631/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 mars 2006 om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Växtföljd

På en gårdsbruksenhet skall man ha minst två av de odlade växtarter som avses i 29 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007), eller andra godtagbara former för skötsel eller användning av åkrar. Minimikravet på två växtarter eller andra godtagbara skötsel- eller användningsformer gäller inte de gårdsbruksenheter vars åkerareal endast består av vall.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.