609/2007

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

upphävs i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 12 §,

ändras 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 16 § 3 mom. och 18 §, av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 118/2003, samt

fogas till arbetsordningen en ny 31 a § som följer:

7 §
Utskotten

Permanenta utskott är stora utskottet samt fackutskotten grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, arbets- och jämställdhetsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, förvaltningsutskottet, försvarsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, lagutskottet, miljöutskottet och social- och hälsovårdsutskottet.


8 §
Antalet medlemmar i utskotten

Stora utskottet har 25 medlemmar och 13 ersättare. De permanenta fackutskotten har 17 medlemmar och 9 ersättare. Finansutskottet har dock 21 medlemmar och 19 ersättare och revisionsutskottet 11 medlemmar och 6 ersättare.


16 §
Val

Riksdagen väljer generaldirektör för statens revisionsverk sedan tjänsten har utlysts och revisionsutskottet har gjort en bedömning av de sökande. Om det finns flera sökande till tjänsten, förrättas val av generaldirektör för statens revisionsverk.

18 §
Instruktioner

På förslag av talmanskonferensen godkänner riksdagen instruktioner för riksdagens justitieombudsman, bankfullmäktige och Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Dessutom kan riksdagen vid behov godkänna andra instruktioner.

3 kap.

Upptagande av ärenden under riksmöte

31 a §
Revisionsutskottets initiativrätt

Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ med stöd av 90 § 1 mom. i grundlagen ta upp ett ärende till behandling som ingår i dess behörighetsområde och att utarbeta ett betänkande om det för plenum.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 juni 2007.

Statsrevisorerna är inte skyldiga att lämna en berättelse till riksdagen för 2007 enligt den 12 § som gäller när detta beslut av riksdagen träder i kraft.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 9 maj 2007

På riksdagens vägnar


Sauli Niinistö talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.