645/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård samt om regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 a § 3 mom. i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådant det lyder i lag 253/2007, som följer:

1 §
Delegationen för social- och hälsovård

För sammanställande och förverkligande av de nationella målen inom social- och hälsovården samt för genomförande av samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer finns vid social- och hälsovårdsministeriet en av statsrådet tillsatt delegation för social- och hälsovård.

2 §
Sammansättning av delegationen för social- och hälsovård

Till ordförande för delegationen utser statsrådet den medlem av statsrådet som svarar för de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna. Vidare utser statsrådet delegationens vice ordförande, högst 15 medlemmar och för varje medlem en personlig suppleant. Vid tillsättandet av delegationen skall beaktas att åtminstone social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund skall vara företrädda i delegationen.

Ordförandena och den ena vice ordförande för de sektioner som finns i samband med delegationen utses bland delegationens medlemmar.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

3 §
Sektionerna vid delegationen för social- och hälsovård

Vid delegationen för social- och hälsovård finns tre sektioner. Varje sektion har en ordförande, två vice ordförande och högst 12 medlemmar. Sektionernas medlemmar har personliga suppleanter.

Ordföranden för den sektion som bereder styrnings- och tillsynsåtgärder för regional- och centralförvaltningen inom social- och hälsovården representerar social- och hälsovårdsministeriet. Vice ordförandena i sektionen utses på förslag av social- och hälsovårdsministeriet. I sektionen skall forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, länsstyrelsernas social- och hälsovårdsavdelningar, Folkhälsoinstitutet, Arbetshälsoinstitutet och Rättsskyddscentralen för hälsovården vara företrädda. Till sektionen kan vid behov utses även andra aktörer inom social- och hälsovårdens central- och regionalförvaltning.

Ordföranden för den regionala sektionen vid delegationen för social- och hälsovård representerar social- och hälsovårdsministeriet. Av vice ordförandena i sektionen utses den ena på förslag av social- och hälsovårdsministeriet och den andra på förslag av Finlands Kommunförbund. Medlemmar i sektionen är åtminstone ordförandena för de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården, en representant för länsstyrelsernas social- och hälsovårdsavdelningar samt en representant för kompetenscentren inom det sociala området. Dessutom skall sakkunskapen inom primärvården och den specialiserade sjukvården vara företrädd i sektionen.

Ordföranden för den sektion vid delegationen för social- och hälsovård som behandlar ärenden som hänför sig till social- och hälsovårdsorganisationer representerar social- och hälsovårdsministeriet. Av vice ordförandena i sektionen företräder den ena social- och hälsovårdsministeriet och den andra medborgarorganisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen. Då sektionsmedlemmarna utses skall det beaktas att medborgarorganisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen har en heltäckande representation med avseende på förverkligande av det nationella utvecklingsprogrammet. Dessutom utnämns en medlem på förslag av Penningautomatföreningen.

4 §
Regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården

Som stöd för delegationen för social- och hälsovård finns fem regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården. De regionala ledningsgrupperna utses för fyra år i sänder så att deras mandatperiod motsvarar mandatperioden för delegationen för social- och hälsovård.

Varje regionala ledningsgrupp har ett eget ansvarsområde. De regionala ledningsgruppernas ansvarsområden bildas genom att såsom regionalt underlag används en områdesindelning motsvarande den som har använts vid bildandet av de specialupptagningsområden som avses i 9 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989).

5 §
Uppgifterna för de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården

De regionala ledningsgrupperna har till uppgift att inom sin region stödja beredningen av det nationella utvecklingsprogram som avses i 5 § i lagen om planering av och statsandelar för social- och hälsovården (253/2007) samt att främja och för sin del följa genomförandet av programmet. Ledningsgrupperna skall göra upp ett program för genomförande av den regionala utvecklingsverksamheten, med hjälp av vilket uppnåendet av de nationella målen kan stödjas inom ledningsgruppens ansvarsområde. Ledningsgruppen kan även för delegationen lägga fram förslag om åtgärder med hjälp av vilka genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet kan främjas. Ledningsgrupperna skall även sköta de uppgifter som bestäms särskilt i social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillsättande eller som delegationen bestämmer.

6 §
Sammansättningen av de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården på förslag av Finlands Kommunförbund.

Till ordförande och vice ordförande för regionala ledningsgrupper utses personer som ansvarar för kommunens social- och hälsovård.

Till en regional ledningsgrupp utses högst 15 medlemmar och personliga suppleanter för dem. Då medlemmarna utses skall det beaktas att ledningsgruppens sammansättning är representativ för regionen. Aktörer inom socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården skall vara jämlikt företrädda i ledningsgruppen. I ledningsgruppen skall dessutom ingå representanter för kompetenscentren inom det sociala området och för andra regionala aktörer som behövs för det regionala sammanställandet och genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet. Då en ledningsgrupp bildas skall även de språkliga synpunkterna beaktas.

7 §
Ersättningar

Vid ersättande av resekostnaderna för ordförande, vice ordförande, medlemmar, personliga suppleanter och sakkunniga vid delegationen för social- och hälsovård, dess sektioner och vid de regionala ledningsgrupperna tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2007.

Helsingfors den 31 maj 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.