648/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en fullmakt som fullmaktsgivaren har förordnat att skall träda i kraft, om han eller hon förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak (intressebevakningsfullmakt).

2 §
Intressebevakningsfullmaktens innehåll

Den som bemyndigas genom en intressebevakningsfullmakt kan ges behörighet att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom och i andra ekonomiska angelägenheter. Fullmäktigen kan också ges behörighet att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller fullmaktsgivarens person, om fullmaktsgivaren saknar förmåga att förstå deras betydelse vid den tidpunkt då fullmakten skall användas.

En intressebevakningsfullmakt kan begränsas till att gälla en viss rättshandling, ett visst ärende eller viss egendom.

Fullmäktigen är inte behörig att på fullmaktsgivarens vägnar samtycka till äktenskap eller adoption, erkänna faderskap, godkänna ett erkännande av faderskap, upprätta eller återkalla ett testamente eller företräda fullmaktsgivaren i andra motsvarande ärenden av personlig natur.

3 §
Fullmäktigens person

En juridisk person kan inte utses till fullmäktig enligt denna lag.

4 §
Ersättare för fullmäktigen och fullmäktig i andra hand

Fullmaktsgivaren kan utse en andra fullmäktig för den händelse att fullmäktigen på grund av sjukdom eller jäv eller av någon annan orsak är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag (ersättare), eller för den händelse att den som utsetts till fullmäktig inte tar emot uppdraget, avstår från det eller blir varaktigt förhindrad att sköta det (andrahandsfullmäktig).

På ersättaren och andrahandsfullmäktigen tillämpas bestämmelserna i denna lag om fullmäktig, om inte något annat föreskrivs särskilt.

2 kap.

Upprättande och utfärdande av en intressebevakningsfullmakt

5 §
Behörighet att upprätta en fullmakt

En intressebevakningsfullmakt kan upprättas av den som har fyllt aderton år och har förmåga att förstå fullmaktens betydelse.

6 §
Fullmaktens form

En intressebevakningsfullmakt skall upprättas skriftligen. Fullmaktsgivaren skall i två vittnens samtidiga närvaro underteckna handlingen eller intyga att han eller hon undertecknat den. Efter detta skall vittnena bestyrka handlingen med sina underskrifter. Vittnena skall känna till att handlingen är en intressebevakningsfullmakt, men fullmaktsgivaren behöver inte avslöja handlingens innehåll för dem.

Av handlingen skall dessutom framgå

1) att den innebär ett bemyndigande,

2) i vilka ärenden fullmäktigen har rätt att företräda fullmaktsgivaren,

3) vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, samt

4) att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

7 §
Vittnesintyg

Vittnena skall vid sina underskrifter anteckna sitt födelsedatum och sin kontaktinformation samt ort och tid för bevittnandet. De skall nämna att de varit samtidigt närvarande vid upprättandet av fullmakten. De skall också anteckna iakttagelser om fullmaktsgivarens förmåga att förstå fullmaktens betydelse och andra omständigheter som de anser vara av betydelse för fullmaktens giltighet.

Vittnenas intyg på fullmakten om att den upprättats i enlighet med 6 § 1 mom. skall anses trovärdigt, såvida det inte finns grundad anledning att ifrågasätta intygets trovärdighet.

8 §
Behörighet att bevittna en fullmakt

En fullmakt får inte bevittnas av

1) en person som inte har fyllt aderton år eller som på grund av störningar i de psykiska funktionerna eller av någon annan motsvarande orsak saknar förmåga att förstå bevittnandets betydelse,

2) fullmaktsgivarens make,

3) fullmaktsgivarens eller dennes makes barn, barnbarn, syskon, förälder eller far- eller morförälder, eller en sådan persons make,

4) fullmäktigen eller dennes make, eller

5) en person som står i ett i 3 punkten nämnt förhållande till fullmäktigen eller dennes make.

Med makar avses i 1 mom. äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i något annat parförhållande i gemensamt hushåll. Med släktingar jämställs motsvarande halvsläktingar.

9 §
Utfärdande av intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt utfärdas genom att handlingen överlämnas i fullmäktigens besittning eller genom att fullmäktigen underrättas om fullmakten på något annat sätt.

3 kap.

Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande, upphörande och återkallande

10 §
Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft när den fastställs enligt 24 §.

Utan hinder av 1 mom. kan fullmäktigen efter att ha ansökt om fastställelse av fullmakten med stöd av den vidta åtgärder som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren mot skada.

11 §
Intressebevakningsfullmaktens upphörande

En intressebevakningsfullmakt upphör att gälla

1) när fullmakten återkallas eller, om återkallelsen sker efter att fullmakten har trätt i kraft, när återkallelsen träder i kraft enligt 12 § 3 mom.,

2) när fullmaktsgivaren avlider, eller

3) när fullmäktigen meddelar förmyndarmyndigheten att han eller hon frånträder sitt uppdrag.

Om en intressebevakare förordnas för fullmaktsgivaren, upphör fullmakten att gälla till den del det hör till intressebevakarens uppgifter att sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Om fullmaktsgivaren försätts i konkurs, har en rättshandling som fullmäktigen efter det har företagit samma verkan som om rättshandlingen hade företagits av fullmaktsgivaren.

Även om fullmakten upphört att gälla av en orsak som nämns i 2 eller 3 mom. har fullmäktigen dock, innan intressebevakaren eller boförvaltaren kan vidta behövliga åtgärder, rätt att med stöd av fullmakten vidta åtgärder som behövs för att skydda fullmaktsgivaren eller konkursboet mot skada.

På upphörandet av ersättarens uppdrag tillämpas dessutom vad som i 21 § 2 mom. föreskrivs om upphörande av intressebevakarens uppdrag.

12 §
Återkallelse av intressebevakningsfullmakt

En utfästelse att inte återkalla en intressebevakningsfullmakt är inte bindande.

Fullmaktsgivaren kan återkalla intressebevakningsfullmakten, om han eller hon har förmåga att förstå återkallelsens betydelse. Återkallelsen sker så att fullmaktsgivaren återtar fullmakten eller låter förstöra den. Om fullmaktsgivaren utfärdar en ny intressebevakningsfullmakt, anses den tidigare fullmakten ha återkallats till den del den nya fullmakten innehåller bestämmelser som står i strid med den tidigare fullmakten.

Om återkallelsen sker efter att intressebevakningsfullmakten har trätt i kraft, blir återkallelsen giltig när den fastställs enligt 28 §.

13 §
Kompletterande bestämmelser om återkallelse av intressebevakningsfullmakt

Den som före ikraftträdandet av en intressebevakningsfullmakt genom ett särskilt meddelande har underrättats av fullmaktsgivaren om att fullmakten har återkallats, kan inte åberopa att fullmakten inte har återkallats på det sätt som avses i 12 § 2 mom.

Har fullmaktsgivaren före intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande utan att återkalla fullmakten förbjudit fullmäktigen att använda fullmakten eller annars meddelat att han eller hon inte vill att fullmakten skall sättas ikraft, binder en rättshandling som fullmäktigen företagit inte fullmaktsgivaren, om tredje man visste eller borde ha vetat om nämnda omständighet.

På återkallelse av intressebevakningsfullmakt tillämpas dessutom 17 och 19 § i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929).

4 kap.

Fullmaktsgivarens och fullmäktigens ställning

14 §
Fullmaktsgivarens bundenhet till rättshandlingar

Fullmaktsgivaren blir omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom en rättshandling som fullmäktigen företar i fullmaktsgivarens namn inom intressebevakningsfullmaktens gränser.

15 §
Överskridande av behörighet och befogenhet

En rättshandling som fullmäktigen inte var behörig att företa binder inte fullmaktsgivaren.

Har fullmäktigen vid företagandet av en rättshandling handlat i strid med fullmaktsgivarens anvisningar, binder rättshandlingen inte fullmaktsgivaren, om tredje man insåg eller borde ha insett att fullmäktigen överskred sin befogenhet.

16 §
Fullmäktigens allmänna skyldigheter

Fullmäktigen skall vid fullgörande av uppdrag för fullmaktsgivarens räkning samvetsgrant bevaka fullmaktsgivarens rättigheter och främja hans eller hennes bästa.

Innan fullmäktigen fattar beslut i ett ärende som hör till uppdraget skall fullmäktigen ta reda på fullmaktsgivarens åsikt, om ärendet kan anses vara viktigt för fullmaktsgivaren och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra fullmaktsgivaren, om han eller hon inte kan förstå sakens betydelse.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

17 §
Jäv för fullmäktig

Fullmäktigen får inte företräda fullmaktsgivaren, om fullmaktsgivarens motpart är

1) fullmäktigen själv, fullmäktigens make eller någon som fullmäktigen företräder,

2) fullmäktigens eller dennes makes barn, barnbarn, syskon, förälder eller far- eller morförälder eller en sådan persons make, eller

3) fullmäktigens syskonbarn eller förälders syskon.

Med makar avses i 1 mom. äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i något annat parförhållande i gemensamt hushåll. Med släktingar jämställs motsvarande halvsläktingar.

Fullmäktigen får inte heller företräda fullmaktsgivaren när fullmäktigens och fullmaktsgivarens intressen i saken kan bli motstridiga av någon annan än en i 1 mom. nämnd orsak.

18 §
Gåvor

Fullmäktigen får inte skänka bort egendom som tillhör fullmaktsgivaren, om inte något annat följer av 2 mom.

Fullmäktigen får ge en gåva på fullmaktsgivarens vägnar, om grunderna för gåvan har preciserats i fullmakten.

19 §
Rättshandlingar som kräver tillstånd

I en intressebevakningsfullmakt kan förordnas att bestämmelserna om rättshandlingar som kräver tillstånd i 34 § 1 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) skall tillämpas på rättshandlingar som företas av fullmäktigen. Förordnandet kan begränsas till att gälla vissa rättshandlingar.

Om en fullmakt innehåller ett i 1 mom. avsett förordnande, skall tillstånd sökas hos den förmyndarmyndighet som enligt 29 § i denna lag övervakar fullmäktigens verksamhet. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 34 § 2 och 3 mom., 35 § och 36 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.

20 §
Förhållandet till vissa bestämmelser om fullmakt i annan lagstiftning

Om det i en intressebevakningsfullmakt uttryckligen har bestämts att fullmäktigen med stöd av fullmakten får sälja eller på annat sätt överlåta en fastighet, ansöka om inteckning eller upplåta panträtt i en fastighet, är fullmäktigen behörig att företräda fullmaktsgivaren i dessa rättshandlingar utan hinder av vad som föreskrivs i 2 kap. 3 §, 4 kap. 1―3 §, 16 kap. 4 § 3 mom. och 17 kap. 1 § 2 mom. i jordabalken (540/1995).

Fullmäktigen har i ärenden som omfattas av intressebevakningsfullmakten rätt att ta emot en stämning utan hinder av vad som föreskrivs i 11 kap. 16 § 1 mom. i rättegångsbalken.

Bestämmelser i någon annan lag vilka begränsar en fullmakts giltighetstid tillämpas inte på en intressebevakningsfullmakt.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas endast om något annat inte har förordnats särskilt i fullmakten.

21 §
Förordnande av en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter

Om fullmäktigen på grund av sjukdom eller jäv eller av någon annan orsak är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag och fullmaktsgivaren inte har utsett en ersättare, kan tingsrätten eller, på fullmäktigens begäran, förmyndarmyndigheten förordna en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter. Intressebevakaren skall förordnas i enlighet med vad som i lagen om förmyndarverksamhet föreskrivs om förordnande av ställföreträdare för intressebevakaren.

En i 1 mom. avsedd intressebevakares uppdrag upphör när fullmäktigen och intressebevakaren efter det att hindret har upphört tillsammans meddelar detta till den förmyndarmyndighet som avses i 29 §. Är fullmäktigen och intressebevakaren av olika åsikt om uppdraget som intressebevakare har upphört, avgörs saken på ansökan av någondera av dem vid den tingsrätt som avses i 70 eller 71 § i lagen om förmyndarverksamhet.

22 §
Fullmäktigens arvode och ersättning för kostnader

Om inget har avtalats om fullmäktigens arvode eller ersättande av fullmäktigens kostnader och fullmaktsgivaren inte heller har förordnat något om dem, har fullmäktigen rätt att av fullmaktsgivarens medel få ersättning för nödvändiga kostnader samt ett arvode som är skäligt i förhållande till uppdragets art och omfattning.

23 §
Skadeståndsskyldighet

Fullmäktigen är skyldig att ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet vid fullgörande av uppdrag för fullmaktsgivarens räkning har orsakat fullmaktsgivaren.

I fråga om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller bestämmelserna i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

Fullmaktsgivaren är inte skyldig att i enlighet med 3 kap. 1 § 3 mom. i skadeståndslagen ersätta skada som fullmäktigen har orsakat när han eller hon handlat för fullmaktsgivarens räkning.

I fråga om fullmäktigens skyldighet att ersätta skada som tredje man har orsakats på grund av att en rättshandling som fullmäktigen företagit inte binder fullmaktsgivaren gäller vad som föreskrivs i 25 § i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

5 kap.

Fastställelse och registrering av en intressebevakningsfullmakt och av dess återkallelse

24 §
Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt

Förmyndarmyndigheten skall på ansökan av fullmäktigen fastställa intressebevakningsfullmakten, om

1) fullmaktsgivaren fyllt aderton år när han eller hon upprättade fullmakten,

2) fullmakten har upprättats på det sätt som avses i 6 §, och

3) fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak i huvudsak har förlorat förmågan att sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Fullmakten får dock inte fastställas, om

1) det är uppenbart att fullmaktsgivaren saknade förmåga att förstå fullmaktens betydelse när han eller hon upprättade den eller de personer som bevittnade fullmakten inte var behöriga att verka som vittnen enligt 8 §,

2) det finns grundad anledning att misstänka att fullmäktigen är oförmögen att sköta uppdraget eller olämplig för det, eller om

3) fullmaktsgivaren har en intressebevakare till vars uppgifter det hör att sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Fullmäktigen skall för förmyndarmyndigheten visa upp fullmaktshandlingen i original samt ett läkarutlåtande eller någon annan jämförbar tillförlitlig utredning om att det finns grunder enligt 1 mom. 3 punkten för att fastställa fullmakten.

25 §
Behörig myndighet

Ansökan om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt skall göras hos den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde fullmaktsgivaren har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

Om fullmaktsgivaren inte har hemkommun i Finland, skall ansökan om fastställelse av fullmakten göras hos den förmyndarmyndighet inom vars verksamhetsområde fullmaktsgivaren huvudsakligen vistas.

Om ingen förmyndarmyndighet enligt 1 eller 2 mom. är behörig att fastställa fullmakten, fastställs den av Helsingfors magistrat.

26 §
Hörande och utredning

Förmyndarmyndigheten skall ge fullmaktsgivaren tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt. Tillfälle till hörande behöver dock inte ges, om fullmaktsgivaren enligt den utredning som avses i 24 § 3 mom. inte kan förstå sakens betydelse.

Förmyndarmyndigheten skall ge fullmaktsgivarens make tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan, om detta inte är uppenbart onödigt med beaktande av omständigheterna.

Förmyndarmyndigheten kan vid behov

1) höra fullmäktigen personligen,

2) ge fullmaktsgivarens föräldrar, barn eller andra närstående tillfälle att bli hörda, samt

3) kräva att fullmäktigen lämnar utredning om omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av fullmäktigens förmåga att sköta uppdraget och hans eller hennes lämplighet för det.

27 §
Registrering av en intressebevakningsfullmakt

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, skall förmyndarmyndigheten när den fastställer fullmakten anteckna fullmakten i registret över förmynderskapsärenden.

Vad som i 64 § 2 mom. samt 67 och 68 § i lagen om förmyndarverksamhet föreskrivs om uppgifterna om intressebevakaren, intressebevakarens uppdrag och huvudmannen tillämpas på motsvarande sätt på uppgifterna om en i denna lag avsedd fullmäktig, fullmäktigens uppdrag och fullmaktsgivaren.

28 §
Fastställelse och registrering av en intressebevakningsfullmakts återkallelse

Förmyndarmyndigheten skall på ansökan av fullmaktsgivaren fastställa återkallelsen av en intressebevakningsfullmakt, om fullmaktsgivaren har förmåga att förstå återkallelsens betydelse.

Ansökan om fastställelse av återkallelsen skall göras hos den förmyndarmyndighet som enligt 29 § övervakar fullmäktigens verksamhet.

Om saken är brådskande, kan förmyndarmyndigheten utan att höra fullmäktigen tillfälligt fastställa återkallelsen av fullmakten. Det interimistiska beslutet gäller tills saken avgörs slutligt, om inte beslutet återkallas eller ändras före det.

Om fullmakten har antecknats i registret över förmynderskapsärenden, skall förmyndarmyndigheten i samband med att den fastställer återkallelsen av fullmakten göra en anteckning om återkallelsen i registret över förmynderskapsärenden.

6 kap.

Övervakning av fullmäktigens verksamhet

29 §
Tillsynsmyndighet

Förmyndarmyndigheten skall övervaka fullmäktigens verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs nedan. Övervakningen hör till den förmyndarmyndighet som har fastställt intressebevakningsfullmakten. Om fullmakten inte har fastställts i Finland, hör övervakningen till den förmyndarmyndighet som enligt 25 § vore behörig att fastställa fullmakten.

Den förmyndarmyndighet som enligt 1 mom. skall ha hand om övervakningen kan överföra uppgiften till en annan förmyndarmyndighet, om fullmaktsgivaren har hemkommun inom den sistnämnda förmyndarmyndighetens verksamhetsområde eller om en överföring av någon annan orsak är nödvändig för övervakningen. Före överföringen skall fullmäktigen och den övertagande förmyndarmyndigheten höras.

30 §
Egendomsförteckning

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, skall fullmäktigen inom tre månader efter det att fullmakten har fastställts till förmyndarmyndigheten lämna in en förteckning över de tillgångar och skulder i fråga om vilka fullmäktigen enligt fullmakten är behörig att företräda fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren senare får sådan egendom i fråga om vilken fullmäktigen enligt fullmakten är behörig att företräda fullmaktsgivaren, skall en förteckning över denna egendom lämnas in till förmyndarmyndigheten inom en månad från förvärvet. Skyldigheten att lämna in en förteckning gäller dock inte periodiska prestationer som fullmaktsgivaren får med stöd av en rättighet som antecknats i förteckningen.

Om fullmaktsgivaren blir delägare i ett dödsbo och fullmäktigen enligt fullmakten är behörig att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller dödsboet, skall fullmäktigen inom en månad från bouppteckningen lämna förmyndarmyndigheten en kopia av bouppteckningsinstrumentet.

Förmyndarmyndigheten kan på ansökan av fullmäktigen förlänga den i 1 mom. föreskrivna tiden, om det är nödvändigt på grund av egendomens storlek eller av någon annan orsak.

31 §
Fullmäktigens försäkran angående förteckningen

I den förteckning som avses i 30 § skall fullmäktigen försäkra att de uppgifter som han eller hon har lämnat är riktiga och att ingenting har utelämnats avsiktligt. Tingsrätten kan förplikta fullmäktigen att i tingsrätten styrka sina uppgifter under ed eller försäkran, om förmyndarmyndigheten kräver det.

32 §
Bokföringsskyldighet

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, skall fullmäktigen föra bok över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden.

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i andra än ekonomiska angelägenheter, är fullmäktigen skyldig att göra anteckningar som gör det möjligt att redogöra för de åtgärder som vidtagits för fullmaktsgivarens räkning.

33 §
Skyldighet att lämna uppgifter till förmyndarmyndigheten

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, kan i fullmakten förordnas att fullmäktigen regelbundet, dock högst en gång om året, skall ge in en redovisning till förmyndarmyndigheten. Beträffande denna redovisning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 51 och 53―56 § i lagen om förmyndarverksamhet.

Även om fullmakten inte innehåller en i 1 mom. avsedd bestämmelse, får förmyndarmyndigheten begära att fullmäktigen lämnar redovisning för uppdraget, om det finns anledning till det.

Fullmäktigen skall på begäran lämna förmyndarmyndigheten den redovisning som avses i 2 mom. och andra nödvändiga uppgifter, verifikat och handlingar som gäller uppdraget samt visa upp de värdepapper som han eller hon förvaltar.

34 §
Förmyndarmyndighetens tvångsmedel

Om fullmäktigen försummar att lämna vederbörliga redovisningar, förteckningar, verifikat eller begärd utredning, tillämpas 57 § i lagen om förmyndarverksamhet på förmyndarmyndighetens tvångsmedel.

35 §
Åtgärder när en intressebevakningsfullmakt upphör att gälla

När en intressebevakningsfullmakt har upphört att gälla skall fullmäktigen utan dröjsmål överlämna fullmakten och den förvaltade egendomen till fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens intressebevakare, andrahandsfullmäktigen eller någon annan som har rätt till egendomen.

När fullmakten upphör att gälla på grund av fullmaktsgivarens död och egendomen inte utan dröjsmål kan överlämnas till bodelägarnas samförvaltning, kan fullmäktigen överlämna egendomen för att förvaltas av en sådan bodelägare som enligt 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965) kan vårda boets egendom. Fullmäktigen skall underrätta alla de bodelägare vilkas identitet och vistelseort är känd om överlämnandet av egendomen.

36 §
Slutredovisning

Om inte något annat förordnas i intressebevakningsfullmakten, är fullmäktigen när fullmakten upphört att gälla skyldig att utan dröjsmål lämna redovisning för sitt uppdrag till den som har rätt att ta emot egendomen. Den sistnämnda har på begäran rätt att av fullmäktigen få ta del av de verifikat som hänför sig till slutredovisningen och de redovisningar som lämnats till förmyndarmyndigheten.

Fullmäktigen kan i enlighet med 57 § i lagen om förmyndarverksamhet vid vite förpliktas att visa upp verifikaten.

37 §
Åtgärder vid fullmäktigens död

Om fullmäktigen har avlidit, gäller i fråga om de skyldigheter som delägarna i fullmäktigens dödsbo, boutredningsmannen och konkursboet har i tillämpliga delar vad som föreskrivs om fullmäktigen i detta kapitel.

Den som har till uppgift att förvalta dödsboet skall ha hand om fullmaktsgivarens egendom så länge den är i boets besittning.

7 kap.

Bestämmelser som hör till området för den internationella privaträtten

38 §
Den internationella behörigheten i ärenden som gäller fastställelse och registrering av en fullmakt

En finsk myndighet kan fastställa en intressebevakningsfullmakt, om fullmaktsgivaren är bosatt i Finland. Om fullmaktsgivaren inte är bosatt i Finland, men fullmakten gäller egendom i Finland, kan myndigheten fastställa fullmakten för denna egendoms del. Om en finsk myndighet enligt det ovan sagda är behörig att fastställa en fullmakt, är den också behörig att anteckna fullmakten i registret över förmynderskapsärenden.

En intressebevakningsfullmakt som gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter antecknas i registret över förmynderskapsärenden fastän den inte har fastställts i Finland, om fullmaktsgivaren är bosatt i Finland.

Om fullmakten enligt 2 mom. skall antecknas i registret över förmynderskapsärenden, är fullmäktigen skyldig att anmäla den till den förmyndarmyndighet som avses i 29 § 1 mom.

39 §
Den internationella behörigheten i andra ärenden som gäller en fullmakt

En finsk myndighet är behörig i andra än i 38 § avsedda ärenden som gäller en intressebevakningsfullmakt, om

1) fullmaktsgivaren är bosatt i Finland, eller

2) fullmakten har fastställts i Finland och det med beaktande av omständigheterna skall anses vara befogat att pröva ärendet i Finland.

Förutom i de fall som avses i 1 mom. är en finsk myndighet behörig i ett ärende som avses i 21 § 2 mom., om en intressebevakare har förordnats i Finland.

En finsk myndighet kan besluta att övervakningen av fullmäktigens verksamhet skall upphöra, om fullmaktsgivaren inte är bosatt i Finland och inte har sådan egendom i Finland som fullmäktigen skall förvalta. Övervakningen får dock inte upphöra, om detta skulle äventyra fullmaktsgivarens intressen. Beslutet om att upphöra med övervakningen skall antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

40 §
Tillämplig lag

När det gäller giltighet, omfattning, ändring och upphörande av en intressebevakningsfullmakt tillämpas lagen i den stat där fullmaktsgivaren var bosatt när fullmakten utfärdades, om inte fullmaktsgivaren skriftligen förordnat att en i 2 mom. avsedd stats lag skall tillämpas.

Fullmaktsgivaren kan förordna att tillämplig lag i stället för den lag som nämns i 1 mom. är

1) lagen i den stat där han eller hon är medborgare,

2) lagen i den stat där han eller hon tidigare har varit bosatt, eller

3) lagen i den stat där han eller hon har egendom, till den del det är fråga om denna egendom.

När det gäller förmyndarmyndighetens och domstolens förfarande vid behandlingen av ett ärende som avses i denna lag och även i övrigt när det gäller sättet att använda en intressebevakningsfullmakt skall finsk lag tillämpas.

Med hänvisningarna i 1 och 2 mom. till en främmande stats lag avses inte de bestämmelser i den främmande statens lag som hör till området för den internationella privaträtten.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

41 §
Bestämmelser om förvaltningen

Ärenden som gäller fastställande av en intressebevakningsfullmakt eller av dess återkallelse samt tillstånd eller åläggande enligt denna lag avgörs av förmyndarmyndigheten på föredragning. I övrigt avgörs ett ärende av förmyndarmyndigheten så som särskilt bestäms om avgörande av ärenden som hör till magistratens behörighet.

Om inte något annat följer av denna lag, skall förvaltningslagen (434/2003) tillämpas på behandlingen av ärenden och på jäv för tjänsteman.

För förmyndarmyndighetens prestationer tas avgifter ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Förmyndarmyndigheten kan dock i ett enskilt fall bestämma att någon avgift inte tas ut för dess prestation, om den betalningsskyldiges betalningsförmåga med hänsyn till de inkomster och den förmögenhet som står till hans eller hennes förfogande har försämrats väsentligt på grund av underhållsskyldighet, arbetslöshet eller sjukdom eller av någon annan särskild orsak, eller om det av andra orsaker är oskäligt att ta ut en avgift.

42 §
Iakttagande av beslut

Förmyndarmyndighetens eller förvaltningsdomstolens beslut om fastställande av en intressebevakningsfullmakt eller av dess återkallelse skall iakttas, fastän beslutet inte har vunnit laga kraft, om inte fullföljdsdomstolen beslutar något annat.

43 §
Överklagande

Förmyndarmyndighetens beslut överklagas hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förmyndarmyndighetens beslut får inte överklagas genom besvär, om beslutet gäller överföring av övervakningen enligt 29 § 2 mom., förlängning av den i 30 § 3 mom. föreskrivna tiden eller, i fall som avses i 33 § 1 mom., tidpunkten för fullgörande av den redovisningsskyldighet som avses i 51 § 1―3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet.

44 §
Fullmaktsgivarens rättsinnehavares och dödsboförvaltningens rätt till information

När fullmaktsgivaren har avlidit har fullmaktsgivarens rättsinnehavare rätt att ta del av de uppgifter om fullmaktsgivaren som finns i förmyndarmyndighetens handlingar och som fullmaktsgivaren själv har rätt att få enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Samma rätt har en boutredningsman eller testamentsexekutor som har fullmaktsgivarens dödsbo i sin förvaltning.

45 §
Fullmäktigens rätt till information

Myndigheter och verksamhetsenheter inom socialvården eller hälso- och sjukvården och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt privata tillhandahållare av socialservice är redan innan en intressebevakningsfullmakt fastställs skyldiga att utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran lämna fullmäktigen de uppgifter och utredningar som behövs för att reda ut om fullmaktsgivaren på ett i 24 § 1 mom. 3 punkten avsett sätt har förlorat sin förmåga att sköta de ärenden som fullmakten gäller.

När fullmakten har fastställts har fullmäktigen, om inte något annat föreskrivs särskilt, rätt att i de ärenden som fullmakten gäller få de uppgifter som fullmaktsgivaren själv har rätt till.

Utan samtycke av fullmaktsgivaren har fullmäktigen rätt att öppna brev och med dem jämställbara tillslutna meddelanden som anlänt till fullmaktsgivaren endast om det på basis av avsändarens namn eller någon annan särskild omständighet går att sluta sig till att de gäller ärenden som avses i fullmakten.

46 §
Upplysningsplikt

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, banker och andra penninginstitut, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt privata tillhandahållare av socialservice är utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldiga att på begäran lämna förmyndarmyndigheten och domstolen de uppgifter och utredningar som behövs för att avgöra ett anhängigt ärende.

Förmyndarmyndigheten eller domstolen kan av de kommunala social- eller hälsovårdsorganen begära ett utlåtande om vederbörandes förhållanden, då ett sådant behövs i ett ärende som avses i denna lag. Begäran skall riktas till social- eller hälsovårdsorganet i vederbörandes hemkommun eller, om han eller hon inte har hemkommun i Finland, i den kommun där han eller hon huvudsakligen vistas.

Om lämnandet av andra uppgifter eller utredningar än sådana som avses i 2 mom. innebär att den som är skyldig att lämna uppgifterna eller utredningarna åsamkas betydande kostnader eller extra arbete, kan en skälig avgift tas ut.

47 §
Tystnadsplikt

Utan fullmaktsgivarens samtycke får fullmäktigen inte röja sådant som fullmäktigen fått veta på grund sina uppgifter enligt intressebevakningsfullmakten och som skall hemlighållas till skydd för fullmaktsgivarens ekonomiska intressen eller personliga integritet.

I fråga om tystnadsplikten för dem som är verksamma inom myndigheter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas till

1) statliga eller kommunala myndigheter eller till någon annan person för fullgörande av åligganden enligt denna lag,

2) åklagar- och polismyndigheter för utredning av brott,

3) en domstol, om detta behövs i ett ärende som avses i denna lag, eller till

4) den som med stöd av lag har rätt att ta del av dem.

48 §
Straffbestämmelser

Den som vägrar lämna sådana uppgifter som han eller hon enligt 46 § är skyldig att lämna, skall för brott mot den i lagen om intressebevakningsfullmakt föreskrivna upplysningsplikten dömas till böter.

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för en gärning som avses i 1 mom., om inte förmyndarmyndigheten har anmält den för åtal.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

49 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om anteckning av en intressebevakningsfullmakt i registret över förmynderskapsärenden, om domstolens skyldighet att meddela förmyndarmyndigheten sitt beslut för anteckning i registret samt i övrigt om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

50 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På ett bemyndigande genom en fullmakt som har upprättats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 52/2006
LaUB 29/2006
RSv 288/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.