623/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 5 punkt och till paragrafen ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Utlämnande av uppgifter

De uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får utlämnas ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren skall kunna sköta nedan nämnda uppgifter:


3) till Folkpensionsanstalten för behandling av studiestödsärenden samt till Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt stöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997) och enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997),

4) till kommuner som tillhandahåller sådan hälsovård för studerande som avses i folkhälsolagen (66/1972) och andra som tillhandahåller hälsovård för studerande enligt nämnda lag, för skötseln av denna uppgift,

5) till Utlänningsverket för fullgörande av de uppgifter som avses i medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004).


De uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av en teknisk anslutning. Innan uppgifterna lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning skall den som begär att få uppgifterna lämna en utredning som visar att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.