632/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd enligt 3 kap. i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) som delfinansieras av Europeiska gemenskapen.

Genom denna förordning kompletteras de bestämmelser om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd enligt artikel 52 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som finns i den nämnda förordningen och i förordningar som kommissionen har antagit med stöd av den.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lagen om landsbygdsutveckling lagen om stöd för utveckling av landsbygden,

2) programförvaltningslagen lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006),

3) EG:s förordning om landsbygdsutveckling rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

4) program ett program enligt 7 § i programförvaltningslagen som gäller det finländska fastlandet,

5) det nationella omstruktureringsprogrammet för sockerindustrin det nationella omstruktureringsprogram som avses i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen,

6) regional plan en plan enligt 5 § i programförvaltningslagen,

7) lokal plan en plan enligt 6 § i programförvaltningslagen,

8) de minimis-stöd stöd som beviljas på de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och vars totalbelopp inte överstiger 200 000 euro under någon period omfattande tre beskattningsår,

9) jordbruksföretag företag enligt 11 § 1 mom. 1 punkten i lagen om landsbygdsutveckling,

10) mikroföretag företag enligt 11 § 1 mom. 2 punkten i lagen om landsbygdsutveckling där det finns färre än 10 årsarbetsplatser och som vad antalet arbetstagare, den årliga omsättningen och balansomslutningen beträffar motsvarar förutsättningarna i artikel 3 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124/20.5.2003) i egenskap av fristående företag som avses i rekommendationen,

11) små företag fristående företag som sysselsätter färre än 50 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 10 miljoner euro och som vid en bedömning i enlighet med den rekommendation av kommissionen som avses i punkt 10 motsvarar förutsättningarna avseende största personalstyrka, omsättning och balansomslutning,

12) medelstora företag fristående företag som sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro och som vid en bedömning i enlighet med den rekommendation av kommissionen som avses i punkt 10 motsvarar förutsättningarna avseende största personalstyrka, omsättning och balansomslutning,

13) årsarbetsplats det antal arbetstagare motsvarande ett årsverke som en eller flera personers anställningsförhållanden utgör,

14) årsverke den sedvanliga årliga arbetstiden för en heltidsanställd,

15) företagsgrupp minst tre företag som utgående från ett avtal gemensamt utvecklar de i gruppen ingående företagen och av vilka ett ansöker om stöd på allas vägnar samt förmedlar stödet till de andra företagen i gruppen,

16) stödområde I områdena i det första stödområde som avses i statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden (44/2007),

17) stödområde II områdena i det andra stödområde som avses i statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden,

18) stödområde III de områden på det finländska fastlandet som inte avses i 15 och 16 punkten.

2 kap.

Företag som är berättigade till stöd

3 §
Bestämmande inflytande i företag

En person anses utöva bestämmande inflytande i ett aktiebolag, om han eller hon på grundval av röstetalet för aktier som han eller hon äger antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar mer än hälften av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Bestämmande inflytande kan också uppkomma till följd av röstetalet för aktier som fler än en person och deras familjemedlemmar äger. Bestämmande inflytande kan dessutom basera sig på röstetalet för aktier som innehas via ett annat bolag i personens ägo.

I ett öppet bolag anses bestämmande inflytande utövas av bolagsmännen gemensamt och i ett kommanditbolag anses det utövas av de ansvariga bolagsmännen gemensamt.

I ett andelslag anses bestämmande inflytande utövas av en majoritet bland medlemmarna.

4 §
Familjemedlem

Med familjemedlem avses en persons make eller maka, barn och föräldrar.

Med familjemedlem avses också den som en delägare eller medlem i en sammanslutning fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

5 §
Företagets personalstyrka

Ett företags personalstyrka räknas i årsarbetsplatser.

I personalstyrkan för mikroföretag, små företag och medelstora företag beaktas de arbetstagare som haft en ordinarie eller tidsbegränsad anställning i företaget under den räkenskapsperiod som föregått anhängiggörandet av ansökan. Till arbetstagarna hänförs inte personer som arbetar inom ramen för läroavtal eller annan praktik som ingår i yrkesinriktade studier.

Till personalstyrkan hänförs också ägare som ingår i företagets ledning samt andra kompanjoner som regelbundet arbetar i företaget och får penningförmåner av det.

6 §
Yrkeskunskap som behövs i företagsverksamheten

Den yrkeskunskap som behövs i företagsverksamheten bedöms på basis av yrkeskunskapen hos den fysiska person som är sökande eller, om sökanden är en sammanslutning, på basis av yrkeskunskapen hos dem som är i ledande ställning i företaget eller på grundval av sitt anställningsförhållande är i en sådan ställning att deras yrkeskunskap är av väsentlig betydelse för företagsverksamhetens kontinuitet.

Yrkeskunskapen kan visas genom utbildning eller arbetserfarenhet eller bägge.

Yrkeskunskapen kan visas också genom sammanlagt minst tre års arbete i uppgifter som är sådana att det kunnande som förvärvats i dem kan anses ge tillräckliga förutsättningar att bedriva företagsverksamheten.

7 §
Företagets ekonomiska ställning

När företagets ekonomiska ställning bedöms beaktas företagsverksamhetens lönsamhet, likviditeten, solvensen samt möjligheterna att marknadsföra produkter och tjänster.

Stöd beviljas inte företag som avses i kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (2004/C 244/02).

8 §
Plan för den åtgärd som stöds

Planen för den åtgärd som stöds skall omfatta företagets verksamhet och den betydelse för denna som den åtgärd som stöds har.

Planen skall innehålla en tillräcklig beskrivning av företagets nuvarande och planerade verksamhet och av de tillgängliga materiella och immateriella resurserna, den finansiella ställningen, den planerade åtgärden och dess konsekvenser för företagets verksamhet samt möjligheterna att marknadsföra företagets nuvarande och planerade produkter och tjänster. I planen skall de olika åtgärder för vilka stöd söks specificeras, liksom också deras betydelse för företagsverksamheten. I planen skall dessutom ingå en kalkyl över företagets lönsamhet och likviditet.

Kalkylen skall omfatta ansökningsåret och åtminstone de tre räkenskapsperioder som följer på inledandet av den verksamhet som stöds. Kalkylerna och utredningarna skall utarbetas så, att de baserar sig på bokföringsuppgifterna för de två räkenskapsperioder som föregått ansökan eller på någon annan utredning som kan betraktas som tillförlitlig.

9 §
Byggnadsplan

Till en ansökan som gäller byggande skall dessutom fogas en plan som skall inbegripa

1) huvudritningar,

2) konstruktionsplan, VVS-plan, elplan och motsvarande särskilda planer som är av särskild betydelse när de godtagbara kostnaderna för projektet bedöms,

3) en byggnadsbeskrivning,

4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

Detaljeringsgraden hos och omfattningen av en plan som gäller byggande skall stå i adekvat proportion till projektets omfattning och totalkostnader.

3 kap.

Verksamhet som stöds

10 §
Verksamhet för vilken företag kan få stöd

En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att ändå försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser.

Om det inom ramen för den årliga bevillningsfullmakten inte är möjligt att bevilja alla stödberättigande sökande stöd, skall stöd i första hand beviljas företag vilkas verksamhet kan anses effektivast främja den regionala planen samt insatsområdena i fråga om näringsverksamhet och målen för det program för vars genomförande den bevillningsfullmakt ur vilken stödet avses bli beviljat har anvisats. När ansökningar som getts in till en aktionsgrupp bedöms skall dessutom förverkligandet av den lokala planen beaktas. När stödet fördelas är det dessutom möjligt att beakta genomförandet av åtgärderna för diversifiering i det nationella omstruktureringsprogrammet för sockerindustrin.

När ett företag som inte är ett jordbruksföretag och som är större än ett mikroföretag bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter kan verksamheten stödjas bara om mer än hälften av företagets omsättning härrör från verksamheten i fråga.

11 §
Verksamhet för vilken jordbruksföretag kan få stöd

Jordbruksföretag anses utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk, om de börjar

1) saluföra jordbruksprodukter på ett fristående försäljningsställe på gårdsbruksenheten,

2) producera tjänster på eller utifrån gårdsbruksenheten, eller

3) framställa produkter som inte är jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten.

12 §
Begränsningar som gäller den verksamhet som stöds

De minimis-stöd får beviljas endast med iakttagande av de begränsningar av den verksamhet som stöds som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

13 §
Stödets inverkan på den verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas för en åtgärd eller investering som är sådan att stödet bedöms ha avsevärd inverkan på genomförandet av åtgärden eller investeringen på så sätt att

1) genomförandet kan ske enligt en snabbare tidtabell,

2) genomförandet kan ske med högre kvalitet,

3) åtgärden eller investeringen kan bli mera omfattande, eller

4) åtgärden eller investeringen inte genomförs utan stöd.

14 §
Område där den verksamhet som stöds genomförs

Stöd för annan verksamhet än första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter beviljas inte, om den åtgärd som stöds genomförs i ett tätortsområde eller en del därav inom en kommun som nämns i bilaga 1 och om området vad beträffar byggnadernas storlek och närhet till varandra, gatunätet eller den övriga samhällsstrukturen har urban karaktär. Stöd kan lämnas obeviljat också i fråga om åtgärder som genomförs på ett område av motsvarande slag.

Om landskapets samarbetsgrupp, vilken avses i 17 § i strukturfondslagen (1401/ 2006), inte har någon i 8 mom. i den nämnda paragrafen avsedd sektion eller om inte kommunen ingår i lagens tillämpningsområde, skall arbetskrafts- och näringscentralen med iakttagande av förfarandet enligt 5 § 1 mom. i programförvaltningslagen informera om de områden som den anser vara i 1 mom. avsedda områden med urban karaktär.

15 §
Annan finansiering som inverkar på stödets maximibelopp

I stödets procentuella maximibelopp inräknas den finansiering eller finansieringsandel som med stöd av någon annan lag eller annan finansiering som beviljats för samma ändamål av en myndighet eller ett offentligt samfund betraktas som stöd. En stödandel kan också utgöra en stödekvivalent som erhållits genom beräkning.

När det gäller åtgärder som aktionsgruppen förordar ingår den eventuella kommunfinansieringens andel i stödets maximibelopp.

4 kap.

Startstöd

16 §
Verksamhet för vilken startstöd kan beviljas

Jordbruksföretag kan beviljas startstöd om de börjar utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk eller fortsätter med en sådan utvidgning.

Stöd beviljas inte jordbruks- och mikroföretag för åtgärder som ingår i axel 1 i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 1 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling.

17 §
Företagets personalstyrka

Startstöd kan beviljas företag för anställning av arbetstagare som behövs i företagets sedvanliga regelbundna affärsverksamhet i anställningsförhållande som omfattar minst 25 veckoarbetstimmar och är avsett att vara fortlöpande. Startstöd beviljas inte för löner till personer som utför säsongbetonade kortvariga arbeten.

Stöd kan beviljas företag vars personalstyrka bortsett från företagaren inte har överstigit ett halvt årsverke i motsvarande företagsverksamhet under den räkenskapsperiod då ansökan har blivit anhängig och den föregående räkenskapsperioden. Grunden för betalning av stöd bör vara lönekostnaderna under minst sex månader.

När en sammanslutning ansöker om stöd betraktas en av delägarna eller medlemmarna som företagare, om inte han eller hon står i anställningsförhållande till sammanslutningen.

18 §
Lönekostnadernas tidsmässiga fördelning

Stöd kan beviljas för lönekostnader under en högst två år lång period som följer på den tidpunkt då anställningsförhållandet för den första arbetstagare som företaget avlönar med hjälp av stödet börjar.

19 §
Stödberättigande kostnader i fråga om startstöd

Stödberättigande lönekostnader för arbetstagare är skäliga lönekostnader som betalas i pengar och på vilka förskottsinnehållning skall verkställas och, högst upp till beskattningsvärdet, sådana skäliga naturaförmåner som åsamkar företaget regelbundna utgifter som kan hänföras till löner för arbetstagare.

När det bedöms om lönekostnaderna är skäliga kan lönen jämföras med löner som har betalts för motsvarande arbete inom samma bransch till personer vilkas kompetens huvudsakligen motsvarar kompetensen hos den som avses bli avlönad med hjälp av stödet.

20 §
Beloppet av startstöd

Stöd får beviljas till ett belopp som utgör högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stödet beviljas i form av de minimis-stöd.

5 kap.

Investeringsstöd för företag

21 §
Verksamhet för vilken investeringsstöd kan beviljas

Stöd kan beviljas för en investering som behövs i företagsverksamheten och är av väsentlig betydelse för inledande eller utvidgning av företagsverksamheten eller för företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet till följd att förhållandena på marknaden har förändrats.

Investeringsstödet skall riktas till projekt som bedöms ha avsevärd inverkan på följande mål:

1) att skapa ny företagsverksamhet i området, eller

2) att utveckla företagsverksamheten i området så att den blir mångsidigare och starkare samt att förbättra sysselsättningen.

Som en omständighet som talar för beviljandet av stöd betraktas positiva effekter som investeringen har när det gäller

1) jämställdheten och jämlikheten,

2) miljön,

3) användningen av förnybar energi eller

4) utnyttjandet av den befintliga samhällsstrukturen.

22 §
Investeringsstöd till lokalt verksamma företag

Stöd kan beviljas företag som är verksamma på en lokal marknad bara om det utgående från uppgifter som sökanden har lämnat kan bedömas att företaget genom sina tjänster eller produkter kompletterar sådan lokal eller regional efterfrågan som de redan verksamma företagen inte förmår tillgodose i rimlig utsträckning.

23 §
Villkor för beviljande av stöd

Beviljandet av stöd förutsätter att investeringen genomförs på det med avseende på investeringens syfte totalekonomiskt sett mest fördelaktiga sättet. När totalekonomin för en investering bedöms beaktas förutom investeringskostnaderna investeringens användningstid, beskaffenhet, drifts- och underhållskostnader samt motsvarande omständigheter.

24 §
Investeringar som inte omfattas av investeringsstöd

Stöd beviljas inte för

1) anskaffning av traktorer till jordbruksföretag,

2) anskaffning av avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer,

3) produktion av torv som är avsedd för energianvändning,

4) förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller för en åtgärd som syftar till att finansiera ägarbytet i ett företag,

5) förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse värde skall kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort,

6) en för företaget sedvanlig ersättningsinvestering som inte inbegriper väsentlig utvidgning av det objekt som skall ersättas eller introduktion av helt ny teknik.

Stöd kan utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten beviljas för förvärv av aktier i ett sådant fastighetsaktiebolag vars aktier endast ger rätt till besittning av en sådan fastighet som avses i 13 § 2 mom. i lagen om landsbygdsutveckling.

Stöd beviljas inte för förvärv av en fastighet, om markens andel överstiger 10 procent av anskaffningspriset för hela fastigheten.

25 §
Godtagbara kostnader för byggande och förvärv av byggnader

Godtagbara kostnader för byggande är

1) kostnaderna för uppförande av en byggnad,

2) kostnaderna för utrustning, maskiner och anordningar som utgör en fast del av byggnaden,

3) kostnaderna för planering till den del de inte överstiger 10 procent av byggkostnaderna.

Som godtagbara kostnader för grundlig reparation godkänns högst 75 procent av kostnaderna för motsvarande nybyggnad. De godtagbara kostnaderna i fråga om historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader får dock uppgå till högst 100 procent av kostnaderna för en nybyggnad.

När en byggnad med eller utan mark förvärvas förutsätter beviljandet av stöd att

1) ingen offentlig finansiering har beviljats och betalts för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av byggnaden eller för förvärv av fastigheten under de tio år som föregår överlåtelsen,

2) byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som skall bedrivas eller till mindre kostnader kan ändras till en sådan samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ställs på en sådan byggnad,

3) byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess gängse värde, och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av värdet på en byggnad som kommer att användas i företagsverksamheten.

26 §
Eget virke och egna marksubstanser

Användning av eget virke och egna marksubstanser kan godkännas som kostnad bara om stödet beviljas en fysisk person i egenskap av näringsidkare för ett jordbruksföretag. Den godtagbara kostnaden skall grunda sig på en expertbedömning av virkets eller marksubstansernas mängd, kvalitet och pris.

27 §
Offentlig finansiering

Beviljandet av stöd förutsätter att stödtagaren finansierar minst 25 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan privat finansiering enligt 4 § 14 punkten i lagen om landsbygdsutveckling där finansiering som avses i 4 § 10―13 punkten i den nämnda lagen inte ingår.

Investeringsstöd beviljas inte, om stöd av Europeiska gemenskapens medel redan har beviljats för samma stödberättigande kostnader.

28 §
Statligt stöd som beviljats i annan form än finansiering

I stödets maximibelopp beaktas stöd eller förmåner som med stöd av någon annan lag än lagen om landsbygdsutveckling har beviljats eller tillkommer sökanden eller har beviljats av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund och som har riktat sig till samma åtgärd i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt eller på annat sätt utan att utgöra finansiering för åtgärden. I maximibeloppet beaktas dock inte skatteavdrag, om inte avdraget ingår i ett stödsystem som godkänts i enlighet med artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

29 §
Beloppet av investeringsstöd

Investeringens art och betydelse beaktas i beloppet av investeringsstöd.

Investeringsstöd får beviljas jordbruksföretag, mikroföretag, små företag och medelstora företag så, att det maximala stödet uttryckt i procent av den godtagbara kostnaden för en investering är följande:

Nationellt stödområde Medelstora företag procent Små företag procent Jordbruks- och mikroföretag procent
Stödområde I 25 35 35
Stödområde II 15 25 25
glest bebyggd landsbygd 35
Stödområde III 10 20 20
glest bebyggd landsbygd 30

Med glest bebyggd landsbygd avses i 2 mom. de i bilaga 2 uppräknade kommuner som ingår i programmet.

Stöd får dock beviljas till ett belopp av högst 500 000 euro per investering, om investeringen gäller första gradens förädling inom jordbruket. För andra investeringar får bara de minimis–stöd beviljas till ett belopp av högst 200 000 euro.

6 kap.

Stöd för utveckling av företag

30 §
Verksamhet som stöds med utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd kan beviljas ett företag eller en företagsgrupp för sådan sakkunnighjälp eller utbildning som förvärvas utanför företaget och med vars hjälp företaget kan planera en effektivisering, utvidgning eller omläggning av sin verksamhet, leta efter nya marknader, förbättra produktkvaliteten, utveckla nya produkter eller på annat sätt förbättra sin affärsverksamhet. Stöd kan dessutom beviljas för extra kostnader som utvecklingsarbetet föranleder företaget.

Beviljandet av stöd förutsätter att åtgärdens beskaffenhet eller omfattning är exceptionell i förhållande till företagets normala affärsverksamhet eller att det är fråga om en utredning som gäller förutsättningarna för att starta eller avsevärt utvidga ett företag.

Stöd för utveckling av företag kan användas för att stödja

1) utveckling, introduktion och kommersialisering av nya produkter och tjänster samt produktionsmetoder,

2) kommersialisering av innovationer och forskningsresultat,

3) främjande av forskning och produktutveckling,

4) bildande av nätverk som omfattar jordbruksföretag, mikroföretag, små företag och medelstora företag,

5) höjning av den för företagets verksamhet väsentliga affärskompetensen.

31 §
Godtagbara kostnader i fråga om utvecklingsstöd

Stöd kan beviljas för sådana skäliga kostnader för företagsutveckling som följer av

1) anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) resor,

3) anlitande av sakkunniga hos företaget,

4) deltagande i mässor eller utställningar,

5) anskaffning eller hyra av maskiner och anordningar till den del de riktar sig till utvecklingsåtgärden och inte gäller anläggningstillgångar som anskaffas för produktionsverksamhet,

6) anskaffning av råvaror och halvfabrikat,

7) andra kostnader för utvecklingsverksamheten som specificeras i en plan och motsvarar de kostnader som anges i 1–6 punkten,

8) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av att stöd har beviljats en företagsgrupp.

Stöd beviljas inte för löner eller arvoden som väsentligt överstiger nivån för lönerna och arvodena inom branschen.

Stöd som gäller åtgärder för utveckling av produkter och produktionsmetoder beviljas inte för utgifter som hänför sig till utveckling av prototyper avsedda att säljas.

32 §
Beloppet av utvecklingsstöd

Stöd får beviljas företag till högst

1) 90 procent av de kostnader som föranleds av att det till ett pris av högst 1 500 euro anskaffas en rådgivningstjänst eller motsvarande sakkunnigtjänst som hänför sig till startandet av företag,

2) 50 procent av övriga kostnader för utvecklingsåtgärden.

Stödet beviljas i form av de minimis-stöd.

33 §
Stödets maximibelopp i fråga om utvecklingsåtgärder som företagsgrupper genomför

När stöd beviljas en företagsgrupp beräknas stödet per enskilt företag så, att det stöd som beviljas för hela projektet divideras med de kostnader för utvecklingstjänster som anvisas vart och ett företag. Om det inte utan oskäligt besvär går att ta reda på hur kostnaderna hänför sig divideras de stödberättigande kostnaderna med antalet företag i företagsgruppen.

Stöd får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Stödet beviljas i form av de minimis-stöd inom ramen för maximibeloppet av de minimis-stöd för vart och ett företag i gruppen.

7 kap.

Begränsningar som gäller de godtagbara kostnaderna

34 §
Begränsningar i fråga om de godtagbara kostnaderna

Kostnaderna för en åtgärd eller investering som stöds genom start- eller utvecklingsstöd skall grunda sig på godtagbara referenskostnader eller, med beaktande av åtgärdens beskaffenhet och omfattning samt i fråga om investeringar dessutom storleken och läget, på minst tre anbud som begärts hos relevanta parter.

Med referenskostnader avses sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företagen och myndigheterna inom branschen i fråga i regel använder när de bedömer kostnaderna för åtgärder.

Om referenskostnader inte används och anbud inte begärs, skall Landsbygdsverket på annat sätt säkerställa att arbetskrafts- och näringscentralerna vid beviljandet av stöd tillämpar enhetliga bedömningsgrunder vad beträffar godtagbarheten för kostnader genom att be om expertbedömningar eller på något därmed jämförbart sätt eller, när det är fråga om investeringar som understiger 3 000 euro, genom att ta reda på vilken prisnivå som är normal på orten.

35 §
Begagnade maskiner och anordningar

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som anskaffas i begagnat skick får inte överstiga det gängse värdet, den återstående användningstiden bör vara tillräcklig med avseende på investeringens syfte och maskinen eller anordningen bör till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig med avseende på den planerade användningen och förenlig med gällande bestämmelser och standarder.

36 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för kostnader som föranleds av

1) anskaffningar hos sökanden, hos någon av sökandens familjemedlemmar, hos ett företag där sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar utövar bestämmande inflytande eller hos en person som innehar en ledande ställning i ett företag som är sökande, om inte tillräckligt med anbud som gäller upphandlingen har begärts hos andra relevanta anbudsgivare,

2) finansieringen av en investering eller av någon annan åtgärd, såsom räntor, provisioner och överlåtelseskatt,

3) leasing,

4) betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs,

5) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,

6) resekostnader som överstiger de kostnader som anges i statens tjänstekollektivavtal,

7) kostnader som föranleds av verksamhet tillhörande företagets normala affärsverksamhet eller därtill anknuten PR-verksamhet,

8) kostnader som den åtgärd eller investering som stöds har föranlett innan genomförandet inletts och som har uppkommit innan ansökan blivit anhängig,

9) åtgärder som är underkastade begränsningar eller gäller tillståndspliktig näringsverksamhet till den del tillsyns- eller tillståndsmyndigheten inte har godkänt verksamheten.

8 kap.

Tillstånd, inledande och genomförande av åtgärder

37 §
Uppvisande av tillstånd i fråga om investering

Om stöd söks för en investering som gäller en åtgärd som är tillståndspliktig enligt markanvändnings- och bygglagen (453/2002) eller vars genomförande förutsätter tillstånd av en annan myndighet, och tillståndet inte har fogats till stödansökan när denna blivit anhängig, skall tillståndet fogas till ansökan innan beslut med anledning av ansökan ges.

38 §
Uppvisande av tillstånd att bedriva näringsverksamhet

Ett tillstånd att bedriva tillståndspliktig näringsverksamhet skall fogas till ansökan innan stödet beviljas.

Om beviljandet av tillstånd att bedriva näringsverksamhet förutsätter att sökanden först genomför den investering som ansökan gäller skall tillståndet fogas till ansökan senast innan den sista stödposten betalas ut.

39 §
Inledande av åtgärd

Vid ansökan om startstöd anses en åtgärd ha inletts när en arbetstagare har börjat utföra arbete på företagets vägnar.

Vid ansökan om investeringsstöd eller utvecklingsstöd anses en åtgärd ha inletts när

1) köpebrevet för en fastighet eller för en byggnad på ett arrendeområde har undertecknats,

2) grundläggningsarbetet i fråga om uppförande eller utvidgning av en byggnad har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, i det fall att grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, entreprenadavtalet har undertecknats,

3) utförandet av arbete har inletts vid grundlig reparation av en byggnad eller utvecklande av ett företag eller, om arbetet utförs av andra, när avtalet om utförande av arbetet eller genomförande av åtgärden har undertecknats,

4) beställningen har gjorts eller ett anskaffningsavtal har undertecknats vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har betalts,

5) åtgärden har betalts vid genomförande av någon annan åtgärd än de som anges i 1–4 mom., om inte åtgärden har förutsatt en tidigare gjord beställning eller ett tidigare ingånget avtal, varvid tidpunkten för uppgörande av dem anses vara startdatum.

Om ingen annan utredning om den tidpunkt när ett grundläggningsarbete eller en grundlig reparation har inletts ges, anses tidpunkten för den första leveransen av material som behövs vid grundläggningsarbetet eller den grundliga reparationen vara startdatum.

När inledandet grundar sig på betalningen av ett anskaffningspris anses tidpunkten för betalning av den första posten vara startdatum i det fall att anskaffningspriset betalas i flera poster.

40 §
Tiden för utförande av åtgärd

Genom beslut av arbetskrafts- och näringscentralen kan för den åtgärd som stöds fastställas en tid för utförandet som är kortare än den frist som anges i 23 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling.

Tiden för utförande skall fastställas så, att den åtgärd som stöds kan genomföras och betalning av stödet kan sökas inom fristen för betalning av stöd som beviljats ur programmet.

9 kap.

Förutsättningar för utbetalning av stöd

41 §
Faktiska och slutliga utgifter

Utbetalningen av stöd förutsätter att den åtgärd som ligger till grund för en stödberättigande kostnad har genomförts och att den slutliga utgift som åtgärden föranleder har betalts. En utgift är slutlig, om stödtagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. Alla betalningar som investeringen eller åtgärden föranleder skall ha företagits innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten görs.

När eget virke eller egna marksubstanser används skall det dock företes en av en expert sammanställd redogörelse för virkets eller marksubstansernas mängd, kvalitet och pris.

Utgiften skall ha betalts av stödtagaren eller virket eller marksubstanserna härröra från stödtagarens fastighet.

42 §
Skäliga utgifter

För betalning av stöd skall det läggas fram en utredning över att utgiften grundar sig på en prisnivå som är normal för anskaffningen eller åtgärden och att åtgärden har genomförts på det totalekonomiskt sett mest fördelaktiga sättet så som förutsätts i stödbeslutet.

Att prisnivån är normal kan visas genom referenskostnader enligt 33 § 2 mom., anbud som vederbörligen begärts hos minst tre sådana företag som kan bedömas ha förutsättningar att genomföra upphandlingen eller, om anskaffningen eller åtgärden gäller kostnader till ett belopp av högst 3 000 euro, genom att den genomförda åtgärdens normala prisnivå på den ort där genomförandet sker utreds.

Med normal prisnivå på orten avses de priser som tillämpas allmänt av sådana varu- och tjänsteleverantörer vilkas leveranser eller tjänster i allmänhet anlitas vid motsvarande upphandlingar på orten.

43 §
Verifierbara utgifter

Betalningen av stöd förutsätter att det finns en specificerad faktura över de kostnader som stöds och ett verifikat över att fakturan har betalts eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts skall framgå i detalj av betalningshandlingarna. Stödet betalas inte förrän utgiften har registrerats i företagets bokföring.

När eget virke används skall det visas att användningen av det och dess värde har beaktats korrekt i företagets bokföring.

44 §
Stödposter och ansökningstid för utbetalning av stöd

Startstöd betalas ut årligen i högst två poster.

Stöd för anskaffning av maskiner eller anordningar eller förvärv av immateriella tillgångar eller andra anläggningstillgångar betalas i högst två poster.

Investeringsstöd för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av en byggnad betalas i högst fyra poster. Den sista posten utgör minst 20 procent av stödbeloppet.

Utbetalning av stöd för en investering eller åtgärd som skall genomföras under fler än ett år skall sökas minst en gång om året. Utbetalning av den första stödposten skall sökas inom ett år från det att stödet beviljades. När det gäller en investering eller åtgärd som skall genomföras inom ett år från det att stödet beviljades eller en investering eller åtgärd som skall genomföras under fler än ett år skall utbetalning av den sista stödposten sökas inom fyra månader från det att fristen för genomförande av åtgärden har löpt ut. I fråga om semesterpenning får utbetalning av den sista posten av startstöd sökas inom en månad från det att semesterpenningen senast skall betalas på basis av anställningen i fråga.

Arbetskrafts- och näringscentralen får besluta att stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsenligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på projektets genomförande, om förseningen inte försvårar programmets genomförande och om en utbetalning som sker på basis av en försenad ansökan inte inverkar på likabemötandet av sökande.

45 §
Övervakningsuppgifter

För övervakning av stödet skall stödtagaren lämna uppgifter om genomförandet av den åtgärd eller det projekt som erhållit stöd. Av uppgifterna skall framgå hur åtgärden eller projektet har genomförts.

För bedömning av stödets verkningsfullhet skall stödtagaren lämna in till arbetskrafts- och näringscentralen följande uppgifter om hur företaget har utvecklats:

1) företagets förädlingsvärde,

2) har företaget introducerat nya produkter,

3) har företaget introducerat nya tekniker,

4) antalet nya och bevarade arbetsplatser,

5) omsättningsökningen,

6) ökningen av antalet turister inom företag i turistbranschen.

46 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2007.

Denna förordning tillämpas på ärenden som gäller beviljande, utbetalning eller övervakning av stöd i enlighet med lagen om landsbygdsutveckling.

För att stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar skall kunna beviljas på de villkor som föreskrivs i denna förordning förutsätts det att programmet har godkänts och att de villkor för beviljande av stöd som anges i denna förordning är förenliga med programmet.

Helsingfors den 1 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga 1

I förordningens 14 § 1 mom. avsedda kommuner

Björneborg

Borgå

Esbo

Gamlakarleby

Helsingfors

Hyvinge

Imatra

Joensuu

Jyväskylä

Jyväskylä lk

Kajana

Kangasala

Kervo

Kotka

Kouvola

Kuopio

Kyrkslätt

Lahtis

Lojo

Nokia

Nurmijärvi

Nyslott

Raumo

Reso

Riihimäki

Rovaniemi

Salo

Seinäjoki

St. Michel

Tammerfors

Tavastehus

Träskända

Tusby

Uleåborg

Vanda

Varkaus

Vasa

Vichtis

Villmanstrand

Ylöjärvi

Åbo

Bilaga 2

Kommuner som utgör glest bebyggd landsbygd och avses i 29 § 3 mom. i förordningen:

Alavieska

Brändö

Dragsfjärd

Enare

Eno

Enonkoski

Enontekis

Etseri

Finby

Gustavs

Hartola

Haukivuori

Heinävesi

Hirvensalmi

Houtskär

Hyrynsalmi

Ilomants

Iniö

Jaala

Joutsa

Juankoski

Juuka

Juva

Kaavi

Kangasniemi

Kannonkoski

Karlö

Karstula

Karvia

Keitele

Kemijärvi

Kestilä

Kesälahti

Kihniö

Kinnula

Kitee

Kittilä

Kiuruvesi

Kivijärvi

Kolari

Konnevesi

Korpo

Kuhmo

Kuhmoinen

Kuivaniemi

Kuru

Kuusamo

Kyyjärvi

Kärsämäki

Lavia

Lehtimäki

Leivonmäki

Leppävirta

Lestijärvi

Lieksa

Luhanka

Luumäki

Längelmäki

Malax

Merijärvi

Miehikkälä

Multia

Muonio

Mäntyharju

Nagu

Nurmes

Padasjoki

Paltamo

Parikkala

Parkano

Pelkosenniemi

Pello

Pertunmaa

Pieksänmaa

Pielavesi

Pihtipudas

Piippola

Polvijärvi

Posio

Pudasjärvi

Pulkkila

Punkaharju

Puolanka

Puumala

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Pylkönmäki

Påmark

Rantasalmi

Rantsila

Ranua

Rautalampi

Rautavaara

Rautjärvi

Rimito

Ristijärvi

Ruokolahti

Ruovesi

Rääkkylä

Saarijärvi

Salla

Sastmola

Savitaipale

Savonranta

Savukoski

Siikainen

Simo

Sodankylä

Soini

Sonkajärvi

Sotkamo

Sulkava

Sumiainen

Suodenniemi

Suomenniemi

Suomussalmi

Suonenjoki

Sysmä

Taivalkoski

Tervo

Tervola

Tohmajärvi

Tuusniemi

Utajärvi

Utsjoki

Vaala

Valtimo

Varpaisjärvi

Velkua

Vesanto

Vieremä

Vihanti

Viitasaari

Virdois

Vuolijoki

Yli-Ii

Ylämaa

Övertorneå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.