575/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 7 § 3 mom.,

ändras 2 § 1 punkten. 6 §, rubriken för 7 § och 7 § 2 mom., 9 och 14 §, 18 § 1 mom., 19 § 2 och 3 mom., 21―23 §, 26 § 1 mom., 31 §, 32 § 3 mom., 33 § 2 och 5 mom. samt 36 § 3 mom., av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 942/2005, samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) invandrare en 16 år fylld person som flyttat till Finland och som har bott i Finland kortare tid än den tid som enligt 21 § i folkpensionslagen (568/2007) berättigar till full folkpension,


4 §
Förutsättningar för beviljande av särskilt stöd

När denna lag tillämpas skall frågan om vem som är bosatt i Finland avgöras enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

6 §
Beloppet av särskilt stöd

Beloppet av särskilt stöd är skillnaden mellan fullt särskilt stöd och de inkomster som skall beaktas enligt 7 §.

Fullt särskilt stöd är 487,76 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 430,54 euro i månaden.

7 §
Inkomster som skall beaktas (årsinkomst)

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)

1) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd,

2) bostadsbidrag som betalas av statens eller kommunens medel,

3) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),

4) barnförhöjning enligt 51 § i folkpensionslagen,

5) barnförhöjning som ingår i en pension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

6) arbetslöshetsdagpenningens eller arbetsmarknadsstödets barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

7) vårdbidrag enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) eller annat motsvarande stöd eller annan motsvarande ersättning som betalas på grundval av sjukdom eller skada,

8) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

9) livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

10) frontunderstöd som betalas till vissa utländska frivilliga frontmän, eller

11) förmåner från utlandet som motsvarar de ovan nämnda förmånerna.


9 §
Det särskilda stödets minimibelopp och avrundning

Särskilt stöd betalas inte, om dess belopp per månad är mindre än 5,38 euro.

De inkomstposter som påverkar bestämmandet av det särskilda stödet avrundas till närmaste euro.

14 §
När det särskilda stödet börjar i vissa situationer

Särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga börjar tidigast vid ingången av månaden efter den för vilken sökanden sist hade rätt till dagpenning med stöd av 8 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om rätt till dagpenning inte finns, börjar särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga dock först efter det att en tid som motsvarar den tid som avses i 8 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen har löpt ut. Detta gäller dock inte en sökande vars arbetsoförmåga har börjat innan han eller hon har fyllt 15 år.

Om en person har beviljats sjukpension (invalidpension) enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen, beviljas särskilt stöd som beviljas på grundval av arbetsoförmåga från samma tidpunkt. En person som fyllt 63 år kan beviljas särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträdde, dock tidigast från den tidpunkt då personen har beviljats ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare och sjukpension enligt folkpensionslagen.

18 §
Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd skall underrätta Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet, vistelse utomlands, intagning för institutionsvård samt andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av det särskilda stödet.


19 §
Justering av särskilt stöd

Utöver vad som bestäms i 1 mom. justeras det särskilda stödet

1) om den årsinkomst som påverkar det särskilda stödet har stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro,

2) när folkpension eller familjepension enligt folkpensionslagen som betalas till den som erhåller särskilt stöd justeras, eller

3) om den som får särskilt stöd ingår äktenskap eller om hans eller hennes äktenskap upplöses.

Om en förändring har inträffat den första dagen i en kalendermånad, justeras det särskilda stödet från ingången av den månaden. I annat fall justeras det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter förändringen. När den som får särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga fyller 65 år, justeras dock det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter att han eller hon fyllde 65 år till särskilt stöd som betalas till den som fyllt 65 år.


21 §
Särskilt stöd under institutionsvård

Det särskilda stödet betalas inte när stödtagaren har fått sådan vård som avses i 5 § i folkpensionslagen över tre månader till den del stödet, tillsammans med folkpensionen överstiger 256,36 euro per månad eller, för en stödtagare som är gift, 231,76 euro per månad.

Om en stödtagare som fortgående får offentlig institutionsvård får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), betalas det särskilda stödet dock till oförminskat belopp till utgången av den månad under vilken institutionsvården har varat nio månader.

Förmånen betalas till oförminskat belopp från ingången av månaden efter den under vilken institutionsvården upphörde, om institutionsvården upphör den sextonde dagen i månaden eller senare. I annat fall betalas förmånen till oförminskat belopp från ingången av den månad under vilken institutionsvården upphörde.

22 §
Särskilt stöd under fängelsestraff

Utbetalningen av särskilt stöd till den som avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse avbryts sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller av ett förvandlingsstraff för böter som skall avtjänas utöver det. Om häktningstiden omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts utbetalningen av det särskilda stödet på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet började avtjänas.

Särskilt stöd vars utbetalning har varit avbruten av en orsak som nämns i 1 mom. börjar betalas från ingången av den månad som följer efter frigivningen. Om en person friges den första dagen i månaden, betalas förmånen dock från ingången av den månaden.

För den tid under vilken utbetalningen av särskilt stöd skall vara avbruten av skäl som nämns i 1 mom. kan det särskilda stödet betalas till stödtagarens make, maka och barn under 16 år, om deras utkomst är beroende av det särskilda stödet.

23 §
Betalning av särskilt stöd till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att det särskilda stödet skall betalas till ett sådant organ i den kommun där stödtagaren är bosatt som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för att användas till försörjning av den som får särskilt stöd och hans eller hennes anhöriga enligt 22 § 3 mom. i denna lag, om det kan äventyra försörjningen för den som får särskilt stöd eller hans eller hennes anhöriga att förmånen betalas till stödtagaren själv. Särskilt stöd som betalats på detta sätt får inte i strid med stödtagarens uttryckliga samtycke användas för annan försörjning än sådan som ges under den månad för vilken det särskilda stödet har betalats.

Framställning om att det särskilda stödet skall betalas till ett kommunalt organ kan göras av stödtagaren, stödtagarens make eller maka, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter stödtagaren eller det kommunala organ som saken gäller.

26 §
Sänkning av särskilt stöd

Om en person har försämrat sin ekonomiska ställning eller vidtagit någon annan åtgärd uppenbart i syfte att särskilt stöd skall beviljas på oriktiga grunder, beviljas inget stöd eller beviljas det till det belopp det skulle uppgått till utan detta förfarande eller denna åtgärd.


31 §
Rättelse av beslut

Om den som får särskilt stöd har beviljats en förmån enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen retroaktivt eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten oberoende av 30 § behandla ärendet på nytt efter att ha hört den som saken gäller.

32 §
Återkrav

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som Folkpensionsanstalten betalar senare. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot särskilt stöd, folkpension enligt folkpensionslagen eller familjepension enligt folkpensionslagen.


33 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran och avgiftsfritt av penninginstitut få de upplysningar som är nödvändiga för avgörande av ett ärende som är under behandling och som gäller den som ansöker om eller erhåller en förmån och hans eller hennes make, om inte tillräckliga uppgifter och utredningar fås på något annat sätt och det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som den som ansöker om eller erhåller en förmån har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga och han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Begäran om uppgifter skall framställas skriftligen, och innan begäran framställs skall sökanden eller mottagaren underrättas om den.


Utöver denna paragraf iakttas 88 och 89 §, 90 § 3 punkten samt 95 och 96 § i folkpensionslagen.

36 §
Utmätning

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall 93 § i folkpensionslagen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Särskilt stöd till invandrare som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas enligt den andra kommungruppen när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 så att det betalas enligt 6 § i denna lag.

Särskilt stöd som betalas när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara denna lag så att livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller beräknad inkomst av egendom inte beaktas som inkomst vid bestämmande av det särskilda stödet.

Utbetalningen av särskilt stöd som betalas när denna lag träder i kraft fortsätter i övrigt på tidigare grunder fram till nästa justering enligt 19 § i lagen om särskilt stöd till invandrare eller till dess att det särskilda stödet upphör.

Omvandlingarna enligt 2 och 3 mom. görs utan ansökan, och beslut om omvandling av det särskilda stödet meddelas på stödtagarens begäran.

De belopp som anges i 6, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006
ShUB 56/2006
RSv 283/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.