620/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 44 § i medborgarskapslagen av den 16 maj 2003 (359/2003) ett nytt 5 mom., till 47 § ett nytt 3 mom. och till 50 § ett nytt 4 mom. som följer:

44 §
Anhängiggörande av ansökan och anmälan

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) tillämpas på elektronisk kommunikation. Om en ansökan eller anmälan har lämnats in elektroniskt, skall partens identitet kontrolleras så som avses i 2 mom. innan ärendet slutligt avgörs och behandlingsavgiften enligt 3 mom. betalas innan behandlingen av ansökan inleds.

47 §
Handlingar som skall ges Utlänningsverket

Utlänningsverket kan godkänna en elektronisk handling som lämnats in på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, om handlingen kan anses vara tillförlitlig.

50 §
Beslut och delgivning av beslutet

Ett beslut i ett ärende som sökanden anhängiggjort i enlighet med 44 § 5 mom. kan delges på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.