614/2007

Given i Helsingfors den 24 maj 2007

Statsrådets förordning om offentlig upphandling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 30 mars 2007 om offentlig upphandling (348/2007) samt lagen av den 30 mars 2007 om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (348/2007), nedan upphandlingslagen, och i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007), nedan försörjningslagen, tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om den annonseringsskyldighet som föreskrivs i upphandlingslagen och försörjningslagen samt om innehållet i annonserna, förfarandet vid sändande och publicering av annonser och om andra omständigheter i anslutning till kommunikationen och annonseringsskyldigheten samt om skyldigheten att tillställa finska myndigheter och Europeiska unionens institutioner statistik över och andra utredningar om upphandling.

2 §
Definitioner

De definitioner som används i denna förordning motsvarar definitionerna i 5 § i upphandlingslagen och i 4 § i försörjningslagen.

3 §
Statliga centralförvaltningsmyndigheter

Vid tillämpningen av 16 § i upphandlingslagen betraktas som statliga centralförvaltningsmyndigheter statsrådet och ministerierna samt ämbetsverk, inrättningar och andra organ som lyder direkt under ministerierna eller annars hör till deras förvaltningsområde samt ämbetsverk, inrättningar och andra organ som lyder under riksdagen. Som statliga centralförvaltningsmyndigheter betraktas även domstolarna.

Handels- och industriministeriet publicerar på sina Internetsidor en riktgivande förteckning över de statliga centralförvaltningsmyndigheterna.

2 kap.

Annonseringsförfarandet vid nationell upphandling

4 §
Annonseringsskyldighet vid upphandling som överstiger nationella tröskelvärden, sekundär tjänsteupphandling och viss annan upphandling

De annonser som förutsätts enligt 68 § 1 mom. i upphandlingslagen skall sändas för publicering på Internetadressen www.hankintailmoitukset.fi.

De upphandlande enheterna skall upprätta nationella upphandlingsannonser enligt 1 mom. vid upphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena enligt 15 § i upphandlingslagen när det är fråga om

1) varuupphandling,

2) tjänsteupphandling enligt bilaga A till upphandlingslagen,

3) tjänsteupphandling enligt bilaga B till upphandlingslagen,

4) byggentreprenader och byggkoncessioner,

5) projekttävlingar samt

6) koncessioner.

I fråga om utrikesförvaltningens upphandlingar som grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal och som avses i 2 mom. 3 och 6 punkten samt i 7 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a och 7 § 2 mom. i upphandlingslagen skall en nationell upphandlingsannons upprättas också fastän upphandlingens uppskattade värde överstiger de EU-tröskelvärden som anges i 16 § i upphandlingslagen.

Om upphandlingen kan genomföras som direktupphandling i enlighet med förutsättningarna i 67 § i upphandlingslagen föreligger ingen annonseringsskyldighet.

5 §
Innehållet i en nationell upphandlingsannons

En nationell upphandlingsannons skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) den upphandlande enhetens officiella namn och kontaktinformation,

2) den upphandlande enhetens art,

3) den beteckning som den upphandlande enheten gett upphandlingen,

4) ett prisintervall eller ett uppskattat värde för upphandlingen utan mervärdesskatt eller en uppgift om huruvida värdet överstiger det nationella tröskelvärdet enligt 15,

5) upphandlingens art,

6) upphandlingsförfarande,

7) grunden för valet av anbud, vilken kan vara

a) det billigaste priset eller

b) det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, varvid jämförelsegrunderna anges i prioritetsordning eller deras inbördes viktning anges; om jämförelsegrunderna framgår av förfrågningsunderlaget, skall detta uppges i upphandlingsannonsen, samt

8) en med beaktande av upphandlingens storlek och art skälig tid för inlämnande av anbud eller anbudsansökningar till den upphandlande enheten.

Vid bestämmande av innehållet i upphandlingen används den referensnomenklatur som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) med två siffrors noggrannhet.

I upphandlingsannonsen skall dessutom anges om delanbud och alternativa anbud accepteras eller om upphandlingen skall reserveras för arbetscentraler eller fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning.

Om den upphandlande enheten tillämpar selektivt förfarande, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog och för bedömningen av anbudsgivare och kandidater ställer lämplighetskrav, skall enheten ange detta i upphandlingsannonsen samt var närmare uppgifter om eventuella krav och de handlingar som krävs för att styrka riktigheten hos uppgifterna finns tillgängliga.

I upphandlingsannonsen skall också anges om antalet kandidater kommer att begränsas. Uppgifterna i upphandlingsannonsen kan kompletteras med uppgifter från andra källor vilket skall anges i upphandlingsannonsen.

6 §
Annonsering i andra medier

En upphandlande enhet får publicera upphandlingsannonsen också i något annat lämpligt medium, såsom en tidning eller en facktidskrift eller på sina egna Internetsidor. Annonsen får dock inte publiceras någon annanstans innan den har publicerats på Internetadressen www.hankintailmoitukset.fi.

3 kap.

Annonseringsförfarandet vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena

7 §
Skyldighet att använda EU:s standardformulär och referensnomenklaturen enligt CPV

Överstiger det uppskattade värdet av upphandlingen de EU-tröskelvärden som avses i 16 § i upphandlingslagen eller de EU-tröskelvärden som avses i 12 § i försörjningslagen, skall i den annonsering som avses i 35 § 1 mom. i upphandlingslagen och 23 § 1 mom. i försörjningslagen användas de standardformulär som fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden inom ramen för anbudsförfaranden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG. Vid bestämmandet av upphandlingens art skall den referensnomenklatur (CPV) som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) användas.

Nationella upphandlingsannonser används dock vid sådan upphandling som avses i 4 § 3 mom. även då upphandlingens värde överstiger EU-tröskelvärdena.

8 §
EU-upphandlingsannonser

Av de EU-annonser som avses i 7 § 1 mom. skall följande skickas för publicering på Internetadressen www.hankintailmoitukset.fi:

1) förhandsannonser,

2) EU-upphandlingsannonser,

3) EU-upphandlingsannonser, försörjningssektorerna,

4) annonser i efterhand, samt

5) annonser i efterhand, försörjningssektorerna.

Övriga EU-annonser som fastställts i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 kan på de standardformulär som fastställts av kommissionen avfattas direkt på den webbplats på adressen www.simap.eu.int som drivs av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.

9 §
Upphandlingsannons, annons om projekttävling och annons om byggkoncession enligt upphandlingslagen

En upphandlande enhet skall för publicering sända

1) en upphandlingsannons om en sådan upphandling av varor, upphandling av tjänster enligt bilaga A till upphandlingslagen och byggentreprenad som överstiger EU-tröskelvärdet enligt 16 § 1 mom. i upphandlingslagen och som genomförs genom öppet eller selektivt förfarande, ramavtal, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog,

2) en annons om projekttävling när projekttävlingens värde överstiger det tröskelvärde för tjänsteupphandling som anges i 16 § 1 mom. i upphandlingslagen samt

3) en annons om byggkoncession när byggkoncessionens värde överstiger det tröskelvärde för byggentreprenader som anges i 16 § 1 mom. i upphandlingslagen.

En koncessionshavare som inte är en upphandlande enhet skall för publicering sända en upphandlingsannons om en sådan byggentreprenad som baserar sig på en byggkoncession och vars värde överstiger det tröskelvärde som anges i 16 § 1 mom. och som genomförs tillsammans med en tredje part. Som tredje part betraktas inte en aktör som avses i 23 § 5 mom. i upphandlingslagen.

Om upphandlingen kan genomföras som direktupphandling på de villkor som anges i 27 eller 28 § i upphandlingslagen, föreligger ingen annonseringsskyldighet.

10 §
Förhandsannons enligt upphandlingslagen

Om en upphandlande enhet ämnar använda sig av möjligheten att förkorta de anbudstider som anges i 36 § i upphandlingslagen, skall den upphandlande enheten så snart som möjligt efter budgetårets början för publicering sända en förhandsannons enligt 38 § i upphandlingslagen om den planerade sammanlagda upphandlingen under de följande tolv månaderna i fråga om

1) varuupphandling och ramavtal vars uppskattade värde uppgår till minst 750 000 euro specificerade enligt de produktgrupper som anges i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling CPV,

2) upphandling av primära tjänster enligt bilaga A till upphandlingslagen och upphandling som grundar sig på ramavtal vars uppskattade värde uppgår till minst 750 000 euro specificerade enligt de kategorier som anges i bilaga A till upphandlingslagen, samt

3) byggentreprenader eller ramavtal i anslutning till dem vars uppskattade värde uppgår till minst det tröskelvärde för byggentreprenader som anges i 16 § i upphandlingslagen.

Enligt 38 § i upphandlingslagen skall förhandsannonsen sändas för publicering minst 52 dagar och högst 12 månader innan upphandlingsannonsen skickades för publicering. Förhandsannonsen skall innehålla de uppgifter som den upphandlande enheten har vid den tidpunkt då förhandsannonsen utarbetas vilka motsvarar uppgifterna i en upphandlingsannons vid öppet eller selektivt förfarande. Skyldigheten att publicera en förhandsannons omfattar upphandlingar som genomförs genom öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog.

11 §
Annons i efterhand enligt upphandlingslagen och försörjningslagen

En upphandlande enhet som har ingått ett kontrakt, ramavtal eller avtal om projekttävling eller byggkoncession med ett värde som överstiger EU-tröskelvärdena enligt 16 § 1 mom. i upphandlingslagen eller 12 § 1 mom. i försörjningslagen, skall för publicering sända en annons i efterhand om resultatet av upphandlingsförfarandet inom 48 dagar efter att kontraktet eller ramavtalet ingåtts. Skyldigheten att publicera en annons i efterhand omfattar inte enskilda upphandlingskontrakt som ingås på basis av ramavtal.

Den upphandlande enheten skall sända en annons i efterhand även då upphandlingsförfarandet avbryts. Grunderna för att förfarandet avbryts skall framgå av annonsen.

Den upphandlande enheten skall sända en annons i efterhand vid sekundär tjänsteupphandling enligt bilaga B till upphandlingslagen, om upphandlingens värde överstiger EU-tröskelvärdet.

Den upphandlande enheten får inte i annonsen i efterhand lämna uppgifter vars offentliggörande strider mot det allmänna intresset, äventyrar affärssekretessen eller begränsar den sunda konkurrensen mellan anbudsgivare. Den upphandlande enheten skall i samband med en annons i efterhand om sekundär tjänsteupphandling enligt bilaga B till upphandlingslagen uppge huruvida annonsen får publiceras eller inte.

12 §
Annonser enligt försörjningslagen

En upphandlande enhet som omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen skall för publicering sända

1) en upphandlingsannons om en sådan upphandling av varor, upphandling av tjänster enligt bilaga A till försörjningslagen och byggentreprenad som överstiger EU-tröskelvärdet enligt 12 § 1 mom. i nämnda lag och som genomförs genom öppet eller selektivt förfarande, ramavtal eller förhandlat förfarande,

2) periodiskt meddelande i de fall som avses i 39 § i försörjningslagen,

3) en annons om projekttävling när projekttävlingens värde överstiger det tröskelvärde för tjänsteupphandling som anges i 12 § i försörjningslagen,

4) en annons om byggkoncession när byggkoncessionens värde överstiger det tröskelvärde för byggentreprenader som anges i 12 § i försörjningslagen,

5) en annons om leverantörsregister om den upphandlande enheten använder sig av leverantörsregister enligt 25 § i försörjningslagen, samt

6) en annons i efterhand på motsvarande sätt som föreskrivs i 11 §.

Om upphandlingen kan genomföras som direktupphandling på de villkor som anges i 29 eller 30 § i försörjningslagen, föreligger ingen annonseringsskyldighet.

13 §
Periodiskt meddelande enligt försörjningslagen

Genom ett periodiskt meddelande kan de tidsfrister som anges i 32 och 33 § i försörjningslagen förkortas, och ett periodiskt meddelande kan också utgöra en inbjudan till anbudsförfarande om meddelandet lämnas med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i nämnda lag.

En upphandlande enhet skall så snart som möjligt efter budgetårets början för publicering sända ett periodiskt meddelande om den planerade sammanlagda upphandlingen under de följande tolv månaderna i fråga om

1) varuupphandling och ramavtal vars uppskattade värde uppgår till minst 750 000 euro specificerade enligt de produktgrupper som anges i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling CPV,

2) upphandling av primära tjänster enligt bilaga A till försörjningslagen och upphandling som grundar sig på ramavtal vars uppskattade värde uppgår till minst 750 000 euro specificerade enligt de kategorier som anges i bilaga A till nämnda lag, samt

3) byggentreprenader eller ramavtal som gäller byggentreprenader vars uppskattade värde uppgår till minst det tröskelvärde för byggentreprenader som anges i 12 § i försörjningslagen.

14 §
Leverantörsregister enligt försörjningslagen

Meddelanden om leverantörsregister enligt 25 § i försörjningslagen avfattas på standardformulär enligt kommissionens förordning om standardformulär (kvalificeringssystem). Formuläret kan användas antingen enbart för meddelande av att ett leverantörsregister har inrättats eller också som en inbjudan till anbudsförfarande.

När ett leverantörsregister används skall bestämmelserna om tidsfrister i 33 § 1 mom. i försörjningslagen följas.

15 §
Insändande av EU-annonser

En upphandlande enhet skall sända de EU-annonser som avses i 8 § 1 mom. antingen på finska eller på svenska för publicering via Internetadressen www.hankintailmoitukset.fi till den mottagare som handels- och industriministeriet fastställt och som vidarebefordrar annonserna till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Annonserna skall förses med en uppgift om avsändningsdag. Den upphandlande enheten skall på begäran påvisa vilken dag annonserna har avsänts.

Den upphandlande enheten skall sända övriga EU-annonser för publicering på adressen www.simap.europa.eu. En kopia av annonsen skall i statistikföringssyfte sändas till den mottagare som handels- och industriministeriet meddelat.

16 §
Publicering av EU-annonser annanstans

Upphandlingsannonser enligt detta kapitel får inte publiceras någon annanstans innan de sänds till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer och annonser som publiceras annanstans får inte innehålla sådana uppgifter som inte har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. I en annons som publiceras någon annanstans skall uppges den dag då annonsen har avsänts för publicering till den adress som nämns i 8 § 1 mom. eller till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.

17 §
Publicering av andra annonser

En upphandlande enhet kan dessutom för publicering med användning av EU:s standardformulär sända annonser om upphandlingar som inte omfattas av annonseringsskyldighet.

4 kap.

Kommunikation vid upphandling som överstiger nationella tröskelvärden och EU-tröskelvärden

18 §
Regler för kommunikationen

Vid ett upphandlingsförfarande skall informationen, utbytet av information och lagringen av information ske så att uppgifternas integritet samt konfidentialiteten i fråga om anbudsansökningar, anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar tryggas. Den upphandlande enheten skall se till att innehållet i anbud, anbudsansökningar eller ritningar och planer inte avslöjas innan tidsfristen för inlämnande av anbud, anbudsansökningar eller ritningar och planer i projekttävlingar löpt ut.

Den upphandlande enheten skall i upphandlingsannonsen ange eventuella krav avseende informationsutbytet.

19 §
Regler som tillämpas på elektronisk kommunikation

De elektroniska medel som vid upphandling som överstiger de nationella och EU-tröskelvärdena används för sändande av uppgifter och de tekniska krav som ställs på medlen, skall vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med informations- och kommunikationsteknologier som är i allmänt bruk.

Upphandlande enheter kan kräva att de elektroniska signaturer som används på anbud, anbudsansökningar, ansökningar om antecknande i leverantörsregistret och på ritningar och planer skall uppfylla kraven i lagen om elektroniska signaturer (14/2003).

Anbudsansökningar och anbud som inlämnas vid ett upphandlingsförfarande som gäller sådan upphandling av varor, byggentreprenader och byggkoncessioner samt tjänsteupphandlingar enligt upphandlingslagen och enligt bilaga A till försörjningslagen som överskrider EU-tröskelvärdena, liksom anbudsansökningar, vilka också omfattar ansökningar om antecknande i leverantörsregistret, samt ritningar och planer i fråga om projekttävlingar, kan tas emot i elektronisk form om de medel som används för mottagandet uppfyller följande krav:

1) informationen om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar, inklusive kryptering, skall finnas tillgänglig för anbudsgivare och kandidater,

2) anbudsgivare och kandidater åtar sig att lämna in de handlingar, certifikat, försäkringar och meddelanden som inkrävts och som inte är tillgängliga i elektronisk form, innan den fastställda tidsfristen för inlämning av anbud eller anbudsansökningar har löpt ut,

3) exakt tidpunkt för mottagande av anbud, anbudsansökningar, ritningar och planer kan fastställas noggrant,

4) ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen,

5) tillträde till uppgifterna före utgången av tidsfristen kan klart observeras,

6) endast befullmäktigade personer får fastställa eller ändra datum för öppnande av mottagna uppgifter,

7) om det finns flera befullmäktigade personer, kan de endast genom att agera samtidigt tillåta tillträde till samtliga uppgifter som sänts eller till en del av dem i de olika skedena i upphandlingsförfarandet eller projekttävlingen eller vid användningen av leverantörsregister,

8) de befullmäktigade personerna kan genom att agera samtidigt tillåta tillträde till uppgifter som sänts först efter en bestämd dag,

9) de uppgifter som mottagits och öppnats enligt dessa krav är tillgängliga endast för dem som befullmäktigats att få kännedom om dem.

5 kap.

Statistik och utredningar över upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena

20 §
Uppgifter och utredningar som skall lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission om upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena

En upphandlande enhet skall tillställa Europeiska gemenskapernas kommission uppgifter om

1) internationella avtal som avses i 7 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a i upphandlingslagen och i 17 § 6 punkten underpunkt a i försörjningslagen,

2) förkastande av ett anbud med stöd av 63 § i upphandlingslagen eller 55 § i försörjningslagen på basis av att det statliga stödet är olagligt.

21 §
Uppgifter och utredningar om upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena vilka lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission på begäran av kommissionen

På begäran av Europeiska gemenskapernas kommission skall en upphandlande enhet tillställa kommissionen uppgifter om

1) upphandling av varor och tjänster som den upphandlande enheter anser sig ha gjort för återförsäljning eller för uthyrning till tredje part enligt 17 § 2 punkten i försörjningslagen,

2) upphandling som den upphandlande enheten gör för utövande av annan verksamhet enligt 17 § 3 punkten i försörjningslagen,

3) upphandling som gäller utövande av en verksamhet i ett tredje land enligt 17 § 4 punkten i försörjningslagen samt

4) upphandling hos företag anknutna till den upphandlande enheten eller samföretag enligt 19 § i försörjningslagen; utredningen skall innehålla namnen på de företag som hör till det anknutna företaget eller samföretaget, upphandlingsavtalens art och värde samt en utredning som kommissionen anser nödvändig om att relationerna mellan det företag eller samföretag som valts till avtalspart och den upphandlande enheten uppfyller de krav som ställs i försörjningsdirektivet.

22 §
Utredning över kontrakt och ramavtal som överstiger EU-tröskelvärdena

Om inte annat följer av 2 mom. skall en upphandlande enhet för varje upphandlingskontrakt eller ramavtal göra en utredning som skall innehålla minst följande uppgifter:

1) den upphandlande enhetens namn och adress samt kontraktets eller ramavtalets värde,

2) namnen på de utvalda kandidaterna eller anbudsgivarna samt kriterierna för urvalet,

3) namnen på de avvisade kandidaterna eller anbudsgivarna samt skälen till varför de avvisats,

4) onormalt låga anbud och skälen till varför dessa har förkastats,

5) namnet på den anbudsgivare som vunnit, kriterierna för valet av anbud samt uppgift om vilken del av kontrakten som eventuellt kommer att läggas ut,

6) grunderna för användning av förhandlat förfarande, direktupphandling eller konkurrenspräglad dialog,

7) direktupphandling som avses i 27 § 1 punkten i upphandlingslagen samt

8) skälen till att den upphandlande enheten har beslutat att inte ingå kontrakt eller ramavtal.

Någon separat utredning krävs inte om motsvarande uppgifter framgår av upphandlingsbeslutet eller av andra handlingar. Utredningen eller huvuddragen i denna skall tillställas Europeiska gemenskapernas kommission, om denna begär det. Den upphandlande enheten skall vidta lämpliga åtgärder för att dokumentera genomförandet av tilldelningsförfaranden som sker med hjälp av elektroniska medel.

23 §
Statistiska uppgifter

De upphandlande enheterna skall på en särskild begäran som publiceras på handels- och industriministeriets Internetsidor varje år före utgången av maj månad sända statistik över genomförda upphandlingar under det föregående året. Uppgifterna tillställs handels- och industriministeriet eller den myndighet som ministeriet har bestämt i enlighet med de närmare anvisningar som ges i ovan nämnda begäran. Om sådan upphandling som överstiger de EU-tröskelvärden som anges i 16 § i upphandlingslagen och i 12 § i försörjningslagen skall följande uppgifter lämnas:

1) antalet tilldelade kontrakt och kontraktens värde uppdelade enligt grupperna i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV), avtalspartens nationalitet samt upphandlingsförfarandet; vid förhandlat förfarande och direktupphandling skall kontrakten dessutom uppdelas enligt de grunder som anges i 21 och 22 § samt

2) antalet och totalvärdet av de kontrakt som har ingåtts utgående från undantag i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

De statliga centralförvaltningsmyndigheter som avses i 3 § skall utöver det som anges i 1 mom. dessutom på begäran meddela

1) antalet kontrakt som understiger EU-tröskelvärdet samt antalet och totalvärdet av kontrakt som överstiger tröskelvärdet specificerade samt

2) totalvärdet av de kontrakt som har ingåtts utgående från undantag i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

6 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Denna förordning tillämpas på upphandling där upphandlingsförfarandet inleds efter det att förordningen trätt i kraft. Bestämmelser om när upphandlingsförfarandet anses ha inletts finns i 87 § 3 mom. i upphandlingslagen och 64 § 2 mom. i försörjningslagen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (32004L0017); EUT nr L 134, 30.4.2004, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (32004L0018); EUT nr L 134, 30.4.2004, s. 114
kommissionens direktiv 2005/51/EG (32005L0051); EUT nr L 257, 1.10.2005, s. 127

Helsingfors den 24 maj 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kyllikki Silvennoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.