613/2007

Given i Helsingfors den 24 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 1 § 15 punkten samt 2 § och 8 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 130/2005, som följer:

1 §
Justitieministeriets uppgifter

Till justitieministeriets uppgifter hör följande ärenden:


15) statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande,


2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör:

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

marknadsdomstolen

arbetsdomstolen

försäkringsdomstolen

Brottspåföljdsverket

Kriminalvårdsväsendet med därtill hörande regionala enheter

Fångvårdsväsendet med därtill hörande regionfängelser och hälsovårdsenheten

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Riksåklagarämbetet

åklagarämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk eller exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

de statliga rättshjälpsbyråerna

Konkursombudsmannens byrå

Rättspolitiska forskningsinstitutet

Rättsregistercentralen

Centralen för undersökning av olyckor

Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden

sametinget

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

konsumenttvistenämnden

domarförslagsnämnden

brottsskadenämnden

nämnden för namnärenden

8 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Förvaltningsdirektör
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.