578/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 14 § 5 mom., sådant det lyder i lag 972/1980,

ändras 6 § 4 mom., 14 § 2 mom., 18 § 1 mom., 30 § 4 mom. och 43 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 6 § 4 mom. i lag 1022/2004, 14 § 2 mom. och 18 § 1 mom. i lag 536/2001, 30 § 4 mom. i lag 602/1986 och 43 a § 1 mom. i lag 1124/1983, samt

fogas till 30 §, sådan den lyder i lag 304/1975 samt i nämnda lagar 602/1986 och 536/2001, nya 5―7 mom. som följer:

6 §

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen (710/1982) och boendeservice enligt 17 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag, stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i folkhälsolagen (66/1972). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder ersätts dock inte. I fråga om ersättning för hemservice och boendeservice och för stöd för närståendevård bestäms närmare genom förordning av statsrådet.


14 §

Försörjningspensionens årliga belopp är

1) för änka 5 630,78 euro,

2) för barn 3 167,32 euro och för föräldralöst barn 6 334,63 euro,

3) för förälder 3 167,32 euro,

4) för annan anhörig 1 407,70 euro.


18 §

En skadad eller insjuknad, vars invaliditetsgrad enligt 8 § har fastställts till minst 20 procent, kan på ansökan beviljas tilläggsränta för viss tid eller, om han har fyllt 65 år, tills vidare. Tilläggsräntans fulla belopp är 6 398,62 euro om året, om sökandens invaliditetsgrad är minst 30 procent, och 4 265,74 euro om året, om sökandens invaliditetsgrad är lägre än 30 procent.


30 §

Har den som får försörjningspension tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetald folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för den tid för vilken han på grund av besvär beviljas försörjningspension retroaktivt, skall Statskontoret utbetala den retroaktiva försörjningspensionen till Folkpensionsanstalten, till den del försörjningspensionen motsvarar beloppet av folkpension, extra fronttillägg, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid.

Statskontoret betalar också en försörjningspension som det beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten för ersättande av folkpension, extra fronttillägg, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid.

I de fall som avses i 4 och 5 mom. betalas försörjningspension till Folkpensionsanstalten för att ersätta bostadsbidrag för pensionstagare som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp endast om försörjningspension samtidigt betalas för ersättande av folkpension, extra fronttillägg eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som utbetalats till ett för stort belopp.

Försörjningspensionen betalas till Folkpensionsanstalten endast under förutsättning att yrkandet om betalning av pensionen har framställts hos Statskontoret minst två veckor före den dag då försörjningspensionen skall utbetalas.

43 a §

Ersättningsbeloppen enligt denna lag indexjusteras med iakttagande på motsvarande sätt av vad som bestäms i 98 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för arbetspensionsindex enligt vilket beloppet av de ersättningar som betalades ut 1995 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006
ShUB 56/2006
RSv 283/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.