636/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 22 § i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), 7 § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), 10 och 16 § i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dem 22 § i miljöskyddslagen sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 252/2005 och 814/2005, 7 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 618/2006 samt 11 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik sådan paragrafen lyder i lag 423/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om de kontroller som avses i artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd. Övervakningen gäller föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön i artikel 4 i förordningen om gårdsstöd och del A i bilaga III till den samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i artikel 5 i förordningen om gårdsstöd och bilaga IV till den.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem, som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) naturdirektivet rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

2) direktstöd i bilaga I till förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöd,

3) miljöstöd den helhet som består av bas- och tilläggsåtgärderna i samband med miljöstödet samt miljöspecialstödet.

2 kap.

Övervakning

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i förordningen om gårdsstöd och tillämpningsförordningen.

4 §
Samordning av kontrollerna

Samordningsmyndighet enligt artikel 23.3 första stycket i förordningen om gårdsstöd är Landsbygdsverket.

5 §
Kontrollmyndigheter

Arbetskrafts- och näringscentralen är övervakningsmyndighet på det sätt som föreskrivs i artikel 42 i tillämpningsförordningen.

Den behöriga miljömyndigheten kan vid behov delta i arbetskrafts- och näringscentralens kontroller av iakttagandet av de föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och som avses i del A i bilaga III till förordningen om gårdsstöd. Arbetskrafts- och näringscentralen förhandlar med den behöriga regionala miljöcentralen om deltagande i kontrollerna.

Arbetskrafts- och näringscentralen sammanställer gårdsvis resultaten från den övervakning av iakttagandet av tvärvillkor som avses i bilaga III och IV till förordningen om gårdsstöd och fastställer det slutliga resultatet i enlighet med vad som i tillämpningsförordningen föreskrivs om bestämmande av påföljder.

6 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med något annat kontrollbesök än ett som avses i denna förordning upptäcks eller annars kommer till kontrollmyndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd, kompensationsbidrag eller miljöstöd har överträtt bestämmelser som avses i denna förordning, skall den myndighet som utför kontrollen utvidga kontrollen till övervakning som avses i denna förordning i fråga om de normer eller krav som definieras i artikel 2 första stycket punkt 33 och 34 i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Kontroll av villkoren för stödberättigande

7 §
Grundvattenområden

Vid övervakningen skall kontrolleras att statsrådets beslut om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (364/1994) samt bestämmelserna i 8 § i miljöskyddslagen (86/2000) om skyddet för grundvatten har iakttagits på sådan jordbruksmark som är belägen på gårdens grundvattenområde.

8 §
Användning av slam från reningsverk

Vid övervakningen skall kontrolleras att statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) har iakttagits på en gård som tar emot slam från reningsverk.

9 §
Begränsning av utsläpp av nitrater i vattnen

Vid övervakningen skall kontrolleras att gården har iakttagit statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000).

10 §
Jordbruksmark inom området för Natura 2000

Vid övervakningen skall kontrolleras att de naturvärden som har legat till grund för att området valts ut för att tas med i nätverket Natura 2000 inte avsevärt har försämrats på en gård som har jordbruksmark i ett område som på grundval av naturdirektivet eller rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) hör till nätverket Natura 2000.

11 §
Fredade arter

Vid övervakningen skall kontrolleras att naturvårdslagens (1096/1996) bestämmelser om fredning av de växter som avses i punkt bilaga IV b till naturdirektivet har iakttagits på gården. Vid övervakningen skall dessutom säkerställas att naturvårdslagens och jaktlagens (615/1993) bestämmelse om fredning av fåglar har iakttagits och att livsmiljöer, som är viktiga med tanke på skyddet av fåglar, inte har försämrats eller förstörts.

12 §
Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Vid övervakningen skall kontrolleras att jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006) har iakttagits på gården.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Påföljder vid försummelse

Bestämmelser om de påföljder vid försummelse och uppsåtlig överträdelse av krav eller villkor som hänför sig till direktstöden, kompensationsbidraget och miljöstödet finns i artikel 7 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 66 och 67 i tillämpningsförordningen.

14 §
Anmälningsskyldighet

Arbetskrafts- och näringscentralen skall underrätta den regionala miljöcentralen om de brister som uppdagats i samband med kontroller enligt 7―11 § i denna förordning.

I fråga om brister i samband med kontroller enligt 7―9 § skall dessutom kommunens miljövårdsmyndighet underrättas.

15 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat finns i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

16 §
Tillämpning av övervakningslagstiftningen

Bestämmelser om kontroller finns i 8 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar, i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i 7 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005).

17 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 4 maj 2006 om övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (323/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.