655/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i kemikalieförordningen av den 12 juli 1993 (675/1993) 18 §, sådan den lyder delvis i förordning 555/2001, samt

ändras 16 § 4 mom. och 23 §, sådana de lyder i nämnda förordning 555/2001, som följer:

16 §
Påskrifter

Emballaget till en kemikalie som avses i artikel 31.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, skall förses med de påskrifter som anges i 2 mom., 1, 2 och 9 punkten. Påskrifterna skall även göras på de preparat som inte klassificeras som farliga, men som skall förses med en säkerhetsförslutare eller en varningssymbol för synskadade. Dessutom skall de preparat som inte klassificeras som farliga och för vilka krav på påskrifter anges i enlighet med 9 punkten förses med de uppgifter som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten.

23 §
Lokal tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall övervaka

1) att de kemikalier som utsläpps på marknaden har klassificerats och förpackats samt att deras emballage har märkts i enlighet med denna förordning,

2) att skyddsinformationsblad har utarbetats för kemikalierna och att anmälningar har gjorts om nya ämnen, samt

3) att uppgifter om kemikalierna har lämnats till det av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral upprätthållna kemikalieregistrets produktregister enligt 48 a § 2 mom. i kemikalielagen.


Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2007.

Den tillämpas dock den 2 juni 2007.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) (32006R1907); EUT nr L 396, 30.12.2006, s. 1

Helsingfors den 7 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.