618/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 5 § 3 mom., 7 §, 8 § 1 mom. 1, 5, 8 och 9 punkten samt 10 § 1 mom. 6 och 10 punkten,

av dem 7 § sådan den lyder i lagarna 305/2004, 419/2006 och 674/2006 samt 8 § 1 mom. 8 och 9 punkten samt 10 § 1 mom. 10 punkten sådana de lyder i nämnda lag 305/2004, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 305/2004 och 674/2006, ett nytt 4 mom., till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 305/2004 och i lag 1159/2006, nya 10―14 punkter och till 10 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 305/2004 och i lag 620/2006, en ny 8 punkt i stället för den 8 punkt som upphävts genom nämnda lag 305/2004, samt till momentet en ny 11 punkt som följer:

3 §
Registeransvariga

Anställda hos de myndigheter som för och använder registret har rätt att med hjälp av en teknisk anslutning se och behandla uppgifter som förts in i utlänningsregistret endast inom ramen för sina befogenheter i anknytning till det i 2 § angivna ändamålet med registret. Den som i huvudsak ansvarar för registret beviljar på framställning av berörda myndighet en person rätt att använda de delregister och de uppgiftskategorier eller uppgiftsfält i delregistren som den som i huvudsak ansvarar för registret anser behövas för den berörda myndighetens lagstadgade uppgifter som gäller utlännings- och medborgarskapsärenden.

5 §
Personer som omfattas av registret

Dessutom får i utlänningsregistret föras in uppgifter om familjemedlemmar till personer som avses i 1 och 2 mom., om personer som bor i samma hushåll som de och om mottagare i Finland i sådana fall då uppgifterna behövs när ett ärende skall avgöras.

7 §
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är nödvändigt som identifieringsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, fotografi, namnteckningsprov, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning och utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, uppgifter om medborgarskap och nationalitet, uppgifter om yrke, utbildning och språkkunskaper, uppgifter om civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgifter om resedokument och om de kort enligt 96 § i utlänningslagen som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det är nödvändigt registreras

1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1 eller 2 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller av förfrågan som gjorts på grund av ansökan eller av i nämnda moment avsett hörande och som gäller ansökt tillstånd eller ärende och grunderna för ansökan, ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter om arbetsgivare och arbete samt uppgifter enligt 73 § 1 mom. i utlänningslagen som skall fogas till uppehållstillstånd för arbetstagare,

2) uppgifter om behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1 och 2 mom., om utredningar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet av ärendet och motiveringen till beslutet, om att ärendet förfallit samt om ändringssökande,

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll samt mottagare enligt 5 § 3 mom.

8 §
Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande:

1) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om brott som utlänningar misstänks ha begått och som är eller varit föremål för åtalsprövning, om åklagares beslut enligt vilka det i ärendet inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott, om strafforder som utfärdats, om brottmål som är anhängiga vid domstol samt om domstolars lagakraftvunna avgöranden, även som uppgifter om sökandens underhållsskyldighet och fullgörandet av den samt uppgifter om beslut, delgivningar, utlåtanden och beslutens laga kraft,


5) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personuppgifterna beträffande en person som införts i utlänningsregistret och ändringar i dessa uppgifter samt om de handlingar som ligger till grund för anteckningarna i befolkningsdatasystemet,


8) av socialmyndigheterna eller hälsovårdsmyndigheterna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband uppgifter om anknytningspersonens sociala förhållanden och hälsotillstånd enligt 63 § i utlänningslagen samt av Folkhälsoinstitutet eller institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet uppgifter om utlåtanden på basis av typbestämningen av DNA enligt 66 § i utlänningslagen,

9) av skattemyndigheterna uppgifter som gäller skattskyldigas inkomster och förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter för utredning av förutsättningar för förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap samt av försörjningsförutsättningarna vid beviljande av uppehållstillstånd,

10) ur polisens personregister uppgifter för identifiering av en person och uppgifter om resedokument,

11) ur gränsbevakningsväsendets personregister gränskontrolluppgifter som avses i 7 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) samt i 9 § i nämnda lag avsedda uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen samt personuppgifter i gränstrafiken,

12) av Utbildningsstyrelsen uppgifter om avlagda allmänna språkexamina som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004) och om avlagda språkexamina för statsförvaltningen som avses i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) samt uppgifter om antagning som studerande och mottagande av studieplats ur det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998),

13) av läroanstalterna uppgifter om innehavare av studieplats och deras studieprestationer,

14) av Riksarkivet uppgifter om arkiverade handlingar som den registeransvarige annars har rätt att få uppgifter om.


10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som bestäms i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, utan hinder av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten skall kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till


6) Folkpensionsanstalten och kommunernas socialmyndigheter för beslut och tillsyn som gäller utlänningars socialskydd och socialvård,


8) Folkhälsoinstitutet och institutionen för rättsmedicin vid Helsingfors universitet som behövs för DNA-analyser enligt 65 § i utlänningslagen,


10) nödcentralsverket i enlighet med 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om nödcentraler (157/2000),

11) läroanstalter om studerandes uppehållstillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.