599/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (353/1995) lagens rubrik samt 2, 3 och 5 § som följer:

Lag

om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

2 §
Behörighet

Statens revisionsverk har rätt att granska medelsöverföringar som avses i 1 § och användningen samt övervakningen av dem samt även att i den omfattning som granskningen förutsätter granska ekonomin och verksamheten hos den som förmedlat, beviljat och mottagit eller betalat en medelsöverföring eller hos den till vars disposition den som mottagit en sådan medelsöverföring har överfört de mottagna medlen.

Statens revisionsverk har rätt att granska överföringar av medel enligt 1 § i mottagarnas eller de betalningsskyldigas lokaler och granskningsobjekten är skyldiga att biträda dem som verkställer granskningen. Statens revisionsverk kan anlita sakkunniga som hjälp vid granskningen.

Riksdagens revisionsutskott har rätt att övervaka medelsöverföringar som avses i 1 mom.

3 §
Rätt att få uppgifter

Granskningsobjekten skall utan obefogat dröjsmål lämna statens revisionsverk de uppgifter, utredningar, handlingar och övriga dokument som verket begär och som behövs för granskningen.

Statens revisionsverk har rätt att av granskningsobjektets revisor få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorn har i sin besittning och som gäller granskningsobjektet och är behövliga för granskning enligt denna lag, liksom också kopior av revisorns promemorior, protokoll och andra handlingar som har tillkommit i samband med revisionen och gäller granskningsobjektets verksamhet.

Myndigheter inom staten, samkommuner och kommuner samt församlingar är skyldiga att ge statens revisionsverk den handräckning som behövs för utövande av den granskningsrätt och rätt att få uppgifter som föreskrivs i denna lag samt att lämna för granskningen behövliga uppgifter, handlingar och andra dokument samt utredningar om granskningsobjektet.

Riksdagens revisionsutskott har rätt att få de uppgifter som avses i 1―3 mom. och som behövs för övervakningen.

5 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vid övervakning och granskning enligt denna lag iakttas i övrigt vad som i andra lagar föreskrivs om riksdagens revisionsutskott och statens revisionsverk.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 71/2006
TKF 2/2006
GrUB 10/2006
RSv 202/2006
VLF 2/2007
GrUB 1/2007
RSk 9/2007

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.