606/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 347/2007, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas varken i riksdagens kansli, republikens presidents kansli eller riksdagens justitieombudsmans kansli, i statens revisionsverk eller i Finlands Bank. Bestämmelserna i 15 a § tillämpas inte på republikens presidents verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.