591/2007

Given i Helsingfors den 16 maj 2007

Statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), med stöd av 10 och 16 § i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) samt med stöd av 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa paragrafer den förstnämnda sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de stödsystem som avses i avdelning III och i kapitel 2, 5, 6, 9 och 10 e i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, samt av de kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljöstöd den helhet som består av bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd,

2) digitalisering att kantlinjerna på basskiftena ritas med hjälp av en datateknisk ritmetod på en digital flygbildskarta,

3) icke odlad åker som sköts sådan icke odlad åkerareal för vilken det betalas gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 och på vilken de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas,

4) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som läggs i träda eller har skötts som icke odlad åker eller används för andra ändamål,

5) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,

6) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.26 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter,

7) permanent betesmark ett sådant område som avses i artikel 2.2 i tillämpningsförordningen,

8) kantdike ett dike som avgränsar ett basskifte,

9) tegdike ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten från basskiftet och som är nödvändigt med tanke på grundtorrläggningen av en åker,

10) stöduppgiftslagen lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992),

11) område som tillfälligt inte odlas ett område som av tillfällig orsak inte odlas, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som annars är permanent icke odlade,

12) obligatorisk träda trädesareal enligt artiklarna 54 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd.

2 kap.

Övervakning

3 §
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts skall kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 23 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Administrativa kontroller

Administrativa kontroller av stödansökningar skall utföras i enlighet med artikel 23 i förordningen om gårdsstöd, inbegripet sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 24 i tillämpningsförordningen.

5 §
Kontroller på plats

På grundval av artikel 26.1 i tillämpningsförordningen skall minst 5 procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska gemenskapen kontrolleras på plats.

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som arbetskrafts- och näringscentralerna gör. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 27 i tillämpningsförordningen.

Arbetskrafts- och näringscentralerna utför kontroller på plats. Den person som utför övervakningen skall inneha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av arbetskrafts- och näringscentralerna utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen skall på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan kontrollen inleds.

6 §
Delområden för kontroller på plats

Gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § skall kontrolleras på det sätt som föreskrivs i artikel 29 i tillämpningsförordningen.

7 §
Utvidgad övervakning

Om det vid en kontroll på plats upptäcks att den areal för en växtartsgrupp, som anmälts i ansökan avviker från den areal som godkänts vid övervakningen med över tre procent eller 2 hektar, skall alla jordbruksskiften för växtartsgruppen mätas.

Om det vid en kontroll på plats upptäcks att något stödvillkor har försummats på ett jordbruksskifte, skall iakttagandet av detta villkor övervakas på alla de jordbruksskiften på gården som berörs av villkoret.

8 §
Övervakningsprotokoll

Över kontroll på plats skall upprättas en kontrollrapport (övervakningsprotokoll) som avses i artikel 28 i tillämpningsförordningen. Övervakningsprotokollet upprättas enligt formulär som fastställts av Landsbygdsverket. Samma formulär används i tillämpliga delar i administrativa kontroller.

Enligt artikel 28.2 i tillämpningsförordningen skall jordbrukaren ges möjlighet att underteckna övervakningsprotokollet, bekräfta sin närvaro vid kontrollen och lämna synpunkter på övervakningsprotokollet.

Den tjänsteman vid arbetskrafts- och näringscentralen som har utfört kontrollen skall underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren.

9 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen skall i första hand digitaliserade kartor ur åkerskiftesregistret användas. Som hjälp vid övervakningen kan även användas kartbilagor som jordbrukaren under stödåret i fråga eller tidigare stödår lämnat in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tillsammans med stödansökan samt korrigeringskartor för digitaliseringen. Dessutom kan även annat flygfotografimaterial användas vid övervakningen.

10 §
Mätutrustning som används vid övervakningen

Vid övervakningen skall mätningarna utföras med hjälp av

1) ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial,

2) takymeter,

3) GPS-utrustning,

4) måttband i terräng, eller

5) planimeter.

11 §
Måttavvikelser

Måttavvikelser skall användas när ett skifte kontrolleras på plats. Måttavvikelserna beräknas utifrån den uppmätta arealen. Måttavvikelser används inte på basskiften som innehåller oanmälda jordbruksskiften vilka inte berättigar till stöd.

Mätningen skall utföras med en måttavvikelse på två procent om skiftet mäts med en takymeter eller GPS-utrustning. Mätningen skall utföras med en måttavvikelse på fem procent eller en avvikelse som baserar sig på en högst 1,5 meter bred zon om skiftet mäts med hjälp av

1) ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial,

2) måttband i terräng, eller

3) planimeter.

Måttavvikelsen kan vara minst 0,01 hektar och högst 1 hektar. Måttavvikelsen för skiften som understiger 0,10 hektar kan vara en avvikelse som baserar sig på en högst 1,5 meter bred zon.

12 §
Krav på noggrannare mätning

Om arealen på ett jordbruksskifte inte har mätts med hjälp av takymeter eller GPS-utrusning vid övervakningen och den uppmätta arealen är mindre än den areal som jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny mätning med en måttavvikelse som har en noggrannhet på två procent. Den nya mätningen skall utföras med hjälp av takymeter eller GPS-utrustning.

Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning enligt 1 mom., skall kravet framföras inom två veckor från det att jordbrukaren har fått kännedom om kontrollresultatet eller senast innan det första arealbaserade stödet för kontrollåret i fråga har betalts till jordbrukaren.

3 kap.

Kontroll av skiftesgränser

13 §
Områden som inte berättigar till stöd

Vid övervakningen skall kontrolleras att det inte finns områden på skiftena som är oberättigade till stöd.

Vid övervakningen skall följande områden på skiftena förkastas som områden som inte berättigar till stöd:

1) områden som tillfälligt inte odlas,

2) icke odlade områden, samt

3) områden som inte uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

Avdrag från arealen på områden som tillfälligt inte odlas och icke odlade områden vars areal understiger 0,01 hektar skall endast göras om den sammanlagda arealen på de områden som tillfälligt inte odlas och de icke odlade områdena på jordbruksskiftet är större än den måttavvikelse för mätutrustningen som anges i 11 §.

14 §
Gränsen för ett basskifte

Vid övervakningen skall digitaliseringen av gränserna för ett basskifte kontrolleras.

Vid övervakningen skall gränsen för ett basskifte fastställas längs kanten av åkerarealen om basskiftet avgränsas av

1) ett vattendrag,

2) en väg,

3) skog,

4) en gräns för äganderätt,

5) en gräns för ett stödområde,

6) en gräns för trädesduglighet,

7) en gårdsstödsegenskap, eller

8) en annan motsvarande gräns.

15 §
Kantdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen skall kontrolleras att kantdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett kantdike som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder godkänns vid övervakningen som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över 3 meter brett skall gränsen för åkerns basskifte fastställas längs gränsen mellan kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den sammanlagda bredden av kantdiket och dikesrenen, mätt från basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet, får vara högst två meter. Som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte godkänns dock följande, om de är belägna längs kanten av ett vattendrag eller utfallsdike och uppfyller villkoren för miljöstöd:

a) en dikesren,

b) en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa,

c) en åkerren avsedd att bevara biodiversiteten.

16 §
Tegdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen skall kontrolleras att tegdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett tegdike med dikesren som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder skall vid övervakningen godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte.

17 §
Områden med träd och buskar på ett basskifte

Vid övervakningen räknas träd och buskar inte till arealen av ett basskifte. Det görs dock inget avdrag, om det är fråga om ett område som uppfyller villkoren för stödberättigande för permanent betesmark.

De områden av ett dike eller en icke odlad dikesren på ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall i samband med övervakningen inte räknas till arealen av basskiftet.

18 §
Skyddsremsor, dikesrenar och åkerrenar avsedda att bevara biodiversiteten

I genomsnitt högst tre meter breda skyddsremsor, dikesrenar och åkerrenar avsedda att bevara biodiversiteten skall vid övervakningen godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte, om de uppfyller villkoren för miljöstöd.

19 §
Odlingstekniska vändtegar samt skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som uppfyller stödvillkoren och som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl samt skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter som uppfyller stödvillkoren skall vid övervakningen godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte, om de hör till odlingsmetoden för växten i fråga.

4 kap.

Kontrollresultat

20 §
Växtartsgrupper

Växtartsgrupperna skall åtskiljas från varandra så som bestäms i artikel 49 i tillämpningsförordningen.

Resultaten enligt växtartsgrupp skall beräknas separat i enlighet med stödnivåerna på det sätt som bestäms i artikel 50 i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag iakttas dessutom vad som bestäms i artikel 16 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

21 §
Växter som inte hör till en viss växtartsgrupp

Om det vid övervakningen konstateras att det på jordbruksskiftet finns en växt ur en annan växtartsgrupp än den som sökanden har uppgett i sin stödansökan, skall jordbruksskiftet förkastas i fråga om de växtartsgrupper i vilka den växt som konstaterats inte berättigar till stöd.

22 §
Arealfel

Efter det att villkoren för stödberättigande har kontrollerats skall arealfelen räknas ut enligt växtartsgrupp i enlighet med vad som bestäms i 20 §. Arealfelen skall räknas utgående från de arealer som godkänts vid övervakningen.

Arealen av ett område som anmälts som obligatorisk träda skall inte räknas med i den sammanlagda arealen för gårdsstödet, om området i fråga inte har lagts i träda i enlighet med stödvillkoren. Om en areal som godkänts vid övervakningen är mindre än den areal som anmälts, iakttas vid användningen av stödrättigheter artikel 49.2 i tillämpningsförordningen. Trädesrättigheterna kommer först i prioritetsordningen för användningen och övervakningen av stödrättigheter.

23 §
Påföljder för arealfel

Bestämmelser om påföljderna av felaktig anmålan av arealer finns i avdelning IV i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag gäller dessutom vad som bestäms i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Bestämmelser om påföljder för underlåten anmälan av arealer finns i artikel 14 punkt 1 a i tillämpningsförordningen. Som oanmäld areal räknas endast basskiftens helt oanmälda arealer. Basskiften med en areal under 0,05 hektar räknas inte till oanmäld areal.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §
Kontroller på Åland

I fråga om kontroller på Åland iakttas vad som bestäms i 2 § 3 mom. i stöduppgiftslagen samt i 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

25 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan skall avslås om odlaren eller dennes företrädare förhindrar övervakningen på plats.

26 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 10 § i stöduppgiftslagen.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar jämte ändringar:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2005 om övervakningens mål och allmänna organisation (324/2005),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd (406/2006),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om övervakning av arealbaserade stöd (407/2006).

28 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning i en annan lagar eller förordning till en förordning som upphävs genom denna förordning anses vara en hänvisning till denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.