607/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 1 § 3 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag 546/2006, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen gäller också republikens presidents kansli, riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli liksom också statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.


10 §
Särskilda ämbetsverk och inrättningar

Riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen, liksom också justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten bestämmer själva sina avgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.