588/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) rubriken för 5 kap. och den finska språkdräkten i rubriken för 33 § samt

fogas till 33 § 2 mom. en ny 1 a-punkt samt till lagen nya 33 a och 33 b § som följer:

5 kap.

Reklam, prissättning och varningstexter

33 §
Reglering av reklamen

Reklam och indirekt reklam för svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsumenterna inriktad annan verksamhet för främjande av försäljningen av sådana alkoholdrycker samt sammankoppling av sådant säljfrämjande med reklam eller säljfrämjande verksamhet för en annan produkt eller tjänst är förbjuden, om


1 a) den äger rum mellan klockan 7 och 21 i samband med televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) eller i samband med offentlig visning i biografer av bildprogram som enligt lagen om granskning av bildprogram (775/2000) får visas för personer under 18 år,


33 a §
Prissättning och prisinformation

Det är förbjudet att i detaljhandeln eller vid servering erbjuda två eller flera förpackningar eller portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris.

Det är förbjudet att utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om förpackningar eller portioner alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader.

33 b §
Varningstexter

En tillverkare, importör eller distributör av alkoholdrycker eller annan verksamhetsutövare som släpper ut en alkoholdryck på marknaden i Finland eller överlåter en sådan för användning i Finland skall se till att förpackningen är försedd med en allmän varningstext om produktens skadliga effekter på hälsan och en kompletterande varningstext om risken för fosterskada. Varningstexten skall vara avfattad på både finska och svenska.

Närmare bestämmelser om varningstextens innehåll, placering och storlek utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

I övrigt gäller för förpackningstexterna vad som särskilt bestäms om dem.

Förpackningar för alkoholdrycker behöver inte förses med varningstexter om dryckerna säljs ombord på finska fartyg eller luftfartyg i internationell trafik.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagens 33 b § träder dock i kraft den 1 januari 2009.

Alkoholdrycker som har tillverkats och förpackats före 33 b § träder i kraft får slutförsäljas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 232/2006
ShUB 58/2006
RSv 294/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.