653/2007

Given i Helsingfors den 8 juni 2007

Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen i Finland av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.

2 §
Behörig myndighet

Den behöriga myndighet som avses i artikel 2 i förordningen är tullverket. När polisen och gränsbevakningsväsendet sköter tulluppgifter är även de behöriga.

3 §
Anmälan

En i artikel 3 i förordningen avsedd anmälan om att kontanta medel som avses i artikel 2 i förordningen förs in i eller ut ur gemenskapen till ett värde av minst 10 000 euro skall lämnas till den behöriga myndighet som avses i 2 §. Anmälan skall vara skriftlig.

Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om anmälans form, platsen för lämnande av anmälan och om anmälningsförfarandet i övrigt.

4 §
Valutaomräkningskurser

När kontanta medel i utländsk valuta som förs in i eller ut ur landet omräknas i euro skall de omräkningskurser som avses i 7 § i tullagen (1466/1994) och som fastställts av Tullstyrelsen användas.

5 §
Granskningsrätt

För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen har fullgjorts har den behöriga myndigheten rätt att hejda en person och granska hans eller hennes ytterkläder och resgods när personen reser in i eller ut ur gemenskapen, samt hejda och granska fordon.

För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen har fullgjorts har den behöriga myndigheten rätt att utföra också annan kroppsvisitation än sådan som avses i 1 mom., om personen på sannolika skäl misstänks för att inte ha fullgjort anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen. Beslut om åtgärden fattas av den tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 15 § i tullagen, en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som i tvångsmedelslagen (450/1987) bestäms om kroppsvisitation.

6 §
Rätt till omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att kvarhålla och omhänderta kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, om anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen inte har fullgjorts och om åtgärden är nödvändig för utredning av om det med stöd av annan lagstiftning finns anledning att vidta åtgärder beträffande de kontanta medlen. Beslut om åtgärden fattas av den tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 15 § i tullagen, en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad.

Till den hos vilken kontanta medel omhändertas skall ges ett intyg över omhändertagandet. Den behöriga myndigheten skall föra bok över omhändertagna kontanta medel. Om inte något annat föreskrivs i lag, skall de kontanta medlen göras tillgängliga för eller återlämnas till personen inom fem vardagar från omhändertagandet i enlighet med vad personen och den behöriga myndigheten separat kommer överens om. Den behöriga myndigheten kan deponera de kontanta medlen hos länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). Deponeringen görs hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde de kontanta medlen har omhändertagits.

7 §
Registrering av information och informationens offentlighet

Den information som avses i artikel 5 i förordningen registreras i Tullstyrelsens register för tullövervakning enligt vad som bestäms i nämnda artikel.

På hemlighållande av informationen i det register som avses i 1 mom. tillämpas vad som i tullagen bestäms om hemlighållande av uppgifterna i register för tullövervakning.

Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämnda förordningen eller i denna eller någon annan lag, tillämpas på de uppgifter som avses i denna lag personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 §
Utlämnande av information

Tullstyrelsen lämnar utan hinder av sekretessbestämmelserna ut information som avses i 7 § 1 mom. till centralen för utredning av penningtvätt i enlighet med artikel 5 i förordningen och beslutar om utlämnande av informationen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater, kommissionen och tredjeländer i enlighet med artiklarna 6 och 7 i förordningen. Informationen kan även lämnas ut via teknisk anslutning. Innan information lämnas ut via teknisk anslutning skall den som ber om informationen visa att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.

9 §
Förseelse mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen eller lämnar en ofullständig eller oriktig anmälan skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för förseelse mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel dömas till böter. På uppsåtligt lämnande av en ofullständig eller oriktig anmälan tillämpas inte 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

RP 5/2007
FvUB 2/2007
RSv 4/2007

Helsingfors den 8 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.