608/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 19 december 2003 om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 4 § 2 mom. 2 punkten, 10 § 2 mom., 29 § 2 punkten och 71 § 1 mom. 2 punkten, av dem 29 § 2 punkten sådan den lyder i lag 545/2006, samt

ändras 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 49 § 1 mom, sådana de lyder i nämnda lag 545/2006, som följer:

2 §

Riksdagens ämbetsverk är riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.

3 §

Tjänster vid riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli, tjänsten som generaldirektör vid staten revisionsverk samt tjänster vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor inrättas, indras och ändras genom beslut av riksdagens kanslikommission (kanslikommissionen). Övriga tjänster vid statens revisionsverk inrättas, indras och ändras genom beslut av revisionsverkets generaldirektör.


49 §

Kanslikommissionen kan ingå ett skriftligt avtal om anställningsvillkoren med en tjänsteman vid riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli, med direktören och direktörens ställföreträdare vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor samt med generaldirektören för statens revisionsverk. Generaldirektören för statens revisionsverk kan ingå ett sådant avtal med andra tjänstemän vid revisionsverket. Avtal får inte ingås om frågor som det enligt 44 § inte får avtalas om. Avtal får inte heller ingås om sämre villkor än anställningsvillkoren i tjänstekollektivavtal.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

När denna lag träder i kraft övergår personalen vid statsrevisorernas kansli till riksdagens kansli. Personalen skall dock vara tillgänglig för arbetsuppgifter som statsrevisorerna förordnar fram till dess statsrevisorernas mandattid löper ut.

De anställda som övergår skall ha samma arbetstid som vid riksdagens ämbetsverk, 7 timmar och 15 minuter om dygnet. Det tjänsteavtal som en anställd som övergår har ingått om längre arbetstid och ersättning för arbetstidsförlängningen skall fortfarande gälla i fråga om ersättningen.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.