markkartering sänks stödet för basåtgärder med 5 procent.

Om de skiftesvisa anteckningarna är bristfälliga sänks stödet för basåtgärder med 7―15 procent. Om gården helt saknar skiftesvisa anteckningar sänks stödet för basåtgärder med 30 procent.

12 §
Träda som är täckt av växtlighet

Om villkoren för stöd för basåtgärder som gäller träda som är täckt av växtlighet inte har iakttagits, sänks den stöddel för basåtgärder som betalas för träda som är täckt av växtlighet med 30―100 procent.

13 §
Gödsling av jordbruksgrödor

Om kväve inte har använts i enlighet med villkoren inom tillåtna gränser sänks stödet för basåtgärder med 1―6 procent.

Om den fosformängd per år som tillåts i villkoren har överskridits sänks stödet för basåtgärder med 1―3 procent.

Om den fosformängd som tillåts i villkoren har överskridits på ett skifte där fosforutjämning tillämpas sänks stödet för basåtgärder med 2―12 procent.

14 §
Gödsling av trädgårdsväxter

Om kväve inte har använts i enlighet med villkoren inom tillåtna gränserna sänks stödet för basåtgärder med 1―6 procent.

Om den fosformängd per år som tillåts i villkoren har överskridits sänks stödet för basåtgärder med 1―3 procent.

Om den fosformängd som tillåts i villkoren har överskridits på ett skifte där fosforutjämning tillämpas sänks stödet för basåtgärder med 2―12 procent.

15 §
Dikesrenar och skyddsremsor

Om dikesrenarna och skyddsremsorna inte uppfyller stödvillkoren sänks stödet för basåtgärder med 1―5 procent.

Om det vid övervakningen upptäcks brister vad gäller dikesrenar eller skyddsremsor på de skiften som ingår i stickprovet skall dikesrenarna och skyddsremsorna på alla skiften på gården kontrolleras.

16 §
Bevarande av naturens mångfald och landskapet

Om stödvillkoren som gäller bevarande av naturens mångfald och landskapet inte har iakttagits sänks stödet för basåtgärder med 1―30 procent.

17 §
Tilläggsåtgärder

Den tilläggsåtgärd som gården valt betalas inte och stödet för basåtgärder sänks med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tilläggsåtgärden inte har uppfyllts.

18 §
Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter

Den tilläggsåtgärd som gården valt betalas inte och stödet för basåtgärder sänks med 1―5 procent för varje försummad tilläggsåtgärd, om villkoren för tillägsåtgärden inte har uppfyllts.

19 §
Avtal om miljöspecialstöd

Övervakningen av specialstödsavtal och minskningen av stödet skall ske avtalsspecifikt och enligt stödtyp.

Om ett villkor i ett specialstödsavtal har iakttagits endast delvis sänks stödet enligt specialstödsavtalet med 1―30 procent och stödet för basåtgärder med 1―5 procent. Om flera villkor i ett specialstödsavtal har försummats räknas den totala summan av procenttalen. Den sammanräknade minskningen av stödet för basåtgärder kan vara högst 5 procent. Om villkoren i ett specialstödsavtal inte alls har uppfyllts betalas inget stöd enligt specialstödsavtalet och stödet för basåtgärder sänks med 5 procent.

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till specialstödsavtal om uppfödning av lantraser finns i 20 §.

20 §
Specialstödsavtal om uppfödning av lantraser

Om det vid övervakning upptäcks att de i 52 § 2 mom. 1―5 punkten i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedda djuren som är stödberättigande när det gäller specialstödsavtal om uppfödning av lantraser är färre till antalet än vad gården enligt avtalet förbundit sig att föda upp, tillämpas vid fastställandet av påföljder vad som bestäms i artikel 57―63 i tillämpningsförordningen. På finska hästar tillämpas de bestämmelser om påföljder som gäller nötkreatur.

Om det vid övervakningen konstateras att antalet lantrashöns eller lantrastuppar som uppfyller stödvillkoren understiger 20 betalas inget stöd enligt specialstödsavtalet om uppfödning av lantraser.

Om det godkända antalet hönor eller tuppar i ett avtal om uppfödning av lantraser är 40 eller mer och det vid övervakningen konstateras att det på gården finns 20―39 hönor eller tuppar som uppfyller stödvillkoren, sänks specialstödet till 50 euro per avtalsår och djurantalet i avtalet sänks så att det motsvarar resultatet vid övervakningen.

Om det godkända antalet hönor eller tuppar i ett avtal om uppfödning av lantraser är 60 eller mer och det vid övervakningen konstateras att det på gården finns 40―59 hönor eller tuppar som uppfyller stödvillkoren, sänks specialstödet till 100 euro per avtalsår och djurantalet i avtalet sänks så att det motsvarar resultatet vid övervakningen.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Djurantal

Om djurantalet i stödvillkoren för basåtgärder på husdjurslägenheter inte uppfylls, kan stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas högst till beloppet av stödet för växtodlingslägenheter sänkt med 10 procent.

22 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan skall avslås om jordbrukaren eller dennes representant förhindrar kontroll på plats.

23 §
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 24 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.