649/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 74 § 2 mom.,

ändras 13 §, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 32 §, 34 § 1 mom. 10, 11 och 13 punkten samt 2 mom., 45 § 3 mom., 64 § 1 mom., 73 § 3 mom., 79 och 81 §, 83 § 1 mom., 85―88 § och 92 § 1 och 2 mom., samt

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., till 16 § ett nytt 3 mom., till 17 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen nya 17 a och 47 a §, till 73 § nya 4 och 5 mom., till 76 § ett nytt 2 mom., till 82 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 86 a och 87 a § som följer:

2 kap.

Intressebevakare

13 §

Ansökan om förordnande av intressebevakare med stöd av 12 § skall göras hos den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § övervakar intressebevakarens verksamhet.

15 §

Domstolen kan vid behov ändra intressebevakarens uppdrag eller uppdragets giltighetstid.

Om en intressebevakare har förordnats med stöd av 8 eller 9 §, kan förutom domstolen också förmyndarmyndigheten vid behov ändra intressebevakaruppdraget eller uppdragets giltighetstid. Detta förutsätter dessutom att huvudmannen har förmåga att förstå sakens betydelse och att huvudmannen tillsammans med intressebevakaren begär att intressebevakaruppdraget eller uppdragets giltighetstid skall ändras.

16 §

Domstolen skall skilja intressebevakaren från uppdraget också när intressebevakaren själv begär det. En förälder som är vårdnadshavare för sitt minderåriga barn kan endast av särskilda skäl på egen begäran befrias från uppgiften att vara sitt barns intressebevakare.

Förutom domstolen kan också förmyndarmyndigheten på begäran av intressebevakaren skilja denne från uppdraget, såvida inte intressebevakaren är en förälder som är vårdnadshavare för sitt minderåriga barn. Samtidigt kan förmyndarmyndigheten på eget initiativ vid behov förordna att intressebevakaren skall kvarstå i uppdraget till dess att en ny intressebevakare har förordnats.

17 §

Om en intressebevakare har förordnats med stöd av 8 eller 9 §, kan förutom domstolen också förmyndarmyndigheten i enlighet med 3 mom. besluta att intressebevakarens uppdrag skall upphöra. Detta förutsätter dessutom att huvudmannen har förmåga att förstå sakens betydelse och att huvudmannen tillsammans med intressebevakaren begär att intressebevakarens uppdrag skall förordnas att upphöra.


17 a §

Ändring av intressebevakaruppdraget enligt 15 § 3 mom., skiljande av intressebevakaren från dennes uppdrag enligt 16 § 3 mom. eller förordnande om att intressebevakarens uppdrag skall upphöra enligt 17 § 4 mom. söks hos den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § övervakar intressebevakarens verksamhet.

32 §

En intressebevakare får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen.

En intressebevakare får inte företräda huvudmannen när motparten är intressebevakaren själv, intressebevakarens make eller barn eller någon som intressebevakaren företräder. Om syskon har en gemensam intressebevakare, är han eller hon dock behörig att företräda syskonen vid arvskifte, om inte syskonens intressen är motstridiga på grund av yrkanden som har framställts vid skiftet eller andra omständigheter som har samband med skiftet.

En annan intressebevakare än en förälder som är vårdnadshavare för sitt minderåriga barn får inte heller företräda huvudmannen, om motparten är

1) intressebevakarens barns make eller intressebevakarens makes barn eller dennes make,

2) intressebevakarens eller dennes makes barnbarn, syskon, förälder eller far- eller morförälder eller make till någon av dessa personer,

3) intressebevakarens syskons barn eller förälders syskon.

Med makar avses i 2 och 3 mom. äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i något annat parförhållande i gemensamt hushåll. Med släktingar jämställs motsvarande halvsläktingar.

Intressebevakaren får inte heller företräda huvudmannen när intressebevakarens och huvudmannens intressen i saken kan bli motstridiga av någon annan än en i 2 eller 3 mom. nämnd orsak.

34 §

Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens vägnar utan förmyndarmyndighetens tillstånd


10) överlåta eller mot vederlag förvärva en bostadsrätt som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) eller aktier eller andelar som berättigar till besittning av en lägenhet eller någon annan del av en byggnad eller fastighet, med undantag för aktier och andelar som avses i 13 punkten underpunkt g,

11) genom ett tidsbundet avtal överlåta nyttjanderätten till en lägenhet eller någon annan del av en byggnad eller fastighet vars besittning grundar sig på en bostadsrätt eller på aktier eller andelar som avses i 10 punkten för längre tid än fem år eller för längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig,


13) bevilja penninglån eller mot vederlag förvärva i 2 § i lagen om värdepappersföretag (579/1996) avsedda investeringsobjekt eller andelar i sammanslutningar, med följande undantag:

a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som har koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

b) förvärva masskuldebrev som staten, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun har emitterat,

c) förvärva värdepapper med vilka det bedrivs offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

d) förvärva andelar i placeringsfonder som är förenliga med det fondföretagsdirektiv som avses i 2 § 9 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och som är registrerade i Finland eller i utländska fondföretag som avses i 128 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder och som i enlighet med 2 mom. i nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar i Finland,

e) förvärva andelar i någon annan än en i underpunkt d avsedd placeringsfond, om fondens kapital enligt fondens regler till minst tre fjärdedelar placerats i sådana insättningar, masskuldebrev eller värdepapper som avses i underpunkterna a, b och c,

f) förvärva sådana investeringsobjekt som kan jämföras med investeringsobjekt som avses i underpunkterna a―e och som bestäms genom förordning av statsrådet,

g) förvärva sådana aktier och andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller tjänster som vanligen används i hushåll, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för sammanslutningens skulder.

Tillstånd skall sökas hos den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § övervakar intressebevakarens verksamhet. Om en rättshandling företas eller en åtgärd vidtas för flera sådana personers räkning som är föremål för intressebevakning, kan tillstånd för samtligas del sökas också hos den förmyndarmyndighet som övervakar verksamheten i fråga om en av dem. Den förmyndarmyndighet som behandlat saken skall i ett sådant fall meddela sitt beslut till de förmyndarmyndigheter som övervakar verksamheten i fråga om de övriga. Om tillstånd söks för en rättshandling som skall företas på en minderårig persons vägnar, skall förmyndarmyndigheten bereda en minderårig som fyllt 15 år tillfälle att bli hörd, om inte den minderåriges ståndpunkt framgår på ett tillförlitligt sätt av ansökningshandlingarna. På hörande av en part tillämpas i övrigt förvaltningslagen (434/2003).


45 §

Huvudmannen är inte skyldig att i enlighet med 3 kap. 1 § 3 mom. i skadeståndslagen ersätta skada som intressebevakaren har orsakat när han eller hon handlat för huvudmannens räkning.

6 kap.

Övervakning av intressebevakarens verksamhet

Tillsynsmyndighet
47 a §

Om det för att fördela arbetet jämnt mellan förmyndarmyndigheterna är ändamålsenligt, kan det genom förordning av inrikesministeriet föreskrivas att den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § övervakar intressebevakarens verksamhet skall överföra i 56 § avsedda granskningsuppgifter på en annan förmyndarmyndighet. Genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs närmare om vilka förmyndarmyndigheter som överför och tar emot granskningsuppgifter, om det antal uppgifter som kan överföras årligen samt i övrigt om hur överföringen skall ske. Såväl den förmyndarmyndighet som överför granskningsuppgifter som den som tar emot granskningsuppgifter skall beredas tillfälle att bli hörda innan förordningen utfärdas.

Oberoende av överföringen kvarstår ansvaret för övervakningen till övriga delar hos den överförande förmyndarmyndigheten. Den berörda intressebevakaren skall underrättas om att en granskningsuppgift har överförts.

64 §

Registret över förmynderskapsärenden är ett riksomfattande register som förs av förmyndarmyndigheterna och Befolkningsregistercentralen för övervakning av intressebevakarnas och i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) avsedda fullmäktiges verksamhet samt för tryggande av tredje mans rätt. I registret får identifieringsuppgifter och kontaktinformation om intressebevakaren och dennes huvudman samt om fullmäktigen och fullmaktsgivaren föras in. I registret får dessutom föras in uppgifter om begränsning av en persons handlingsbehörighet, begränsningens innehåll, intressebevakarens uppdrag och grunderna för förordnandet av en intressebevakare eller intressebevakningsfullmaktens innehåll, lämnande och granskning av egendomsförteckning, redovisning och förvaltningsplan, beslut om i 34 § avsett tillstånd samt om förmyndarmyndigheternas åtgärder i enlighet med 57 och 60 §. Utöver detta får uppgifter som är nödvändiga för registrets användningsändamål, men som inte är personuppgifter, föras in i registret.


73 §

Om den vars intressen skall bevakas har utfärdat en intressebevakningsfullmakt och förordnandet av en intressebevakare kan leda till att intressebevakningsfullmakten helt eller delvis upphör att gälla, skall fullmäktigen beredas tillfälle att bli hörd i ärendet.

Tillfälle till hörande behöver dock inte beredas, om delgivning av kallelse till hörande skall ske genom domstolens kungörelse i enlighet med 11 kap. 9 § i rättegångsbalken.

Om delgivningen av en kallelse till hörande på grund av tillståndet hos den vars intressen skall bevakas, inte har kunnat ske med honom eller henne, skall delgivningen ske med en intressebevakare som utses enligt 82 §. Om det med tanke på rättssäkerheten för den som skall höras inte är nödvändigt att utse en intressebevakare för rättegången, behöver hörande dock inte ske.

76 §

Om den som skall höras enligt 1 mom. inte utan avsevärd svårighet kan infinna sig vid sammanträdet eller om det finns andra särskilda skäl, kan hörandet ske utom huvudförhandlingen.

79 §

I ett ärende som gäller förordnande av intressebevakare eller begränsning av handlingsbehörigheten kan domstolen ge ett interimistiskt förordnande. Om ärendet inte tål dröjsmål, kan förordnandet ges utan att den vars intressen skall bevakas och andra i 73 § nämnda personer blir hörda. Ett interimistiskt förordnande är i kraft till dess att domstolen meddelar ett beslut i ärendet, om inte förordnandet återkallas eller ändras före det.

Ändring får inte sökas i ett interimistiskt förordnande.

81 §

Vad som bestäms i 69―80 § gäller i tillämpliga delar också skiljande av intressebevakare från uppdraget, ändring av intressebevakarens uppdrag eller förordnande om att uppdraget skall upphöra samt ärenden som gäller upphävande eller ändring av begränsning av en persons handlingsbehörighet.

Vid behandling av ärenden som nämns i 1 mom. skall intressebevakaren beredas tillfälle att bli hörd. Om ärendet inte tål dröjsmål, kan ett interimistiskt förordnande dock ges utan att intressebevakaren bereds tillfälle att bli hörd. Tillfälle till hörande behöver inte heller beredas, om delgivning av kallelse till hörande skall ske genom domstolens kungörelse i enlighet med 11 kap. 9 § i rättegångsbalken.

82 §

I fråga om arvodet och ersättningen för kostnader till ett i 1 mom. nämnt rättegångsbiträde gäller i tillämpliga delar vad som bestäms för intressebevakarens del i 44 §.

83 §

Tingsrättens beslut om förordnande av en intressebevakare eller skiljande av intressebevakaren från uppdraget eller om begränsning av någons handlingsbehörighet skall iakttas även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller tingsrättens beslut om ändring av intressebevakarens uppdrag, om inte något annat bestäms i beslutet.


9 kap.

Förvaltningen av förmyndarverksamheten och sökande av ändring i förmyndarmyndighetens beslut

Bestämmelser om förvaltningen
85 §

Ärenden som gäller förordnande av intressebevakare eller skiljande av intressebevakare från uppdraget, ändring av intressebevakarens uppdrag eller förordnande om att uppdraget skall upphöra samt tillstånd eller åläggande enligt denna lag avgörs av förmyndarmyndigheten på föredragning. I övrigt avgörs ett ärende av förmyndarmyndigheten så som särskilt bestäms om avgörande av ärenden som hör till magistratens behörighet.

Om inte något annat följer av bestämmelserna i denna lag, skall förvaltningslagen tillämpas på behandlingen av ärenden och på jäv för tjänsteman.

För förmyndarmyndighetens prestationer tas avgifter ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Förmyndarmyndigheten kan dock i ett enskilt fall bestämma att någon avgift inte tas ut för dess prestation, om den betalningsskyldiges betalningsförmåga med hänsyn till de inkomster och den förmögenhet som står till hans eller hennes förfogande har försämrats väsentligt på grund av underhållsskyldighet, arbetslöshet eller sjukdom eller av någon annan särskild orsak, eller om det av andra orsaker är oskäligt att ta ut en avgift.

86 §

När en begäran om förordnande av en intressebevakare med stöd av 12 § 1 mom., om ändring av intressebevakarens uppdrag med stöd av 15 § 3 mom. eller om att intressebevakarens uppdrag skall förordnas att upphöra med stöd av 17 § 4 mom. har framställts hos förmyndarmyndigheten, skall förmyndarmyndigheten personligen höra den vars intressen bevakningen gäller. Förmyndarmyndigheten kan kräva att sökanden företer ett läkarutlåtande om de omständigheter som är av betydelse för ärendets avgörande.

86 a §

Förmyndarmyndighetens beslut om förordnande av en intressebevakare eller skiljande av intressebevakaren från uppdraget skall iakttas även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller förmyndarmyndighetens beslut om ändring av intressebevakarens uppdrag, om inte något annat bestäms i beslutet.

87 §

Ändring i förmyndarmyndighetens beslut söks hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring får inte sökas genom besvär i förmyndarmyndighetens beslut som gäller förordnande av intressebevakare med stöd av 12 §, ändring av intressebevakarens uppdrag med stöd av 15 § 3 mom., skiljande av intressebevakaren från dennes uppdrag med stöd av 16 § 3 mom., förordnande om att intressebevakarens uppdrag skall upphöra med stöd av 17 § 4 mom., avgörande av meningsskiljaktigheter mellan intressebevakare med stöd av 30 § 3 mom., förlängning av tid som nämns i 48 § 3 mom. eller den i 51 § 1―3 mom. avsedda tidpunkten för fullgörande av redovisningsskyldigheten.

87 a §

Om förmyndarmyndigheten har förordnat en intressebevakare med stöd av 12 §, ändrat intressebevakarens uppdrag med stöd av 15 § 3 mom., skiljt intressebevakaren från dennes uppdrag med stöd av 16 § 3 mom. eller förordnat att intressebevakarens uppdrag skall upphöra med stöd av 17 § 4 mom., kan sökanden föra ärendet till tingsrätten för prövning (begäran om avgörande). Gäller frågan förordnande av en ställföreträdare med stöd av 12 § 3 mom., kan begäran om avgörande också framställas av huvudmannen.

Begäran om avgörande skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av förmyndarmyndighetens beslut. Begäran om avgörande skall tillställas den förmyndarmyndighet som har fattat beslutet. Begäran om avgörande skall framställas skriftligen och i begäran skall uppges det beslut av förmyndarmyndigheten som begäran gäller samt till vilka delar och på vilken grund sökanden är missnöjd med beslutet.

Förmyndarmyndigheten skall utan dröjsmål sända begäran om avgörande för prövning till den tingsrätt som avses i 70 eller 71 §. Förmyndarmyndigheten skall samtidigt sända tingsrätten en kopia av sitt beslut och handlingarna i ärendet.

När domstolen behandlar begäran om avgörande skall 73 och 75―83 § iakttas i tillämpliga delar.

88 §

Den som har en intressebevakare har rätt att i enlighet med vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få veta vilka uppgifter det finns om honom eller henne i förmyndarmyndighetens handlingar. Efter att den som hade en intressebevakare har avlidit har var och en av den avlidnes rättsinnehavare rätt att få de uppgifter som den avlidne själv skulle ha haft rätt att få.

92 §

På tystnadsplikten för personer verksamma inom myndigheter tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

En intressebevakare, den som är anställd hos den som producerar intressebevakningstjänster för förmyndarverksamheten, en förtroendevald eller en sakkunnig som anlitas för uppgifter inom förmyndarverksamheten får inte utan vederbörandes samtycke röja sådant som han eller hon fått veta på grund av sina uppgifter inom förmyndarverksamheten och som till skydd för en enskild persons ekonomiska intressen eller personliga integritet skall hemlighållas.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007. Bestämmelserna i 47 a § träder dock i kraft den 1 juli 2007.

Vid prövning av giltigheten hos en rättshandling som en intressebevakare har företagit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ändring i beslut som förmyndarmyndigheten har meddelat före denna lags ikraftträdande söks och ansökan om ändring behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 52/2006
LaUB 29/2006
RSv 288/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.