594/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 4 maj 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 21 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (277/2002), sådan den lyder delvis ändrad i kommunikationsministeriets förordningar 313/2003, 1105/2004, 312/2005 och 363/2005, underpunkten (f) i avsnitt 1.1.3.2 varvid den nuvarande underpunkten (g) blir underpunkt (f), avsnitt 1.6.5.0, 1.6.5.3 och 1.6.5.11, benämningarna UN 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 och 2600 i tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, avsnitt 5.2.2.1.12, förlagan nr 11 i avsnitt 5.2.2.2.2, avsnitt 5.5.1.1―5.5.1.3, anmärkningen av underpunkt (d) i avsnitt 6.1.3.1, avsnitt 6.4.8.13, 6.5.1.5, 6.5.1.6 och 6.7.5.6.2, varvid det nuvarande avsnittet 6.7.5.6.3 blir avsnitt 6.7.5.6.2, och särbestämmelse VV9b i avsnitt 7.3.3, varvid den nuvarande särbestämmelsen VV9a blir särbestämmelse VV9, i bilaga A,

ändras 11 § 1 och 4 mom., innehållsförteckningen till bilagor, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.1, underpunkt (d) i avsnitt 1.1.3.2, avsnitt 1.1.3.6.2, tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3, avsnitt 1.1.4.2.1, det nynumrerade avsnittet 1.1.4.2.3, avsnitt 1.1.4.3 och 1.2.1, kapitel 1.5, avsnitt 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.7, 1.6.1.8, 1.6.3.14―1.6.3.17, 1.6.3.25―1.6.3.29 och 1.6.3.31―1.6.3.39, titeln i avsnitt 1.6.4, avsnitt 1.6.4.6, 1.6.4.8―1.6.4.10 och 1.6.4.12, varvid de nuvarande fotnoterna 1 och 2 blir fotnoter 2 och 3, avsnitt 1.6.4.15, 1.6.4.17―1.6.4.19, 1.6.4.20, 1.6.5.4 och 1.6.5.8, det nynumrerade avsnittet 1.6.5.11, avsnitt 1.6.6.2.2, 1.7.1.1 och 1.7.2.1―1.7.2.4, det tredje stycket i avsnitt 1.7.3, avsnitt 1.8.3, kapitel 1.9, avsnitt 1.10.5, det fösta stycket i avsnitt 2.2.1.1.3, anmärkning 1 i avsnitt 2.2.2.1.3, stycket "Oxiderande gaser" i avsnitt 2.2.2.1.5, klassificeringskod 1A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, avsnitt 2.2.3.1.1, klassificeringskoder F1 och F2 i avsnitt 2.2.3.1.2, förteckningen i avsnitt 2.2.3.1.3, klassificeringskoder F2 och FC i förteckningen i avsnitt 2.2.3.3, underpunkt (b) i avsnitt 2.2.41.1.9, klassificeringskod SW i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, klassificeringskoder W1 och WF1 i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, avsnitt 2.2.61.1.7, den nynumrerade fotnoten 4 i avsnitt 2.2.61.1.4, fotnoten (k) i förteckningen i avsnitt 2.2.61.3, avsnitt 2.2.62.1.2, definitionen "Kulturer" i avsnitt 2.2.62.1.3, avsnitt 2.2.62.1.4, det första stycket innan anmärkningarna samt förteckningen i avsnitt 2.2.62.1.4.1, avsnitt 2.2.62.1.4.2, 2.2.62.1.6―2.2.62.1.8, 2.2.62.1.11.1, 2.2.62.1.11.2 och 2.2.62.2, klassificeringskod I4 i förteckningen i avsnitt 2.2.62.3, underpunkt (e) i avsnitt 2.2.7.1.2, definitionerna "Multilateralt godkännande", "Specifik aktivitet" och "Uran" i avsnitt 2.2.7.2, underpunkt (a)(ii) i avsnitt 2.2.7.3.2, avsnitt 2.2.7.4.6, 2.2.7.7.1.7 och 2.2.7.7.1.8, "Tellur (52)" och fotnoter a och b i förteckningen i avsnitt 2.2.7.7.2.1, avsnitt 2.2.7.7.2.2, underpunkter (d) och (e) i avsnitt 2.2.7.8.4, avsnitt 2.2.7.9.7, det andra stycket i avsnitt 2.2.8.1.6, varvid de nuvarande fotnoterna 6―8 i kapitel 2.2 blir fotnoter 9―11, avsnitt 2.2.8.1.9, klassificeringskoder C2, CF1 och CT1 i förteckningen i avsnitt 2.2.8.3, anmärkning 1 i avsnitt 2.2.9.1.11, avsnitt 2.2.9.1.12, 2.2.9.1.14 och 2.2.9.2, klassificeringskod M8 i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, avsnitt 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8 och 2.3.6, de förklarande anmärkningarna för kolumn (5), (11), (13) och (15) samt tabell A i avsnitt 3.2.1, tabell B i avsnitt 3.2.2, särbestämmelser 162, 181, 204, 216 och 247, det första stycket i särbestämmelse 251, särbestämmelser 282, 289, 292, 298, 303, 309, 316, 319, 320, 322―499, 529, 601, 617, 634, 637, 642 och 645, fotnot 2 i särbestämmelser 649 och särbestämmelse 651 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.4.6, anmärkningen i avsnitt 4.1.1.2, avsnitt 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.12 och 4.1.1.18.1, det första stycket i avsnitt 4.1.1.19.1, det första stycket i avsnitt 4.1.1.19.2, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 4.1.1.19.3, tabellen i avsnitt 4.1.1.19.6, avsnitt 4.1.2.1, 4.1.2.2 och 4.1.3.6, anmärkningen i avsnitt 4.1.4, särbestämmelse PP2 i förpackningsinstruktion P001, särbestämmelse PP37 i förpackningsinstruktion P002, förpackningsinstruktioner P110(a), P200 och P204, punkt (1) i förpackningsinstruktion P400, punkt (1) i förpackningsinstruktion P401, punkt (1) i förpackningsinstruktion P402, förpackningsinstruktion P404, tilläggsbestämmelse 4 och särbestämmelse PP21 i förpackningsinstruktion P520, punkter (1) och (4) i förpackningsinstruktion P601, punkter (1) och (4) i förpackningsinstruktion P602, förpackningsinstruktion P650, punkter (1) och (2) i förpackningsinstruktion P800, punkter (4) och (5) i förpackningsinstruktion P802, kolumn "UN-nummer" i koden PR1 i förteckningen i avsnitt 4.1.4.4, avsnitt 4.1.5.5, 4.1.6.4, 4.1.6.14, 4.1.8.5, 4.1.9.1.3 och 4.1.9.2.2, särbestämmelser MP5, MP20, MP22 och MP23 i avsnitt 4.1.10.4, avsnitt 4.2.1.9.7 och 4.2.2.9, särbestämmelser TP4 och TP33 i avsnitt 4.2.5.3, avsnitt 4.3.4.1.2 och 4.5.1.1, 5.1.2.1 och avsnitt 5.1.2.2, underpunkten (c) och (e) i avsnitt 5.1.5.1.2, avsnitt 5.1.5.2.2 och avsnitt 5.2.1.4, fotnot 1 i avsnitt 5.2.1.6, underpunkt (c) i avsnitt 5.2.1.7.4, avsnitt 5.2.2.1.7, 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.1.1, 5.2.2.2.1.2 och 5.2.2.2.1.3, förlagor för etiketter nr 5.1 och 5.2 i avsnitt 5.2.2.2.2, avsnitt 5.3.1.1.1―5.3.1.1.2, 5.3.1.5.1, 5.3.1.5.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.3, 5.3.2.1.5―5.3.2.1.8 och 5.3.2.2.1, farlighetsnumren 30, 36, 38, 63, 638, 639, 663, 83, X83, 839, X839 och 883 i avsnitt 5.3.2.3.2, avsnitt 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6, 5.4.1.1.6.1, 5.4.1.1.6.2 och 5.4.1.1.6.3, underpunkt (d) i avsnitt 5.4.1.2.1, underpunkt (a) i avsnitt 5.4.1.2.2, avsnitt 5.4.1.2.3.3, fotnot 2 i avsnitt 5.4.1.4.2, fotnot 3 i avsnitt 5.4.2, finska och engelska fotnot * i formulär i avsnitt 5.4.4, avsnitt 5.5.1 och 6.1.2.5, den andra punkten i tabell i avsnitt 6.1.2.7, avsnitt 6.1.4.6, 6.1.5.1.6 och 6.1.5.2.4, anmärkningen i avsnitt 6.1.5.2.5, avsnitt 6.1.5.2.6 och 6.1.5.2.7, punkt (a) i den fösta kolumnen i tabellen i avsnitt 6.1.5.3.1, avsnitt 6.1.5.7, titeln, det fösta stycket samt underpunkter (a) och (f) i avsnitt 6.1.6, avsnitt 6.2.1.1.2, titeln och det fösta stycket i avsnitt 6.2.1.2, underpunkt (c) i avsnitt 6.2.1.3.2, fotnot 1 i avsnitt 6.2.1.3.3.5.4, titeln i avsnitt 6.2.1.4, underpunkt (a) i avsnitt 6.2.1.4.4, titeln och underpunkt (a) i avsnitt 6.2.1.5.3, underpunkt (c) och anmärkning 2 i avsnitt 6.2.1.6.1, underpunkter (f), (i), (j) och (k) i avsnitt 6.2.1.7.2, anmärkningen i avsnitt 6.2.1.7.6, avsnitt 6.2.1.7.7, tabellen i avsnitt 6.2.2, avsnitt 6.2.3, det fösta stycket i avsnitt 6.2.3.1, titeln i avsnitt 6.2.3.2, avsnitt 6.2.3.3, 6.2.3.4.2 och 6.2.3.4.3, det nynumrerade avsnittet 6.2.4.3.1.1, tabellen i avsnitt 6.2.5.2.1, avsnitt 6.2.5.2.3, underpunkter (a) och (b) i avsnitt 6.2.5.6.3.1, avsnitt 6.2.5.6.4.10, underpunkt (e) i avsnitt 6.2.5.7.3.1, underpunkter (g), (k) och (l) i avsnitt 6.2.5.8.2, avsnitt 6.4.5.2, underpunkt (c)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.1, underpunkt (c) i avsnitt 6.4.5.4.2, underpunkt (c)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.4, underpunkt (b)(ii) i avsnitt 6.4.5.4.5, avsnitt 6.4.7.14, den fösta satsen i avsnitt 6.4.7.16, det fösta stycket i avsnitt 6.4.8.2, avsnitt 6.4.8.3, det nynumrerade avsnittet 6.4.8.6, det nynumrerade avsnittet 6.4.8.8, avsnitt 6.4.9.1, 6.4.10.1 och 6.4.10.2, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.11.2, underpunkt (b) i avsnitt 6.4.11.7, det första stycket i avsnitt 6.4.17.2, det första stycket och underpunkt (b) i avsnitt 6.4.17.3, underpunkt (b) i avsnitt 6.4.12.1, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.23.3, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.23.5, underpunkt (p) i avsnitt 6.4.23.12, avsnitt 6.4.23.14 och 6.4.23.15, titeln i avsnitt 6.5.1, avsnitt 6.5.1.4.3, 6.5.1.4.4, 6.5.3, 6.5.4, 6.6.5.1.3 och 6.6.5.1.6, det nynumrerade avsnittet 6.6.5.2.3, avsnitt 6.6.5.3.2.4, 6.6.5.3.3.5 och 6.7.2.19.1, fotnot 4 i avsnitt 6.7.3.8.1.1, avsnitt 6.7.3.15.1 och avsnitt 6.7.3.16.1, fotnot 6 i avsnitt 6.7.4.7.4, avsnitt 6.7.4.14.1, 6.7.5.4.1, 6.7.5.5.1, 6.7.5.5.2, 6.7.5.6.1, 6.7.5.8.1 och 6.7.5.12.1, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 6.8.2.1.14, avsnitt 6.8.2.1.26 och 6.8.2.1.27, den andra och den femte strecksatsen i avsnitt 6.8.2.2.2, avsnitt 6.8.2.2.3 och 6.8.2.2.7―6.8.2.2.9, den fjärde strecksatsen i avsnitt 6.8.2.3.1, den sista strecksatsen i den högra spalten i avsnitt 6.8.2.5.2, avsnitt 6.8.2.6, 6.8.2.7, 6.8.3.2.11 och 6.8.3.2.12, underpunkter (b) och (c) i avsnitt 6.8.3.5.6, anmärkning 1 och särbestämmelser TE1, TE2, TE15 och TE24 i underpunkt (b) i avsnitt 6.8.4, den andra strecksatsen i underpunkt (a) i avsnitt 6.8.5.1.1, avsnitt 6.9.2.10, 6.9.2.14, 6.9.4.2.1, 6.9.4.2.2, 6.9.4.2.3, ändras underpunkt (a) i avsnitt 6.10.3.7, ändras anmärkningen i avsnitt 6.11.4.1, avsnitt 7.1.3, 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.6―7.3.1.8, 7.3.1.10―7.3.1.13, 7.3.2.1―7.3.2.6, 7.3.2.8, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 och 7.5.7.1, det nynumrerade avsnittet 7.5.7.5, avsnitt 7.5.10, punkter (1)―(3) och punkt (5.5) i särbestämmelse CV 33 i avsnitt 7.5.11 i bilaga A, underpunkter (c) och (d) i avsnitt 8.1.2.1, underpunkt (c) i avsnitt 8.1.2.2, det tredje stycket i avsnitt 8.1.4.4, avsnitt 8.3.2, punkt (1) i tilläggsbestämmelse S2 i kapitel 8.5, definitioner "FL-fordon" ja "AT-fordon" i avsnitt 9.1.1.2, avsnitt 9.1.2.1 och 9.1.3.1, anmärkningen i avsnitt 9.1.3.4, certifikat om godkännande i avsnitt 9.1.3.5, den andra strecksatsen och tabellen i avsnitt 9.2.1, avsnitt 9.2.4.7.1 och 9.2.5, varvid de nuvarande fotnoterna 7 och 8 i avsnitt 9.2.6 blir fotnot 8 och 9, titeln i kapitel 9.3, titeln i kapitel 9.7 och avsnitt 9.7.7.2 i bilaga B, underpunkt (f) i avsnitt 20.3.2.2 i bilaga C, samt

fogas till bilaga A en ny underpunkt (f) till avsnitt 1.1.3.1, ett nytt avsnitt 1.1.4.2.2 varvid det nuvarande avsnittet 1.1.4.2.2 blir avsnitt 1.1.4.2.3, nya avsnitt 1.6.1.11, 1.6.1.12, 1.6.2.4 och 1.6.2.5, en ny fjärde strecksats till anmärkningen 1 i avsnitt 1.6.4.0, nya avsnitt 1.6.4.30 och 1.6.5.10, varvid det nuvarande avsnittet 1.6.5.10 blir avsnitt 1.6.5.11, ett nytt avsnitt 1.10.6, till slutet av anmärkningen av kapitel 1.10 ett nytt avsnitt 1.10.6, ett nytt avsnitt 2.2.1.1.7, varvid det nuvarande avsnittet 2.2.1.1.7 blir avsnitt 2.2.1.1.8 och de nuvarande fotnoterna 1―3 i kapitel 2.2 blir fotnoter 2―4, en ny anmärkning 2 i avsnitt 2.2.41.1.9, varvid de nuvarande anmärkningarna 2 och 3 blir anmärkningar 3 respektive 4, en ny benämning "aceton-pyrogallol-(2-diazo-1-naftol-5-sulfonat), sampolymer" i förteckningen i avsnitt 2.2.41.4, en ny definition "Patientprover" i avsnitt 2.2.62.1.3, ett nytt avsnitt 2.2.62.1.5, varvid det nuvarande avsnittet 2.2.62.1.5 blir avsnitt 2.2.62.1.5.1, nya avsnitt 2.2.62.1.5.2―2.2.62.1.5.6, 2.2.62.1.12, 2.2.62.1.12.1, 2.2.62.1.12.2 och 2.2.7.8.5, nya särbestämmelser 652 och 653 i avsnitt 3.3.1, nya avsnitt 4.1.1.5.1, 4.1.1.8.1, 4.1.1.18.3 och 4.1.3.6.1―4.1.3.6.9, till förpackningsinstruktion P001 en ny del efter fotnoten a, till förpackningsinstruktion P002 en ny del efter fotnoten e, till förpackningsinstruktion P003 nya särbestämmelser PP17, PP87 och PP88 och till slutet en ny del, till förpackningsinstruktion P410 en ny del innan fotnoten a, till förpackningsinstruktion P403 en ny del innan tilläggsbestämmelsen, till förpackningsinstruktion IBC02 i avsnitt 4.1.4.2 en ny särbestämmelse BB2, till förpackningsinstruktion LP02 i avsnitt 4.1.4.3 en ny särbestämmelse L2, ett nytt avsnitt 4.2.1.15, varvid de nuvarande avsnitten 4.2.1.15―4.2.1.18.2 blir avsnitt 4.2.1.16―4.2.1.19.2, en ny anmärkning till avsnitt 4.2.5.1.1, nya avsnitt 4.3.2.1.7 och 5.1.2.3, varvid det nuvarande avsnittet 5.1.2.3 blir avsnitt 5.1.2.4, nya avsnitt 5.2.1.7.8, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1.11.5, 5.4.1.1.6.2.1―5.4.1.1.6.2.3 och 5.4.1.2.5.3, varvid det nuvarande avsnittet 5.4.1.2.5.3 blir avsnitt 5.4.1.2.5.4, en ny anmärkning till slutet av avsnitt 6.1.4.8.8, ett nytt avsnitt 6.2.4.3.1, varvid de nuvarande avsnitten 6.2.4.3.1―6.2.4.3.3 blir avsnitt 6.2.4.3.1.1―6.2.4.3.1.3, nya avsnitt 6.2.4.3.2, 6.2.4.3.2.1, 6.2.4.3.2.1.1―6.2.4.3.2.1.2, 6.2.4.3.2.2, 6.2.4.3.2.2.1―6.2.4.3.2.2.3 och 6.2.4.3.3, varvid de nuvarande fotnoterna 4 och 5 i kapitel 6.2 blir fotnoter 5 och 6, nya avsnitt 6.2.5.2.4, 6.2.5.8.7 och 6.4.8.4, varvid de nuvarande avsnitten 6.4.8.4―6.4.8.12 blir avsnitt 6.4.8.5―6.4.8.13, nya avsnitt 6.5.5, 6.5.6 och 6.6.5.2.2, varvid de nuvarande avsnitten 6.6.5.2.2 och 6.6.5.2.3 blir avsnitt 6.6.5.2.3 och 6.6.5.2.4, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.2.3.1, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.2.4.5, den åttonde strecksatsen i avsnitt 6.8.2.5.1, en ny sjätte strecksats i avsnitt 6.8.2.5.1, ett nytt stycke i slutet av avsnitt 6.8.3.4.16, en ny särbestämmelse TE25 i underpunkt (b) i avsnitt 6.8.4, en ny särbestämmelse V14 i avsnitt 7.2.4, nya avsnitt 7.3.2.6.1―7.3.2.6.2, nya avsnitt 7.5.1.5, 7.5.7.2 och 7.5.7.3, varvid de nuvarande avsnitten 7.5.7.2 och 7.5.7.3 blir avsnitt 7.5.7.4 och 7.5.7.5 och till bilaga B ett nytt kapitel 8.6, som följer:

11 §
Övergångsbestämmelser

Sådana i 5 § avsedda flyttbara cisterner som har tagits i bruk före den 1 januari 1999 och uppfyller kraven i de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får transporters till den 30 juni 2011.

Tankar som med undantagslov godkänts för bruk före den 1 januari 1999 anses uppfylla konstruktionskraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande. På dessa tankar tillämpas alla bestämmelser i bilaga A och B till denna förordning, och de får transporteras även i fortsättningen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2007.

Kommissionens direktiv 2006/89/EG (32006L0089); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 4

Helsingfors den 4 maj 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Bilagor Obs! Filens storlek 8,89 Mt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.