615/2007

Given i Helsingfors den 21 maj 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers beräkningsgrunder enligt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare för fastställande av korrigeringsavgift i fråga om årspremier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas i stället för de grunder för beräkning av pensionsansvaret som varit gällande respektive år i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961) (APL), då årspremien och årspremiens utjämningsdel korrigeras enligt 6 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

Årspremien och årspremiens utjämningsdel fastställs enligt dessa grunder, då arbetstagarens löneuppgifter enligt APL som årspremien grundar sig på och som gäller 2006 eller tidigare år ändras, eller då ett anställningsförhållande som inte tidigare beaktats vid beräkningen av årspremien läggs till pensionsordningen, eller då ett obefogat anställningsförhållande som beaktats i beräkningen av årspremien stryks i pensionsordningen efter att grunderna trätt i kraft.

För ändring av den lön som årspremien grundar sig på eller för tillägg eller strykande av anställningsförhållanden beräknas dock ingen korrigeringsavgift, om ändringen gäller en sådan tid:

1) för vilken årspremie inte längre enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) kan tas ut eller återbetalas,

2) eller under vilken en arbetstagare före år 2005 i ett anställningsförhållande har varit berättigad till en sådan lagstadgad pension eller sådan pension enligt en offentlig pensionsstadga som grundar sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller på företagarverksamhet, och som har beräknats med beaktande av den tid som återstår fram till pensionsåldern eller en inkomst som motsvarar denna tid, med undantag av tid då individuell förtidspension varit vilande,

3) eller under vilken arbetstagaren har fullgjort militärtjänst före år 2005,

4) eller som omfattar tid av befrielse från APL-avgift på grund av rättelse enligt APL, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985).

2 §
Korrigeringsavgift

Korrigeringsavgiften i fråga om pensionsstiftelsers årspremier och årspremiernas utjämningsdelar räknas ut enligt de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 21 maj 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.