626/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 14 § 1 mom 5, 6, 9 och 10 punkten och 25 § 1 mom., sådana de lyder, 14 § 1 mom. 5, 6, 9 och 10 punkten i lag 928/2005 och 25 § 1 mom. i lag 293/2006, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 1091/1992 och i lag 50/1997 samt i nämnda lag 928/2005, ett nytt 3 mom., till 14 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 11 punkt och ett nytt 14 § 6 mom. i stället för det 14 § 6 mom. som upphävts genom lag 1715/1991, som följer:

4 §

I samband med social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för barns och ungas hälsa och välfärd vars uppgift är att utveckla barns och ungas hälsa och välfärd på bred bas. Genom förordning av statsrådet bestäms om delegationens sammansättning och tillsättande samt om dess uppgifter.

14 §

Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen att


5) tillhandahålla skolhälsovård, till vilken hänförs att övervaka och främja hälsan och säkerheten inom skolsamfundet i de skolor och läroanstalter i kommunen som ger grundläggande utbildning, i samarbete med personalens företagshälsovård, att följa och främja elevernas hälsa, inklusive mun- och tandvård, att samarbeta med annan elevvårds- och undervisningspersonal samt specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av hälsotillståndet; närmare bestämmelser om innehållet i och omfattningen av den rådgivning och de undersökningar som hör till följandet och främjandet av elevernas hälsa samt om specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av hälsotillståndet kan utfärdas genom förordning av statsrådet,

6) för studerande vid läroanstalter i kommunen som ordnar annan än i 5 punkten nämnd, genom förordning bestämd utbildning, oberoende av de studerandes hemort, tillhandahålla studerandehälsovård, till vilken hänförs främjande av en trygg och sund studiemiljö, främjande av de studerandes hälsa och studieförmåga samt ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive mentalvårdstjänster och mun- och tandvård, för de studerande, samt för egen del trygga välbefinnandet i hela studiesamfundet; hälso- och sjukvård samt mun- och tandvård för studerande vid universitet och yrkeshögskolor kan dock med kommunens samtycke ordnas också på något annat av social- och hälsovårdsministeriet godkänt sätt; bestämmelser om det närmare innehållet i studerandehälsovården kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet,


9) ordna screening och andra massundersökningar så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet,

10) oberoende av patientens boningsort ordna brådskande öppen sjukvård, inklusive brådskande mun- och tandvård, samt att

11) se till att invånare i kommunen eller en patient på en hälsovårdscentral får ett intyg eller utlåtande om sitt hälsotillstånd när ett sådant behövs enligt lag eller när det finns en nödvändig grund för det med tanke på invånarens eller patientens vård, utkomst och studier eller av någon annan jämförbar orsak.


Skolhälsovården är en del av de elevvårdstjänster som avses i 31 a § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Främjande och upprätthållande av de studerandes goda fysiska och psykiska hälsa och understödjande verksamheter är en del av den studerandevård som avses i 37 a § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och i 29 a § i gymnasielagen (629/1998). Den myndighet som svarar för kommunens folkhälsoarbete skall delta i utarbetandet av läroplanen enligt 15 § i lagen om grundläggande utbildning, 11 § i gymnasielagen och 14 § i lagen om yrkesutbildning, till den del den gäller elev- och studerandevården samt samarbetet mellan skolan eller läroanstalten och hemmet.

25 §

För kontroller, undersökningar och behandlingar av uppbådspliktiga på en hälsovårdscentral samt för läkares deltagande i uppbådsförrättningar skall försvarsmakten betala ersättning till den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen. Ersättningen är 50 procent av kostnaderna enligt det avtal som träffats mellan försvarsmakten och hälsovårdscentralen. Om ingenting har avtalats om kostnaderna är ersättningen 50 procent av kostnaderna för att producera tjänsterna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Lagens 25 § 1 mom. träder emellertid i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2006
ShUB 55/2006
RSv 279/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.