592/2007

Given i Helsingfors den 16 maj 2007

Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och som avses i artiklarna 69, 113, 114 och 123 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

2) djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen tjurbidrag, bidrag för stutar, produktionsbidrag för dikor, produktionsbidrag för slaktnöt av hankön och slaktkvigor samt bidrag per tacka och tilläggsbidrag per tacka,

3) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriet förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

4) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

5) nötkreatursregistret systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentet och rådets förordning samt registreringsförordningen,

6) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

7) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur det nötkreatursregister som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen,

8) stöduppgiftslagen lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

2 kap.

Övervakning

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts skall kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 23 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Administrativa kontroller

Administrativa kontroller av stödansökningar skall utföras i enlighet med artikel 23 i förordningen om gårdsstöd, inbegripet sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

I artikel 26 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska gemenskapens direktstöd. I artikel 34 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller under djurhållningsperioden.

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbetskrafts- och näringscentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Arbetskrafts- och näringscentralerna utför kontroller på plats. Den person som utför övervakningen skall inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbetskrafts- och näringscentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen skall på begäran visas för stödtagaren eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

Gårdarna som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § skall kontrolleras på det sätt som föreskrivs i artikel 35 i tillämpningsförordningen.

I fråga om produktionsbidrag för dikor kontrolleras endast om villkoren för beviljande av stöd uppfylls i fråga om de djur som vid tidpunkten för kontrollen finns på jordbruksföretaget.

7 §
Övervakningsprotokoll

Över en kontroll på plats skall upprättas en kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som avses i artikel 28 och 39 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokollet upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket. Samma formulär används i tillämpliga delar i administrativa kontroller.

Enligt artikel 28.2 i tillämpningsförordningen skall jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid arbetskrafts- och näringscentralen som har utfört kontrollen skall underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

8 §
Utvidgad övervakning

Om överträdelser av villkoren för stödberättigande när det gäller djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen upptäcks i samband med andra kontroller eller kommer till arbetskrafts- och näringscentralens kännedom på något annat sätt, skall kontroller enligt denna förordning genomföras.

3 kap.

Kontroll av villkoren för djurbidrag

9 §
Öronmärkning av nötkreatur

Vid övervakningen skall kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har öronmärkts i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen.

Nötkreatur som inte har öronmärken i enlighet med stödvillkoren godkänns inte vid kontrollen. Om ett nötkreatur som är fött före 1998 har förlorat sitt enda öronmärke eller ett nötkreatur som är fött senare har förlorat båda öronmärkena, skall djuret godkännas i samband med en kontroll, om

1) djuret kan identifieras vid kontrollen,

2) djuret har registrerats i nötkreatursregistret,

3) djuret har antecknats i jordbruksföretagets nötkreatursförteckning,

4) ett öronmärke som skall ersätta det förlorade öronmärket har beställts före anmälan om kontrollen,

5) det finns ett synligt hål efter ett öronmärke i djurets öra, och

6) djuret uppfyller de övriga stödvillkoren.

10 §
Registrering av nötkreatur

Vid övervakningen skall kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har registrerats i nötkreatursregistret i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen.

Antalet registrerade nötkreatur skall motsvara antalet nötkreatur som finns på jordbruksföretaget med beaktande av den tid som givits för anmälan till registret och registreringen och tidpunkten för kontrollen. Vid övervakningen godkänns inte

1) oregistrerade nötkreatur som finns på jordbruksföretaget,

2) nötkreatur som registrerats på jordbruksföretaget, men som vid tidpunkten för kontrollen inte finns på jordbruksföretaget, eller

3) nötkreatur som har registrerats för sent efter anmälan om kontrollen.

Ett nötkreatur godkänns inte vid kontrollen om det finns felaktigheter eller brister i de uppgifter som anmälts till nötkreatursregistret. Djuret kan dock godkännas trots felaktigheter och brister i uppgifterna om

1) den som ansöker om bidrag kan bevisa att en korrekt anmälan om ändring av de felaktiga uppgifterna sänts till Lantbrukets Datacentral Ab före anmälan om kontrollen eller om kontrollen har varit oanmäld, före kontrollen,

2) ras eller användningsändamål för ett nötkreatur av hankön har angivits felaktigt i anmälan till nötkreatursregistret,

3) födelseåret saknas för ett nötkreatur som är fött före 1996, eller

4) uppgift om inköpsdagen saknas för ett nötkreatur som köpts före 1996.

11 §
Nötkreatursförteckning

Vid övervakningen skall kontrolleras att jordbruksföretaget har en nötkreatursförteckning i enlighet med 10 § i registreringsförordningen, och att de nötkreatur som finns på jordbruksföretaget har antecknats i nötkreatursförteckningen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen. Antalet nötkreatur i nötkreatursförteckningen skall motsvara det antal djur som finns på jordbruksföretaget.

Om de uppgifter om ras eller användningsändamål som förutsätts i stödvillkoren saknas eller är felaktiga i nötkreatursförteckningen, kan uppgifterna i nötkreatursförteckningen godkännas förutsatt att uppgifterna om ras eller användningsändamål korrigeras i samband med kontrollen.

12 §
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

Att uppgifterna i register och djurförteckningar är korrekta skall kontrolleras med hjälp av inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar i enlighet med artikel 35.2 punkterna b och c i tillämpningsförordningen.

Inköps- eller försäljningsdagen på inköps- och försäljningsfakturan skall vara densamma som antecknats i nötkreatursförteckningen och anmälts till nötkreatursregistret, och djurets EU-signum skall anges på fakturan. En faktura som inte är försedd med djurets EU-signum kan godkännas vid kontrollen om djurart, kön och slaktvikt är desamma som hos djuret.

Om det finns brister i ett djurs inköps- och försäljningsfakturor eller fakturorna saknas, iakttas vad som föreskrivs i artikel 57.4 punkt b i tillämpningsförordningen.

13 §
Djurhållningsperiod och plats där djuren hålls

Vid övervakningen skall kontrolleras att djurhållningsperioderna iakttagits när det gäller tjurbidrag och bidrag för stutar samt bidrag per tacka.

Vid övervakningen kontrolleras att djuret finns på den plats som anges i ansökan eller i en anmälan om att djuret flyttats. Ett djur som omfattas av ett djurhållningsåtagande skall inte godkännas vid kontrollen, om det inte finns på den plats som anges i ansökan eller flyttningsanmälan och tiden för anmälan till nötkreatursregistret har gått ut.

14 §
Nötkreaturs ålder, kön och ras samt kalvning

Vid övervakningen skall kontrolleras att villkoren för beviljande om stöd uppfylls i fråga om de nötkreatur för vilka ansökts om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen uppfyller villkoren för stödberättigande. Villkoren gäller nötkreaturens

1) ålder,

2) kön,

3) ras, samt

4) kalvning.

Vid övervakningen godkänns inte nötkreatur som inte uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

15 §
Registrering som djurhållare och märkning av tackor

Vid övervakningen skall det kontrolleras att jordbruksföretaget är registrerat som djurhållare i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter samt 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Om det vid kontrollen upptäcks brister i registreringen, betalas inte stöd innan jordbruksföretaget har registrerats som djurhållare i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen skall det kontrolleras att tackorna är märkta i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter samt 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen skall det också kontrolleras att jordbrukaren har fört en djurförteckning som uppfyller stödvillkoren och som det föreskrivs om i 10 § i förordningen om registrering av får och getter. Tackor skall inte godkännas vid övervakningen, om de inte är märkta i enlighet med stödvillkoren eller det på jordbruksföretaget inte finns en förteckning över antalet djur av vilken antalet får framgår.

4 kap.

Påföljder

16 §
Påföljder

Om påföljder på grund av oegentligheter i samband med djurbidrag föreskrivs i artiklarna 57―63 i tillämpningsförordningen.

17 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan skall avslås om odlaren eller dennes företrädare förhindrar övervakningen på plats.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Kontroller på Åland

I fråga om kontroller på Åland iakttas vad som bestäms i 2 § 3 mom. i stöduppgiftslagen samt i 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

19 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 10 § i stöduppgiftslagen.

20 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om övervakning av djurstöd (408/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.