644/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 25 september 2003 om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldigheten att förmedla myndighetsmeddelanden (838/2003) 3 § 1 mom., 4 § och 5 § 3 mom. som följer:

3 §
Myndigheter som beslutar om förmedlandet av myndighetsmeddelanden

Ett sådant teleföretag som avses i 2 § 1 mom. är skyldigt att förmedla en nödunderrättelse, om räddnings-, polis- eller gränsbevakningsmyndigheterna, flygräddningscentral eller en nödcentral har sänt den för förmedling. I händelse av en faro- eller hotsituation inom Strålsäkerhetscentralens, Meteorologiska institutets eller Vägförvaltningens förvaltningsområde är teleföretaget skyldigt att förmedla även den första nödunderrättelsen från Strålsäkerhetscentralen, Meteorologiska institutet eller Vägförvaltningens trafikcentral.

4 §
Förmedlingsstället för nödunderrättelser

En nödunderrättelse ges till ett i 2 § 1 mom. avsett teleföretag för förmedling via nödcentralen i fråga, polisens ledningscentral, sjöbevakningssektionens ledningscentral, gränsbevakningssektionens stab, Vägförvaltningens trafikcentral eller flygräddningscentral.

5 §
Förmedlingssystemet för nödunderrättelser

Ett teleföretag som med stöd av en i 7 § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet avsedd programkoncession är verksamt i radionätet eller i kanalknippe B i det digitala markbundna masskommunikationsnätet samt Rundradion Ab är skyldiga att se till att de anordningar som hör till förmedlingssystemet för nödunderrättelser i radionätet och det digitala markbundna masskommunikationsnätet har kopplats på rätt sätt till systemet och fungerar.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.