646/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 maj 2007

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

upphävs i justitieministeriets arbetsordning av den 27 juli 2006 (670/2006) 11 § 5 mom. och 54 § 2 punkten,

ändras 11 § 4 mom., 17 §, 19 § 2 mom. 4 punkten, 20 §, 53 § 2 punkten och 54 § 3 punkten, som samtidigt blir punkt 2, samt

fogas till 21 § en ny 5 a punkt som följer:

11 §
Enheter och ansvarsområden

Vid förvaltningsenheten finns ansvarsområdena för demokratifrågor, förvaltningsfrågor, personalärenden, språkärenden, interna tjänster, informationstjänsten och valfrågor. Till enheten hör också stödet för ministeriets ledning som är i detta arbete underställd kanslichefen.


17 §
Uppgifter som hänför sig till justitieförvaltningsavdelningens förvaltningsområde

Avdelningen sörjer för resultatstyrningen inom domstolarna, utsökningsväsendets enheter, rättshjälpsbyråerna, Konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen och domarförslagsnämnden.

19 §
Kriminalpolitiska avdelningens uppgifter

Avdelningen skall dessutom:


4) behandla ärenden som gäller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, rådet för brottsförebyggande, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och delegationen för personskadeärenden.

20 §
Uppgifter som hänför sig till kriminalpolitiska avdelningens förvaltningsområde

Avdelningen sörjer för resultatstyrningen inom Brottspåföljdsverket, riksåklagarämbetet, Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, Europeiska institutet för kriminalpolitik och rådet för brottsförebyggande.

21 §
Förvaltningsenhetens uppgifter

Förvaltningsenheten har till uppgift att sörja för


5 a) främjande av medborgarinflytande


53 §
Beslutanderätt för kriminalpolitiska avdelningens avdelningschef

Kriminalpolitiska avdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller


2) utnämningar till tjänsteförhållande för viss tid som direktör för ett regionfängelse, som ledande överläkare och som direktör för en regionalbyrå inom kriminalvårdsväsendet till den del ärendet faller inom ministerns befogenhet,


54 §
Beslutanderätt för biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen

Biträdande avdelningschefen avgör ärenden som gäller


3) personalen vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och delegationen för personskadeärenden, som skall avgöras av justitieministeriet, med iakttagande i tillämpliga delar av principerna i 62―66 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

Helsingfors den 29 maj 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Kanslichef
Kirsti Rissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.