593/2007

Given i Helsingfors den 16 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av skoltförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av jord- och skogsbruksministeriet

upphävs i skoltförordningen av den 14 februari 1997 (133/1997) 31 § 7 punkten,

ändras 26, 27 och 32 § samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom. som följer:

26 §
Indrivning av lån, försäljningspris och kostnadsandel

Vid debitering, uppbörd och redovisning av amorteringar och räntor på lån, försäljningspris och kostnadsandelar skall i tillämpliga delar iakttas förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar (559/1967) i fråga om där nämnda fordringar. Uppbördsmyndighet är dock Statskontoret.

27 §
Extra amortering

Låntagaren och Statskontoret kan komma överens om förkortning av lånetiden, om betalning av en extra amortering samt om deras påverkan på amorteringar som förfaller till betalning. Trots en extra amortering skall de ränteposter som beräknats på det utestående kapitalet betalas de förfallodagar som följer på amorteringen.

31 §
Uppsägning av lån

Statskontoret kan dessutom föreskriva att lånet omedelbart skall återbetalas helt eller delvis om betalningen av en ränta eller amortering har försenats mera än tre månader för förfallodagen.

32 §
Uppsägning av försäljningsprisfordran

Arbetskrafts- och näringscentralen kan säga upp statens försäljningsprisfordran jämte den kostnadsandel som avses i 33 § 1 mom. skoltlagen att återbetalas omedelbart helt eller delvis i tillämpliga delar på samma grunder som ett lån kan sägas upp enligt 31 § 1 mom. 2, 4―6 och 8―11 punkten. Landsbygdsnäringsdistriktet kan säga upp fordran helt eller delvis också om byggnaderna på lägenheten eller tilläggsområdet inte har brandförsäkrats till sitt fulla värde. Statskontoret kan ytterligare uppsäga statens försäljningsfordran iakttagande vad som bestäms i 31 § 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 2007. På ärendena som är anhängiga den 30 april 2007, tillämpas dock de bestämmelser som var i kraft vid den nämnda tidpunkten.

Helsingfors den 16 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.