616/2007

Given i Helsingfors den 24 maj 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), sådan den lyder i lag 1434/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbetsersättningar och förrättningsersättningar som tas ut för förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) samt på grunderna för bestämmande av fastighetsförrättningsavgiften.

2 §
Timpriser för bestämmande av arbetsersättning

Timpriserna för bestämmande av arbetsersättningen för varje påbörjad halvtimme som använts till en förrättning eller ett uppdrag är per deluppdrag följande:

Deluppdrag Timpris
euro/timme
1) Beredning av förrättningen och upprättande av handlingar 67 €
2) Förrättningssammanträde 76 €
3) Terrängarbeten vid förrättning 70 €
4) Planering av skifte 70 €
5) Behandling av värderings- och ersättningsärenden 77 €

Vid bestämmande av ersättningen för arbete som utförts i samband med en annan än i 3―7 § avsedd förrättning eller åtgärd används i tillämpliga delar timpriserna i avgiftstabell 1 i bilagan för varje påbörjad halvtimme.

3 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för styckningsförrättning

Fastighetsförrättningsavgiften för en styckning tas ut i form av en förrättningsersättning, som består av en grundavgift och en fastighetsbildningsavgift. Grundavgiften är 360 euro per förrättning. Därtill påförs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet en fastighetsbildningsavgift enligt avgiftstabellerna 2―4 i bilagan. För en styckning som sker i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

För i samband med en styckning utförd förrättning eller åtgärd som avses i 4―7 § påförs fastighetsförrättningsavgiften i enlighet med nämnda bestämmelser och 8 §. Fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en arbetsersättning i enlighet med 2 § 2 mom. för följande förrättningar och åtgärder som sker i samband med en styckning:

1) fastighetsbestämning;

2) annat än i 5 § nämnt ägobyte;

3) stiftande av annat servitut eller annan rättighet än vad som nämns i 3 mom.;

4) upphävande av ett servitut eller en rättighet enligt lagen om enskilda vägar (358/1962);

5) avskiljande av ett område för fastigheters gemensamma behov;

6) andra uppgifter för bestämmande av ersättningar eller likvider än sådana som rör förrättningskostnader;

7) uppgörande av en annan karta än en råkarta över styckningsfastigheten;

8) uppgörande av en delägarutredning enligt 101 § 1 mom. 5 punkten i fastighetsbildningslagen (554/1995) i samband med en sådan styckning av en strömfallslägenhet som avses i 20 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen; eller

9) en annan med dem jämförbar förrättning eller åtgärd.

Om det för stycknings- eller stomfastigheten på moderfastighetens område stiftas en rättighet enligt lagen om enskilda vägar eller ett annat än i 154 a § i fastighetsbildningslagen avsett servitut eller om styckningsfastigheten beviljas en andel av moderfastighetens andel i ett samfällt område, ingår fastighetsförrättningsavgiften för åtgärden i den förrättningsersättning som tas ut för styckningen. Om fastighetsförrättningsavgiften för styckning tas ut i form av arbetsersättning enligt 8 §, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för den ovan i detta moment avsedda åtgärden enligt timpriset för arbetsersättningen för styckning. Vad som i detta moment bestäms om styckningsfastigheter gäller också en fastighet som bildats av ett outbrutet område och en mottagande fastighet och vad som bestäms om moderfastigheter gäller i tillämpliga delar den bildande fastigheten till en tomt eller ett allmänt område.

Ändring av klyvning till styckning. Om sakägarna vid klyvning ingår ett avtal om upplösning av ett samägandeförhållande till en fastighet som skall klyvas efter det första sammanträdet eller då den tid som där utsatts för ingående av detta avtal har löpt ut, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning som ändrats till styckning på samma sätt som för klyvning.

4 §
Förrättningsersättning för överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller för bildande av andel i ett samfällt område till lägenhet

Om en andel som överlåtits från en fastighet eller en kvotdel av en andel i ett samfällt område överförs till en annan fastighet eller bildas till lägenhet, tas en fastighetsförrättningsavgift ut för detta i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en överföringsavgift. Grundavgiften är 170 euro per förrättning. Om det i samband med en ovan i denna paragraf avsedd förrättning utförs någon annan förrättning, för vilken avgift tas ut i form av en förrättningsersättning, är grundavgiften dock 360 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje överföring av andel och bildande till lägenhet en överföringsavgift på 100 euro. Om det till fastigheten från samma fastighet överförs andelar som hör till flera än ett samfällt område eller om från samma fastighet överlåtna andelar som hör till olika samfällda områden bildas till en fastighet, skall för en sådan överföring eller bildande till lägenhet enbart tas ut en överföringsavgift. För överföring av en andel i ett samfällt område eller bildande till lägenhet i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

5 §
Förrättningsersättning för ägobyte som baserar sig på avtal

För ett i 58 § i fastighetsbildningslagen avsett ägobyte som baserar sig på ett avtal mellan fastighetsägarna tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en ägobytesavgift. Grundavgiften är 360 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje ägobyte en ägobytesavgift enligt avgiftstabellerna 2―4 i bilagan. Avgiften bestäms enligt de bytta områdenas sammanlagda areal samt, i sådana fall som avses i 56 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, enligt det bytta områdets areal. För i samband med en annan förrättning utfört ägobyte som baserar sig på avtal tas dock ingen grundavgift ut.

6 §
Förrättningsersättning för inlösning av tillandning och samfällt område

För inlösning av en tillandning och ett samfällt område tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en inlösningsavgift. Grundavgiften är 360 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje område som på grund av inlösning överförts till fastigheten eller till någon annan registerenhet en inlösningsavgift enligt avgiftstabell 5 i bilagan. För inlösning av en tillandning eller ett samfällt område i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

7 §
Förrättningsersättning i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Då det i samband med en förrättning träffas ett avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet skall befrias från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som fastighetsförrättningsavgift för åtgärden en förrättningsersättning om 140 euro för varje ovan nämnd registerenhet. Om ovannämnda avgöranden träffas i fråga om sådana registerenheter som är föremål för samma inteckningar eller inskrivna sytningar, påförs gällande dessa registerenheter dock endast en förrättningsersättning.

8 §
Uttag av fastighetsförrättningsavgiften när förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller

Om en i 3―7 § avsedd förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfallerskall fastighetsförrättningsavgiften för den tas ut i form av en arbetsersättning som dock inte får bestämmas till ett högre belopp än förrättningsavgiften för motsvarade utförd förrättning eller åtgärd. Vid bestämmande av arbetsersättningen används 64 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme vid förrättningar som avses i 3 och 5 §, 67 euro vid förrättningar som avses i 4 §, 73 euro vid förrättningar som avses i 6 § och 68 euro vid åtgärder som avses i 7 §.

9 §
Annan förrättning eller åtgärd som utförs i samband med en förrättning

Om det i samband med en förrättning som avses i 4―6 § utförs någon annan förrättning eller åtgärd, påförs för den en separat förrättningsersättning eller arbetsersättning i enlighet med bestämmelserna om den berörda förrättningen eller åtgärden i denna förordning.

10 §
Förrättningsersättning för sammanslagning av fastigheter

För sammanslagning av fastigheter på ansökan är förrättningsersättningarna följande:

Avgörande Förrättningsersättning
Sammanslagning av fastigheter
1) i fall som avses i 214 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, eller 123 €
2) i fall som avses i 214 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, samt 250 €
3) tilläggsavgift för varje annan fastighet som skall sammanslås 41 €

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 3 punkten tillämpas också när en fastighet enligt 39 § 2 mom. i lagen om samfällda skogar (109/2003) sammanslås till en samfälld skog.

11 §
Tidpunkt för bestämmande av debiteringspriset

Vid bestämmande av arbetsersättningen för förrättningar, åtgärder och uppdrag används de timpriser som gäller vid den tidpunkt då arbetet utförs, om inte något annat bestäms nedan.

Förrättningsersättningen för en förrättning eller åtgärd som avses i 3―7 § bestäms enligt den förrättningsersättning som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Om fastighetsförrättningsavgiften för en sådan förrättning eller åtgärd skall tas ut i form av en arbetsersättning, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Vid bestämmande av arbetsersättningen för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag som utförts i samband med ovan i 3―6 § nämnda förrättning, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

12 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007 och gäller till och med den 31 december 2008.

Om fastighetsförrättningsavgiften för en annan förrättning som blivit anhängig innan denna förordning träder i kraft än en styckning enligt tidigare bestämmelser borde ha tagits ut i form av en arbetsersättning och enligt denna förordning skall tas ut i form av en förrättningsersättning, tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en arbetsersättning också efter att denna förordning trätt ikraft. Vad som sägs ovan gäller även en förrättning som blivit anhängig innan denna förordning trätt i kraft eller blir anhängig i samband med en sådan annan förrättning än en styckning som har blivit anhängig innan denna förordning trätt i kraft.

För en sådan styckning som inte hade slutförts vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning eller en i samband med styckningen utförd förrättning eller åtgärd för vilken fastighetsförrättningsavgiften tidigare skulle tas ut i form av en arbetsersättning och enligt denna förordning skall tas ut i form av en förrättningsersättning, tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning också för de arbeten som har gjorts innan denna förordning trätt i kraft.

Om en klyvning som inletts före den 1 maj 2004 har ändrats eller ändras till styckning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen enligt de bestämmelser som gällde före den nämnda tidpunkten.

Om fastighetsförrättningsavgiften för en styckning eller för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag som utförts i samband med en styckning eller fastighetsförrättningsavgiften i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning skall tas ut i form av arbetsersättning, tas fastighetsförrättningsavgiften för arbeten som utförts före ikraftträdandet av förordning 1561/2001 ut i form av arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader enligt de daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som var i kraft den 31 december 2001. För arbeten som utförts efter denna tidpunkt tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av arbetsersättning enligt den förordning som gällde vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Om lantmäteriavgiften för en klyvning som anhängiggjorts före den 1 maj 1994 borde ha tagits ut i form av arealersättning, tas fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen ut i form av arealersättning enligt det beslut som gällde före den nämnda tidpunkten.

Ovan i 5―6 mom. nämnda daglöner och arealersättningar i mark, vilka grundar sig på tidigare bestämmelser, omvandlas till euro genom att beloppet divideras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste cent.

Helsingfors den 24 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Tuire Taina

Bilaga

Tabell 1

Vid bestämmande av arbetsersättningen för en förrättning eller åtgärd som utförts i samband med en förrättning används för varje påbörjad halvtimme följande timpris

Förrättning eller åtgärd Timpris euro/timme
1) Behandling av fristående område 70 €
2) Överföring av andel i samfällt område eller bildande till lägenhet 67 €
3) Behandling av särskild förmån 66 €
4) Behandling av särskild rättighet 66 €
5) Bildande av samfällt område eller fogande av ett område till samfällt område 66 €
6) Klyvning eller annat skifte 76 €
7) Bestämmande av ersättningar, likvider 70 €
8) Utomstående fastigheters servitutsrättigheter 66 €
9) Servitut utanför förrättningsområdet 66 €
10 Avskiljande av område till samfällt 65 €
11) Extra arbeten som gäller kartan 64 €
12) Delägarutredning 73 €
13) Annan fastighetsbestämning 73 €
14) Annat extra uppdrag 67 €
15) Rågång 65 €
16) Ägobyte och ägoreglering 67 €
17) Inlösning av tillandning eller samfällt område 73 €
18) Inlösning av del av byggnadsplats eller tomt 76 €

Tabell 2

Fastighetsbildningsavgifter för styckning

Ägobytesavgifter för ägobyte som baserar sig på avtal

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha . Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2―4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
0,1 440 € 290 € 240 €
1 500 € 370 € 300 €
5 680 € 570 € 490 €
20 990 € 770 € 650 €
60 1500 € 1200 € 1060 €
100 1850 € 1570 € 1570 €
200 2800 € 2700 € 2700 €
300 3800 € 3800 € 3800 €
400 4800 € 4800 € 4800 €
500 5800 € 5800 € 5800 €
Varje därpå följande 100 ha 1000 € 1000 € 1000 €

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning: Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 % för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996) avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Tabell 3

Styckning och ägobyte som baserar sig på avtal, när den betalningsskyldige har öppnat rålinjerna och röslagt rårna före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt.

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha . Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2―4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
0,1 330 € 260 € 200 €
1 390 € 310 € 240 €
5 520 € 400 € 380 €
20 690 € 520 € 460 €
60 950 € 800 € 740 €
100 1120 € 1100 € 1100 €
200 1660 € 1500 € 1500 €
300 2000 € 2000 € 2000 €
400 2500 € 2500 € 2500 €
500 3000 € 3000 € 3000 €
Varje därpå följande 100 ha 400 € 400 € 400 €

Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetet duger, kan fastighetsbildningsavgiften eller ägobytesavgiften bestämmas enligt tabell 3 under förutsättning att kompletteringsarbetet är ringa och kan utföras i samband med terrängarbetena.

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 % för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Tabell 4

Utan terrängarbeten utförd styckning eller ägobyte som baserar sig på avtal samt styckning eller ägobyte som baserar sig på avtal vid vilka den betalningsskyldige har utfört alla terrängarbeten som förutsätts vid förrättningen före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt.

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha . Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2―4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k.kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
0,1 280 € 220 € 160 €
1 320 € 240 € 200 €
5 400 € 300 € 260 €
20 470 € 360 € 340 €
60 530 € 460 € 440 €
100 580 € 560 € 540 €
200 700 € 680 € 680 €
300 800 € 800 € 800 €
400 900 € 900 € 900 €
500 1000 € 1000 € 1000 €
Varje därpå följande 100 ha 100 € 100 € 100 €

Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetena duger, kan fastighetsbildningsavgiften eller ägobytesavgiften bestämmas enligt tabell 4. Då under förutsättning att arbetstids- och övriga kostnader för lantmäteribyrån för kompletteringsarbetet är ringa jämfört med de kostnader som lantmäteribyrån skulle ha åsamkats ifall lantmäteribyrån varit tvungen att utföra arbetet i sin helhet.

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 % för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Hur vattenarealen påverkar bestämmandet av fastighetsbildningsavgiften och ägobytesavgiften:

Om det till områdena som överförts till styckningsfastigheten eller den mottagande fastigheten enbart hör vattenområde och styckningen utförs utan terrängarbeten, nedsätts fastighetsbildningsavgiften i ovannämnda tabell med 30 procent. Inom vattenområdet kan finnas obetydliga kobbar, grund eller markområden. Samma korrigering görs vid bestämmande av ägobytesavgift om det vid ägobyte som baserar sig på avtal till de bytta områdena enbart hör vattenområde och ägobytet utförs utan terrängarbeten.

Tabell 5

Inlösningsavgifter för inlösning av tillandning och samfällt område

Arealen av från tillandningen eller det samfällda området inlösta och till fastigheten överförda området högts ha. Inlösningsavgift för varje fastighet som inlöst område har överförts till.
0,1 440 €
0,5 500 €
1 710 €
2 880 €
5 1350 €
10 2000 €
20 2500 €
Varje därpå följande 10 ha 500 €

När det till en fastighet inlöses områden från två eller flera tillandningar, bestäms inlösningsavgiften enligt de till fastigheten överförda tillandningarnas sammanlagda areal. När det till fastigheten inlöses områden från två eller flera samfällda områden, bestäms inlösningsavgiften enligt de till fastigheten överförda samfällda områdenas sammanlagda areal.

Tabellen ovan gäller sådana inlösningar vid vilka inlöses områden från privata tillandningar eller från en sådan samfälld tillandning eller ett annat samfällt område vars delägarlag har konstituerat sig.

Om området inlöses även delvis från en sådan samfälld tillandning eller ett annat samfällt område vars delägarlag inte har konstituerat sig, höjs inlösningsavgiften i tabellen ovan med 20 procent.

Vad som i tabellen ovan sägs om fastigheter gäller också andra registerenheter som avses i 66 § i fastighetsbildningslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.