640/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om innehållet i och omfattningen av den utbildning för grundläggande yrkeskompetens, det teoriprov och den fortbildning som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, samt om andra krav som gäller genomförandet av dessa och påvisandet av yrkeskompetensen. Bestämmelserna gäller inte förarutbildning och förarexamen som krävs för avläggande av körkort och beträffande vilka föreskrivs i vägtrafiklagen (267/1981).

I denna förordning föreskrivs också om Fordonsförvaltningscentralens verksamhet i fråga om ordnandet av de tjänster som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

2 kap.

Bestämmelser om lastbils- och bussförare

2 §
Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Vid fastställandet av grunderna för undervisningsplanen och examina inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare skall Utbildningsstyrelsen följa de bestämmelser om undervisningsämnen som ingår i avsnitt 1 i bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG, nedan yrkeskompetensdirektivet, samt i denna förordning. Kraven gäller också snabbförvärvad utbildning.

Utbildningen omfattar undervisning i ämnen som är avsedda för lastbils- och bussförare gemensamt och separat samt ett prov som motsvarar den undervisning som erhållits och som avses i 5 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen.

Utbildningen skall, i ändamålsenliga proportioner, omfatta praktisk och teoretisk undervisning så att det kunnande som en grundläggande kompetens förutsätter uppnås. Utbildningen skall omfatta undervisning i ett defensivt sätt att framföra fordon så att ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt främjas och så att identifieringen av riskfaktorerna i trafiken utvecklas, att olyckstillbud undviks och att olyckssituationer kan hanteras och följderna av dem lindras.

Ett av Fordonsförvaltningscentralen godkänt utbildningscentrum skall ge studeranden ett intyg över att han eller hon fått undervisning för avläggande av prov. Intyget ges på Fordonsförvaltningscentralens blankett.

3 §
Undervisningens omfattning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar undervisningen totalt 280 timmar, varav minst 20 timmar skall vara individuell körundervisning. I den snabbförvärvade utbildningen omfattar undervisningen totalt 140 timmar, varav minst 10 timmar skall vara individuell körundervisning. Av den individuella körundervisningen får högst åtta timmar eller i den snabbförvärvade utbildningen högst fyra timmar ges med simulator som har godkänts för körundervisningen inom körkortsutbildningen, eller på en särskild träningsbana.

Utbildningen skall innehålla minst 20 timmar undervisning i defensivt körsätt och den snabbförvärvade utbildningen minst 14 timmar. Av undervisningen skall i båda fallen minst sju timmar reserveras för praktiska övningar. De praktiska övningarna i defensivt körsätt ingår inte i det i 1 mom. avsedda timantalet gällande individuell körundervisning.

4 §
Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen

Om en förare har sådan grundläggande yrkeskompetens för antingen lastbils- eller bussförare som förvärvats i enlighet med kraven i 2 kap. i yrkeskompetenslagen, kan föraren få ytterligare behörighet med grundläggande yrkeskompetens för buss- eller lastbilsförare genom att genomgå den undervisning som avses i 2 § 2 mom. och som gäller uttryckligen ny grundläggande yrkeskompetens och det prov som motsvarar undervisningen.

Undervisningen omfattar totalt 70 timmar, varav minst fem timmar skall vara individuell körundervisning. I den snabbförvärvade utbildningen omfattar undervisningen totalt 35 timmar, varav minst tre timmar skall vara individuell körundervisning.

Utbildningen skall i form av praktiska övningar innehålla minst sju timmar undervisning i defensivt körsätt. De praktiska övningarna i defensivt körsätt ingår inte i timantalet gällande individuell körundervisning.

5 §
Tillgodoräknande av trafikföretagarkompetensen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Förvärvande av sådan trafikföretagarkompetens som avses i rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter får, så som föreskrivs i 2 mom., räknas till godo i annan utbildning för grundläggande yrkeskompetens, med undantag av sådan som förvärvats i snabbare tempo. Tillgodoräknande gäller inte prov.

Trafikföretagarkompetensen tillgodoräknas i fråga om bussförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 och 3.8 i den bilaga I till det direktiv som nämns i 2 § 1 mom. och i fråga om lastbilsförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.6 och 3.7 i den bilaga I till det direktiv som nämns i 2 § 1 mom. till den del som undervisningen täcker gemensamma ämnesområden och motsvarar undervisningens innehåll enligt undervisningsplanen. Den kompenserade utbildningen får omfatta högst 24 timmar. Utbildningscentrumen beslutar om tillgodoräknande av utbildning.

6 §
Prov

Det prov som avses i 2 § 2 mom. avläggs när den föreskrivna undervisningen har meddelats. Bestämmelser om stegvist genomförande av prov finns i 6 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen.

Proven är skriftliga. Ett prov får ordnas muntligt i samband med yrkesprov eller en fristående examen, eller om detta av särskilda skäl, såsom aspirantens läs- och skrivsvårigheter, anses nödvändigt. Provet skall innehålla minst en fråga inom varje mål i respektive undervisningsämne. Provet kan avläggas på finska eller svenska, om inte annat följer av tillståndet från undervisningsministeriet för att ordna utbildningen.

Den som anmäler sig till ett prov som anordnas i enlighet med 15 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen skall uppvisa ett i 2 § 4 mom. i denna förordning avsett intyg över att han eller hon fått undervisning.

7 §
Fortbildningens innehåll och genomförande

Inom fortbildningen skall undervisningen omfatta totalt 35 timmar på fem år. Undervisningen skall ges i perioder på minst sju timmar och den kan bestå av teoriundervisning, körundervisning eller båda dessa i de undervisningsämnen som avses i 2 § 1 mom. Utbildningen skall dock alltid innehålla minst sju timmar undervisning i defensivt körsätt.

Undervisningen skall ges under den giltighetstid för yrkeskompetensen för vars fortsättning fortbildningen genomgås eller, om giltighetstiden för yrkeskompetensen har upphört, under den femårsperiod som föregår sökande av ett yrkeskompetensbevis eller antecknande av yrkeskompetens i förarens körkort. Fortbildningskravet för en förare som genomgått i 4 § avsedd utbildning bestäms i enlighet med denna nya kompetens.

En simulator som används i fortbildningen skall uppfylla de allmänna krav på undervisnings- och åskådningsmaterial som föreskrivs i 16 § 1 mom. och den skall lämpa sig för utbildning som ges i enlighet med de krav beträffande undervisningsmetoder som föreskrivs i 3 mom. i nämnda paragraf.

När utbildningen meddelats skall utbildningscentrumet utfärda ett intyg över detta. Om utbildningen ges i perioder, skall utbildningscentrumet utfärda ett intyg efter varje period.

8 §
När en person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon

Under utbildning som avses i 6 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen får en studerande framföra ett fordon, förutsatt att ett utbildningscentrum har godkänt att personen i fråga är förare. Godkännandet kan gälla både körningar som sker under utbildningen och körningar som sker under ledigheter mellan utbildningsperioder; godkännandet gäller körningar i Finland med undantag för Åland. Bestämmelser om medförande vid körning av det dokument om godkännande som ett utbildningscentrum utfärdat, uppvisande av dokumentet vid övervakning och användningen av dokumentet för konstaterande av förarens kompetens vid överlåtelse av ett fordon för körning av en annan person finns i 17 § 2 och 3 mom. i yrkeskompetenslagen.

9 §
Ansökan om yrkeskompetensbevis för förare

Ansökan om ett yrkeskompetensbevis skall göras hos Fordonsförvaltningscentralen eller en av centralen utsedd serviceproducent.

Till ansökan skall fogas

1) ett fotografi som uppfyller kraven för passfotografi och som kan framställas digitalt,

2) antingen ett intyg över genomgången utbildning vid ansökan om det första yrkeskompetensbeviset efter genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller en kopia av intyg över yrkesexamen i vilket antecknats att nämnda utbildning genomgåtts, samt

3) en kopia av körkortet, om körkortet har beviljats annanstans än i Finland.

Som fotografi kan också ett sådant fotografi användas som tidigare har införts i fordonstrafikregistret och på vilket den sökande lätt kan igenkännas.

Om yrkeskompetensbevis söks på grundval av genomgången fortbildning, införs uppgiften om genomgången fortbildning på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret.

I fråga om bilagor som skall fogas till ansökan gäller i övrigt vad som föreskrivs i 2 mom. 1 och 3 punkten samt i 3 mom.

10 §
Antecknande av yrkeskompetens i yrkeskompetensbeviset

Den anteckning som anger yrkeskompetens innehåller den harmoniserade gemenskapskoden 95, som nämns i 10 art. 2 punkten i yrkeskompetensdirektivet, samt det datum fram till vilket den yrkeskompetens som baserar sig på utbildningen för grundläggande yrkeskompetens eller genomgången fortbildning är i kraft. Anteckningen skall göras invid den körkortsklass eller de körkortsklasser för lastbil eller buss som motsvarar yrkeskompetensen.

Det datum som avses i 1 mom. är ett datum fem år från datumet för intyget för utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller yrkeskompetens baserad på genomgången fortbildning, eller från datumet för den förra anteckningen, ifall ansökan om ett nytt yrkeskompetensbevis görs på basis av genomgången fortbildning tidigast sex månader innan den förra tidsfristen löpte ut. Om fortbildningen ges i perioder, räknas tidsfristen från det intyg som getts när den sista perioden genomgåtts.

11 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis och förstörande av beviset

Yrkeskompetensbevis beviljas för den tid som anges i 10 § 2 mom., dock högst för den tid som sökandens körrätt gäller.

En förutsättning för utlämnande av yrkeskompetensbevis är att sökanden uppvisar sitt körkort. Yrkeskompetensbevis får inte utlämnas, om föraren står under körförbud eller temporärt körförbud eller om han eller hon sedan tidigare i sitt körkort har en anteckning om motsvarande giltighetsperiod beträffande yrkeskompetensen. När ett yrkeskompetensbevis utlämnas förfaller det tidigare beslutet om beviljande av yrkeskompetensbevis och det tidigare beviset upphör att gälla. När ett nytt kompetensbevis lämnas ut skall det tidigare beviset överlämnas till den som beviljar kompetensbevis. En sökande som i sitt körkort sedan tidigare har en anteckning om samma giltighetsperiod gällande yrkeskompetensen skall före utlämnandet av yrkeskompetensbeviset hos polisen ansöka om ett nytt körkort som inte innehåller en anteckning om yrkeskompetensen.

Ett sådant tillfälligt dokument som avses i 20 § 3 mom. i yrkeskompetenslagen ges på Fordonsförvaltningscentralens blankett, och dokumentet gäller under högst en månad. I fråga om hindren för utlämnande av dokumentet gäller vad som bestäms i 2 mom.

Avhämtas ett yrkeskompetensbevis inte inom ett år efter att beviset beviljades, förfaller beslutet om beviljande och kan beviset förstöras. Den som beviljat kompetensbeviset kan på innehavarens begäran återkalla beviset. Ett kompetensbevis som överlåtits till den beviljande myndigheten får förstöras.

Anmälan om utlämnande och överlåtelse av yrkeskompetensbevis eller tillfälligt dokument samt förstörande av kompetensbevis i enlighet med denna paragraf skall göras till fordonstrafikregistret.

12 §
Duplettexemplar av yrkeskompetensbevis för förare

Om förarens yrkeskompetensbevis har förkommit, förstörts eller stulits eller de uppgifter om sökanden som antecknats i det har ändrats, kan föraren få ett duplettexemplar av yrkeskompetensbeviset med iakttagande i tillämpliga delar av de bestämmelser som gäller beviljande av yrkeskompetensbevis.

Om ett sådant yrkeskompetensbevis i enlighet med 18 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen som avses i 1 mom. har utfärdats i en annan EES-stat, är en förutsättning för beviljande av ett bevis som ersätter det att föraren enligt 16 § i nämnda lag har rätt att delta i utbildning i Finland, att föraren har i Finland gällande körrätt och att föraren har giltig yrkeskompetens. Vid beviljande av yrkeskompetensbevis iakttas i tillämpliga delar vad som i 9 och 10 § föreskrivs om ansökan om och utlämnande av yrkeskompetensbevis.

Till ansökan om ett duplettexemplar eller ett i 2 mom. avsett ersättande yrkeskompetensbevis skall fogas en utredning om den i 1 mom. avsedda grunden samt beviset, om det är i behåll. Om ett förkommet kompetensbevis senare hittas, skall det överlämnas till den som beviljat kortet eller till polisen. Ett kompetensbevis som överlåtits till den som beviljat det eller till polisen får förstöras.

Ett i 1 och 2 mom. avsett yrkeskompetensbevis ges för samma period som gäller det ursprungliga beviset. I ett duplettexemplar skall antalet utfärdade dupletter antecknas med användning av löpande numrering. Uppgiften om utfärdande av bevis och duplettexemplar samt om utlämnande, överlåtelse eller förstörande av bevis som avses i 3 mom. skall anmälas till fordonstrafikregistret.

13 §
Ansökan om antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Antecknande av yrkeskompetens i körkortet förutsätter ansökan om nytt körkort. Har sökanden inte stadigvarande boningsort i Finland så som beviljandet av körkortstillstånd förutsätter, skall han eller hon i stället för körkort ansöka om yrkeskompetensbevis för förare.

Ansökan om körkortstillstånd görs hos polisen på sökandens boningsort med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i vägtrafiklagen och med stöd av den föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd. Anteckningen görs i körkortet på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret.

Om föraren av en i 12 § 1 eller 2 mom. nämnd orsak ansöker om att yrkeskompetensen antecknas i körkortet, gäller i fråga om förfarandet vad som i 1 och 2 mom. i denna paragraf och i 3 och 4 mom. i nämnda 12 § föreskrivs.

I fråga om antecknande av yrkeskompetens i körkortet gäller vad som föreskrivs i 10 §. Om inte annat föreskrivs i denna förordning, gäller i fråga om utlämnande av körkort och temporärt körkort vad som i vägtrafiklagen och med stöd av den föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd.

Har sökanden sedan tidigare yrkeskompetensbevis för förare, förfaller beslutet om beviljande av beviset och upphör beviset att gälla när körkortet innehållande anteckning om yrkeskompetens lämnas ut. Yrkeskompetensbeviset skall överlåtas till polisen när körkortet lämnas ut. Ett yrkeskompetensbevis som överlåtits till polisen får förstöras. Om utlämnande och överlåtelse av körkort och yrkeskompetensbevis samt om förstörande av kompetensbevis skall anmälan göras till fordonstrafikregistret.

14 §
Påvisande av yrkeskompetens för medborgare från andra stater än EES-stater

Som ett sådant dokument om yrkeskompetens som avses i 19 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen betraktas ett sådant i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd avsett förartillstånd som utfärdats till en lastbilsförare i en annan EES-stat än Finland, förutsatt att den EES-stat där det i 19 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen avsedda företaget är beläget inte kräver att föraren har något annat dokument över sin yrkeskompetens.

15 §
Krav i fråga om lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen

En lärare har de kunskaper i didaktik och pedagogik som avses i 11 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen, om läraren har trafiklärartillstånd, pedagogiska studier för lärare i enlighet med det som föreskrivs i 22 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)eller annan pedagogisk behörighet. Inom fortbildningen kan också annan lämplig pedagogisk behörighet godkännas, såsom utbildning som arbetsplatshandledare. I ovan nämnda lagrum avsedd tillräcklig kännedom om branschen har en lärare som har de kunskaper och den yrkeskunskap som undervisningsuppgiften förutsätter samt förtrogenhet med de bestämmelser, föreskrifter och förfaranden som gäller transportsektorn.

En lärare som meddelar körundervisning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens skall ha av polisen beviljat trafiklärartillstånd. I fråga om den utbildning som försvarsmakten ger godkänns också försvarsmaktens trafiklärarbehörighet och -tillstånd. Förutom trafiklärartillstånd skall läraren ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i enlighet med undervisningen samt

1) minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass C, CE eller D, eller

2) yrkesexamen för bussförare, förare av fordonskombinationer eller för biltransport av trävaror eller grundexamen i logistik inom utbildningsprogrammet/kompetensområdet för transportservice.

Beträffande kraven för en föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens gäller vad som i 2 mom. föreskrivs om kraven för en lärare som meddelar körundervisning. En föreståndare som ansvarar för undervisningen inom fortbildning skall ha i 1 mom. avsedd behörighet för lärare samt de kunskaper som uppgiften förutsätter, yrkeskunskap och förtrogenhet med branschen.

16 §
Krav i fråga om undervisningsmaterial och -metoder samt lektionernas längd

Undervisnings- och åskådningsmaterialet skall möjliggöra övningar som hänför sig till lastning och annan verksamhet i enlighet med utbildningsprogrammet samt övriga undervisningsämnen som avser teoretiskt och praktiskt kunnande.

En simulator som används i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens skall vara godkänd för körundervisning inom körkortsutbildningen.

Undervisningsmetoderna inom utbildningen skall möjliggöra ett genomförande av utbildningen så att kraven på undervisningen och meddelandet av den samt den allmänna organiseringen och övervakningen av verksamheten uppfylls.

En i detta kap. avsedd 1-timmes körundervisningslektion skall pågå minst 50 minuter. I fråga om annan form av undervisning skall en 1-timmes lektion pågå minst 45 minuter.

17 §
Ansökan om godkännande av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen

Följande handlingar skall fogas till en ansökan om godkännande av utbildningscentrum:

1) vid ansökan om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens, en kopia av det tillstånd att ordna utbildning eller att hålla bilskola som avses i 10 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen eller en utredning om en sådan anordnare av utbildning som avses i 3 mom. i nämnda paragraf,

2) vid ansökan om tillstånd att ordna endast fortbildning, en kopia ur handels- eller föreningsregistret eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sammanslutnings stadgar jämte en utredning om förutsättningarna att ordna i ansökan avsedd utbildning,

3) en utredning om att utbildningscentrumet har ett tilltänkt uppdrag som föreståndare som ansvarar för undervisningen och en utredning om den ansvariga föreståndarens behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 15 §,

4) en utredning om lärarnas behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 15 §,

5) ett utbildningsprogram som gjorts upp i enlighet med de undervisningsämnen som avses i 2 § och av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

6) en utredning om den fordonsuppsättning som planeras bli använd i undervisningen och om övrigt undervisningsmaterial och dess lämplighet för utbildning som avses i detta kap.,

7) en utredning om platserna där utbildning ordnas och om elevantalen.

Om den som har rätt att ordna i 10 § 1 eller 3 mom. i yrkeskompetenslagen avsedd utbildning för grundläggande yrkeskompetens ansöker om tillstånd att ordna endast fortbildning, skall, med avvikelse från det som anges i 1 mom. 2 punkten, till ansökningen fogas den utredning som avses i 1 punkten i nämnda moment.

Fordonsförvaltningscentralen kan också på särskild ansökan godkänna ett i 1 mom. 5 punkten avsett utbildningsprogram för fortbildningen. För att lämna in ansökan krävs det inte att sökanden är ett godkänt utbildningscentrum eller söker för att bli ett sådant. Ett av undervisningsministeriet godkänt utbildningscentrum skall innan fortbildningen påbörjas ansöka om att Fordonsförvaltningscentralen godkänner centrumets utbildningsprogram eller så skall centrumet iaktta det utbildningsprogram för fortbildningen som Fordonsförvaltningscentralen tidigare godkänt.

Till godkännandet av ett utbildningscentrum och ett i 3 mom. avsett utbildningsprogram kan fogas villkor. Ett i 3 mom. avsett fastställande av ett utbildningsprogram är i kraft högst fem år.

Utbildningscentrumet skall föra en förteckning över lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen.

18 §
Krav i fråga om den som bedömer prov

Den som bedömer prov skall ha tillräckligt vetande och yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt samt kännedom om utbildningskraven, lagstiftningen och förfarandena inom transportsektorn. Den som bedömer prov i samband med yrkesprov eller en fristående examen skall ha behörighet att bedöma provet i fråga.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

De anmälningar som avses i 23 § i yrkeskompetenslagen skall tillställas Fordonsförvaltningscentralen eller en av den angiven serviceproducent för införande av uppgiften i fråga i fordonstrafikregistret.

Utbildningscentrumet skall anmäla uppgifter om

1) tidpunkten och platsen för fortbildningen samt uppgifter om det program som används vid denna

2) intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildningen samt uppgifter om undervisningens omfattning och i den ingående undervisning i defensivt körsätt,

3) att en person har anmält sig till utbildningen för grundläggande kompetens,

4) avläggande av utbildning för grundläggande yrkeskompetens och undervisningens omfattning i utbildningen, samt

5) utfärdande av det intyg som avses i 2 § 4 mom., ifall det är fråga om ett av Fordonsförvaltningscentralen godkänt utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens.

Polisen skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om antecknande av yrkeskompetens i förarens körkort.

Anmälningarna skall göras utan dröjsmål och därutöver med iakttagande av det som i fråga om anmälan av uppgifter överenskommits i samband med godkännandet av utbildningscentrumet eller tillsammans med serviceproducenten. En i 2 mom. 1 punkten avsedd anmälan skall göras senast 10 dygn innan fortbildningen börjas och en i 2 punkten avsedd anmälan inom två veckor från det att undervisningen meddelades.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Denna förordning tillämpas i fråga om den för bussförare avsedda utbildningen och på deras yrkeskompetens från och med den 10 september 2008 samt i fråga om den för lastbilsförare avsedda utbildningen och på deras yrkeskompetens från och med den 10 september 2009.

21 §
Övergångsbestämmelser

Om en bussförare har erhållit körrätt före den 10 september 2008, krävs inte av körrättsinnehavaren för bussförarens yrkeskompetens att personen i fråga genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens för bussförare, men föraren måste genomgå föreskriven fortbildning första gången inom fem år från nämnda datum. Föraren skall från och med den 10 september 2013 påvisa giltigheten av sin yrkeskompetens så som föreskrivs om påvisande av yrkeskompetens på basis av utbildning. Om yrkeskompetensbevis eller sådant nytt körkort som innehåller en anteckning om att yrkeskompetens söks tidigast sex månader före nämnda datum den 10 september 2013, görs anteckning om att yrkeskompetensen fortsätter den föreskrivna tiden från och med detta datum. I annat fall fortsätter yrkeskompetensen att gälla den föreskrivna tiden från det att intyget över fortbildning eller, om fortbildningen har getts i perioder, från det att det sista intyget utfärdades. I fråga om giltigheten beträffande ett yrkeskompetensbevis gäller bestämmelserna i 2 kap. och i fråga om giltigheten beträffande körrätt gäller vad som föreskrivs i vägtrafiklagen och med stöd av den.

Om en lastbilsförare har erhållit körrätt före den 10 september 2009, krävs inte av körrättsinnehavaren för lastbilsförarens yrkeskompetens att personen i fråga genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare, men föraren måste genomgå föreskriven fortbildning första gången inom fem år från nämnda datum. Föraren skall från och med den 10 september 2014 påvisa giltigheten av sin yrkeskompetens så som föreskrivs om påvisande av yrkeskompetens på basis av utbildning. Om yrkeskompetensbevis eller sådant nytt körkort som innehåller en anteckning om yrkeskompetens söks tidigast sex månader före den 10 september 2014, görs anteckning om att yrkeskompetensen fortsätter den föreskrivna tiden från och med detta datum. I annat fall fortsätter yrkeskompetensen att gälla den föreskrivna tiden från det att intyget över fortbildning eller, om fortbildningen har getts i perioder, från det att det sista intyget utfärdades. I fråga om giltigheten beträffande ett yrkeskompetensbevis gäller bestämmelserna i 2 kap. och i fråga om giltigheten beträffande körrätt gäller vad som föreskrivs i vägtrafiklagen och med stöd av den.

En i 1 och 2 mom. avsedd innehavare av körrätt kan dock, med avvikelse från bestämmelserna i nämnda moment, delta i sådan första fortbildning som avses i nämnda moment tidigast från och med den 10 september 2007. Ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en bussförare före den 10 september 2008 är i kraft till den 10 september 2013 och ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en lastbilsförare före den 10 september 2009 är i kraft till den 10 september 2014.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 kap. i denna förordning kan i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i en yrkesläroanstalt som undervisningsministeriet har godkänt som utbildningscentrum eller i en bilskola som Fordonsförvaltningscentralen har godkänt som utbildningscentrum såsom lärare arbeta en trafiklärare, som före ikraftträdandet av denna förordning har verkat:

1) i minst ett år vid en yrkesläroanstalt eller i en bilskola inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klass CE eller D, eller

2) i minst ett år vid en yrkesläroanstalt eller två år i en bilskola inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klass C.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 kap. i denna förordning kan i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens inom försvarsmakten såsom lärare arbeta en person som avses i 4 mom. eller en person, som före ikraftträdandet av denna förordning i minst ett år har arbetat inom den förarundervisning som ges för körkort för tunga fordon inom försvarsmakten.

Vad som i 4 och 5 mom. i denna paragraf konstateras om lärares behörighet gäller också behörigheten för föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens.

Av lärare som avses i 4 och 5 mom. i denna paragraf och av sådana i 6 mom. avsedda föreståndare som ansvarar för undervisningen krävs inte att de separat genomgår utbildning för grundläggande yrkeskompetens. För att dessa personers behörighet skall förbli i kraft skall de genomgå fortbildning för lastbils- och bussförare så som därom föreskrivs i yrkeskompetenslagen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG (32003L0059); EGT nr L 226, 10.9.2003, s. 4

Helsingfors den 31 maj 2007

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.