624/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 17 § 3 mom. samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 332/1998, 466/1999, 444/2003 och 1172/2004, en ny 10 punkt, i stället för den 10 punkt som upphävts genom nämnda lag 444/2003, samt till lagen en ny 14 b §, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) småskalig elproduktion en helhet som utgörs av en eller flera elproduktionsanläggningar och som ansluts till ett elnät med en nominell spänning på högst 20 kilovolt,


14 b §
Specialbestämmelser som gäller nättjänsteavgifter för elproduktion

På prissättningen av de nättjänster som elproduktionen använder tillämpas utan hinder av övriga bestämmelser i detta kapitel följande:

1) i den avgift som tas ut för anslutning av småskalig elproduktion till ett elnät får inte inbegripas kostnader som föranleds av att elnätet förstärks,

2) med de överföringsavgifter som tas ut för elproduktionen i distributionsnätet skall en relativt sett mindre andel av kostnaderna för elnätet täckas än med de överföringsavgifter som tas ut för elförbrukning.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas, i vilka föreskrivs om överföringsavgifterna för elproduktionen och om hur de bestäms i distributionsnätet samt om de till den överförda energimängden relaterade gränsvärden som skall ställas för överföringsavgifterna för elproduktionen och som skall följas av distributionsnätsinnehavaren.

17 §
Byggande av distributionsnät

De nät som avses i 2 mom. skall med rimliga anslutningsvillkor anslutas till nätinnehavarens nät, om de uppfyller de rimliga tekniska krav som nätinnehavaren har ställt. Nätinnehavaren har rätt att uppbära en skälig ersättning för att täcka kostnaderna för anslutandet av nätet och för användningen av det på det sätt som föreskrivs i 3 kap.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/2006
EkUB 35/2006
RSv 305/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG, (32001L0077); EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 33
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG, (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.