635/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av sådana nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd inom jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2007 (28/2007),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2007 (511/2007),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2007 (33/2007), nedan förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion,

6) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2007 (179/2007),

7) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2007 (29/2007),

8) statsrådets förordning om nationellt stöd för växtproduktion i södra Finland 2007 (295/2007).

Denna förordning tillämpas dock inte på övervakningen av sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 3 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 4 kap. i förordningen om nordligt stöd.

Denna förordning tillämpas dessutom på sådant odlingsarealbaserat nationellt stöd som till utsädesproducenter för utsädesproduktion betalas i form av sådant annat stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som avses i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan lagen om nationella stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djurgrupp dikor, mjölkkor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, kvigor som är minst sex månader och högst två år gamla, kvigor som är över två år gamla, tjurar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar som är över två år gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar, suggor, galtar, slaktsvin, unga avelssuggor, unga avelsgaltar, hönor inklusive moderhönor, moderdjur av anka, broilermödrar, moderdjur av gås, moderdjur av kalkon, hägnade moderdjur av fasan, hägnade moderdjur av and, broilrar, ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner, hägnade änder, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fått avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla samt övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla,

2) Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

3) icke odlad åker som sköts sådan icke odlad åkerareal för vilken det betalas gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (förordningen om gårdsstöd) och på vilken de årliga skötselåtgärder som gäller gårdsstödet vidtas,

4) administrationsförordningen för nationella stöd jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2007 (250/2007),

5) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som läggs i träda eller har skötts som icke odlad åker eller som används för andra ändamål,

6) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

7) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

8) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.26 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter,

9) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

10) nötkreatursregistret systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning samt registreringsförordningen,

11) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur det nötkreatursregister som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen,

12) tillämpningsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

2 kap.

Övervakning

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Kontrollen av att villkoren för beviljande av stöd uppfylls skall utföras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 23 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

4 §
Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion skall minst 5 procent kontrolleras på plats.

Av de gårdar som ansökt om nationellt stöd för nötkreatur skall minst 5 procent kontrolleras. I fråga om husdjursstöden skall minst 10 procent av de gårdar kontrolleras som ansökt om nationellt stöd för

1) svin,

2) fjäderfä,

3) hästar,

4) tackor, eller

5) hongetter.

I fråga om husdjursstöden skall minst 30 procent av de gårdar som ansökt om stöd för unga avelssvin kontrolleras.

5 §
Kontroller på plats

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbets- och näringscentralerna gör. Stickproven görs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Arbetskrafts- och näringscentralerna utför kontroller på plats. Den person som utför kontrollen skall inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbetskrafts- och näringscentralen utfärdad handling som styrker inspektionsrätten. Övervakningspasset eller handlingen skall på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdsbruksenheter som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § skall kontrolleras i fråga om arealbaserade stöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 29 i tillämpningsförordningen och i fråga om husdjursstöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i artikel 35 i tillämpningsförordningen.

7 §
Utvidgad övervakning

Om det vid en kontroll på plats upptäcks att något stödvillkor har försummats på ett jordbruksskifte, skall iakttagandet av detta villkor övervakas på alla de jordbruksskiften på gården som berörs av villkoret.

8 §
Mätning av arealen på ett skifte

Vid mätning av arealen på ett bas- och jordbruksskifte skall iakttas vad som föreskrivs i 10―12 § i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

9 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen skall användas sådana kartor som avses i 9 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

10 §
Övervakningsprotokoll

Över kontroll av stöd för växtproduktion och över arealmätning skall upprättas ett sådant övervakningsprotokoll som avses i 8 § i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd och i 7 § i statsrådet förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (592/2007), nedan förordningen om övervakning av djurbidrag.

3 kap.

Kontroll av stöd för växtproduktion

11 §
Skiftesgränser

Vid kontroll av skiftesgränser skall iakttas vad som föreskrivs i 3 kap. i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

12 §
Produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten

Vid övervakningen skall kontrolleras att på gården har iakttagits det i 11 § i administrationsförordningen för nationella stöd avsedda produktionssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten.

13 §
Miljövillkor för nordligt stöd för växtproduktion

Vid övervakningen skall kontrolleras att de miljövillkor som anges i 11 § i förordningen om nordligt stöd har iakttagits på gården.

14 §
Nationellt stöd för potatisproduktion

Vid övervakningen skall kontrolleras att de villkor som anges i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion har iakttagits på gården.

4 kap.

Kontroll av husdjursstöd

15 §
Villkor som berättigar till djurstöd

Vid övervakningen skall kontrolleras att villkoren för beviljande av djurstöd uppfylls.

I samband med övervakningen av nationella husdjursstöd som baserar sig på antalet djur på räkningsdagarna skall med hjälp av bokföringen över djuren kontrolleras att det antal djur som anmälts i ansökan har funnits på gården på räkningsdagen och att de uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

16 §
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

Vid övervakningen av inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar iakttas vad som föreskrivs i 12 § i förordningen om övervakning av djurbidrag.

17 §
Nötkreatur

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om kontroll av stödvillkoren i fråga om nötkreaturs öronmärken, registrering, nötkreatursförteckning, ålder, kön, ras och kalvning i 3 kap. i förordningen om övervakning av djurbidrag.

18 §
Bokföring av djur och getters mjölkproduktion

Vid övervakningen skall kontrolleras att djuren och getternas mjölkproduktion har bokförts på gården i enlighet med 5 kap. i administrationsförordningen för nationella stöd.

Vid övervakningen kontrolleras att uppgifterna som bokförts är korrekta genom att bokföringen jämförs med de inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar på gården som beviljandet av stödet grundar sig på.

19 §
Registrering av djurhållare samt märkning av tackor och hongetter

Vid övervakningen skall det kontrolleras att gården är registrerad som djurhållare i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter samt i fråga om svin i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001). Om det vid övervakningen upptäcks brister i registreringen, betalas inte stöd innan gården har registrerats som djurhållare i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen skall det kontrolleras att tackorna och hongetterna är märkta i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter samt 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Tackor och hongetter skall inte godkännas vid övervakningen, om de inte är märkta i enlighet med stödvillkoren.

20 §
Tackor

Vid den kontroll som görs under tackornas djurhållningstid skall det kontrolleras att de bidragsberättigande tackornas antal motsvarar det antal tackor som anmälts i ansökan. Vid kontroll som görs efter djurhållningstiden skall det med hjälp av bokföring och verifikat klarläggas att det antal bidragsberättigande tackor som anmälts i ansökan har funnits på gården under hela djurhållningstiden.

Om tackor har dött eller avlägsnats under djurhållningstiden skall det i samband med kontrollen kontrolleras att en skriftlig anmälan om att antalet tackor har förändrats har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet så som bestäms i 23 § i administrationsförordningen för nationella stöd.

21 §
Hästar

Vid övervakningen av nationellt husdjursstöd för hästar skall kontrolleras

1) de hästar som finns på gården vid tidpunkten för kontrollen,

2) innehavet och registreringen av hästarna vid tidpunkten för fastställande av stödet på basis av gårdens bokföring över djuren, det register som förs av Finlands Hippos r.f. och övriga handlingar, samt

3) att kännetecknen som anmälts till det register som förs av Finlands Hippos r.f. motsvarar de hästar som finns på gården.

Om en häst som antecknats i det register som förs av Finlands Hippos r.f. inte enligt registret innehas av sökanden och om ingen utredning över innehavet har lämnats tillsammans med stödansökan, utbetalas inget stöd.

22 §
Slaktsvin och köttfjäderfä

Nationellt husdjursstöd som betalas för slaktsvin och köttfjäderfä övervakas under det år som följer på året för fastställande av stödet.

23 §
Unga avelssvin

Vid övervakning av nationellt husdjursstöd för unga avelssvin skall det kontrolleras att stödet har beviljats för ett djur högst en gång under djurets livstid.

24 §
Produktionssätt

Vid övervakningen skall kontrolleras att det i 16 § 1 mom. i administrationsförordningen för nationella stöd angivna gängse produktionssättet för det djurslag som ligger till grund för stödet iakttas på gården.

5 kap.

Påföljder

25 §
Övervakningspåföljder inom stöden för växtproduktion

Bestämmelser om övervakningspåföljderna beträffande stöden för växtproduktion finns i fråga om arealen och den konstaterade växten i 18 § i lagen om nationella stöd. Bestämmelser om påföljderna inom de nationella tilläggsdelarna till miljöstödet och kompensationsbidraget finns i 10 a § 2 mom. i lagen om nationella stöd.

Om det vid övervakningen konstaterats att arealen är större än den areal som anmälts i ansökan, betalas stöd högst för den areal som anmälts i ansökan. Om skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som godkänts vid övervakningen i förhållande till den areal som godkänts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock högst två hektar, betalas stödet utgående från den areal som godkänts vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än två hektar, men dock högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

3) över 20 procent men mindre än 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen, eller

4) 50 procent eller mer, betalas inget stöd alls.

Om det vid övervakningen konstateras att det på skiftet finns växter som berättigar till samma stöd men till en lägre stödnivå än vad som anmälts i ansökan, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

26 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om miljövillkoren i 11 § i förordningen om nordligt stöd inte har iakttagits på gården, sänks de nordliga stöd som beviljas gården med 1―5 procent. Om det vid övervakningen konstateras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet med 15―100 procent. Påföljderna beräknas på det totala beloppet av det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare.

27 §
Nationellt stöd för potatisproduktion

Om det vid övervakningen konstateras att villkoren i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion inte har iakttagits på gården, skall stöd inte betalas för den areal som inte uppfyller stödvillkoren.

Om jordbrukaren inte har antecknats i det register som avses i 7 § i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion, betalas inget stöd innan jordbrukaren har registrerat sig.

28 §
Övervakningspåföljder inom husdjursstöden

Konstateras det att skillnaden mellan det anmälda och det vid övervakningen på basis av bokföringen eller på annat sätt fastställda faktiska eller genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp i förhållande till det faktiska djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst två djur, används som grund för fastställande av stöd det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent, eller om skillnaden är mer än två men högst fyra djur, används som grund för fastställande av stöd det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, används som grund för fastställande av stöd det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som ligger till grund för fastställande av stöd noll.

Om det vid övervakningen konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för fastställande av stöd inte kan utredas på basis av bokföringen, betalas för denna djurgrupp inte något stöd för stödåret i fråga.

Om det vid kontroll av nötkreatursförteckningen samt de verifikat som gäller djuren konstateras att antalet stödberättigade dagar för nötkreaturen på gården ändras med mer än fyra dagar, skall det genomsnittliga antalet nötkreatur på gården räknas på nytt.

29 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till produktionssättet finns i 19 och 20 § i lagen om nationella stöd.

30 §
Uträkning påföljder

I stöden för växtproduktion skall de avdrag för påföljder som beror på fel i arealen göras före avdrag för andra påföljder.

I husdjursstöden skall de påföljder som beror på skillnader i djurantal räknas ut före andra påföljder. Om den skillnad som fastställs i djurantal leder till ett annat slutresultat än den skillnad som fastställs i procent, används vid kontrollen det resultat som är mera fördelaktigt för sökanden.

31 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan skall avslås om övervakningen förhindras på det sätt som avses i artikel 23.2 i tillämpningsförordningen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

32 §
Kontroller på Åland

I fråga om kontroller på Åland iakttas vad som bestäms i 2 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

33 §
Kringgående av stödvillkoren

Vid övervakningen skall det kontrolleras att stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i lagen om nationella stöd. Vid övervakningen skall dessutom kontrolleras om gårdsbruksenheten motsvarar de kännetecknen för en självständig gårdsbruksenhet som föreskrivs i förordningen om kännetecken för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007).

34 §
Ändringssökande

Bestämmelser om överklagande av beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar.

35 §
Sammanslagning av kontrollerna av husdjursstöd

Övervakningen av nationellt husdjursstöd för dikor, dikokvigor, tjurar, mjölkkor, kvigor, slaktade kvigor och tjurar utförs i samband med övervakningen av Europeiska unionens bidrag för nötkreatur. Övervakningen av det nationella stödet för tackor utförs i samband med övervakningen av Europeiska unionens tackbidrag.

36 §
Övervakningen av Europeiska unionens stöd

När övervakningen av nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd utförs i samband med övervakningen av Europeiska gemenskapens stöd skall vid övervakningen och underrättandet av stödtagaren om detta iakttas vad som i artikel 25 i tillämpningsförordningen föreskrivs om de allmänna principerna för kontroller.

37 §
Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen framkommer att djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall överträdelserna omedelbart anmälas till kommunalveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten skall informeras om att utredning av ett ärende som avses i 1 mom. har inletts.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 4 maj 2006 om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2006 (324/2006) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd (408/2006) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.