622/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 46 e § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 46 e § 2 punkten, sådan den lyder i lag 682/2002, samt

fogas till 46 e §, sådan den lyder i sistnämnda lag, en ny 3 punkt som följer:

46 e §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt att lämna


2) sådana uppgifter till Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter samt till myndigheter och inrättningar i länder som ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland och i länder som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen som är nödvändiga för verkställigheten av överenskommelserna om social trygghet, genomförandet av förordningen samt verkställigheten av andra sociala förmåner som de sköter,

3) sådana uppgifter till Utlänningsverket som är nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter som anges i medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004) och som gäller förmåner som skall verkställas av Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.