566/2007

Given i Helsingfors den 16 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter (1201/2000) 6 och 12 § samt

ändras 8, 9 och 9 a §, 10 § 1 mom., 14 § 2 och 6 mom., 14 a §, 16 § 1 mom. samt 19, 23 och 24 §, av dem 9 a §, 14 § 6 mom. och 14 a § sådana de lyder i förordning 512/2003, som följer:

8 §
Stödnivån för små och medelstora företag

Investeringsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter kan beviljas små och medelstora företag på så sätt att investeringsstödets riktgivande procentandel av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är

Nationella stödområden Medelstora företag Små företag
STÖDOMRÅDE I
Riktgivande procentandel 20 30
STÖDOMRÅDE II
Riktgivande procentandel 10 20
STÖDOMRÅDE III
Riktgivande procentandel 5 10

Investeringsstödet kan beviljas högst 5 procentenheter högre än den procentandel som anges i 1 mom., om detta är motiverat med tanke på investeringens art och betydelse. På stödområde III kan investeringsstödet till medelstora företag beviljas högst 2,5 procentenheter högre än den procentandel som anges i 1 mom., om detta är motiverat med tanke på investeringens art och betydelse.

Investeringsstöd kan beviljas till en lägre procentandel än stödnivån enligt 1 mom., om detta är motiverat med tanke på investeringens storlek eller art.

9 §
Stödnivån för stora företag

Investeringsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter kan beviljas ett stort företag på stödområde I och II med undantag av Övre Birkalands ekonomiska region och Kuusankoski stad. Investeringsstödets maximala procentandel av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är

Nationella stödområden
STÖDOMRÅDE I
Maximal procentandel 15
STÖDOMRÅDE II
Maximal procentandel 10
9 a §
Stödets kumulativa maximibelopp

Det sammanräknade maximibeloppet av procentandelarna av det investeringsstöd som skall beviljas och annat stöd som skall anses utgöra statligt stöd av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna i ett projekt är för små, medelstora och stora företag på de olika stödområdena som följer

Nationella stödområden Stora företag Medelstora företag Små företag
STÖDOMRÅDE I
Maximal procentandel 15 25 35
STÖDOMRÅDE II
Maximal procentandel 10 15 25
STÖDOMRÅDE III
Maximal procentandel - 7,5 15
10 §
Beviljande av investeringsstöd till en fastighetssammanslutning eller kommun

En kommun eller fastighetssammanslutning kan på stödområde I och II beviljas investeringsstöd för förvärvande av verksamhetslokaler som ställs till ett företags förfogande på så sätt att stödnivån bestäms på grundval av storleken på det företag som skall placeras i verksamhetslokalen och verksamhetslokalens läge på det sätt som anges i 8, 9 och 9 a §.


14 §
Utvecklingsprojekt som gäller produkter och produktionsmetoder

För utvecklingsprojekt som gäller produkter och produktionsmetoder kan utvecklingsstöd beviljas endast när det är fråga om sådan utveckling som föregår konkurrensen i enlighet med artikel 2.j i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.


De utvecklingsstöd som skall beviljas för utvecklingsprojekt som gäller produkter eller produktionsmetoder kan på stödområde I och II uppgå till högst 40 procent och på stödområde III till högst 35 procent av de utgifter som ligger till grund för stödet.

14 a §
Utvecklingsstödets kumulativa maximibelopp

Det sammanräknade maximibeloppet av procentandelarna för det utvecklingsstöd som skall beviljas och annat stöd som skall anses utgöra statligt stöd kan i utvecklingsprojekt som gäller produkter och produktionsmetoder på stödområde I och II vara 40 procent samt på stödområde III vara 35 procent. I fråga om övriga utvecklingsprojekt kan det sammanräknade maximibeloppet av procentandelarna för stöden vara högst 50 procent.

16 §
Utvecklingsprojekt som gäller främjande av internationalisering

När stöd beviljas för internationaliseringsprojekt kan grund för utvecklingsstödet vara de utgifter som föranleds av att utomstående tjänster och sakkunniga används samt de utgifter som föranleds av deltagande i en utställning som skall hållas utomlands. Stödet för de kostnader som föranleds av deltagande i en utställning som hålls utomlands beviljas som sådant de minimis-stöd som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, med undantag av ett företags första deltagande i evenemanget i fråga.


19 §
Gemenskapens rättsakter som gäller utvecklingsstöd

När ett utvecklingsstöd beviljas iakttas kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

23 §
Stödjande av företag i svårigheter

Stöd enligt denna förordning kan inte beviljas för sådana företags projekt vilka avses i kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (2004/C 244/02).

24 §
Godtagbarheten hos utgifter förorsakade av hyrning som motsvarar anskaffning av anläggningstillgångar

Som utgifter förorsakade av hyrning som motsvarar anskaffning av sådana anläggningstillgångar som avses i 9 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet kan godkännas högst de hyresutgifter som motsvarar köpesumman av anskaffningen i fråga och i dem kan förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållsavgifter eller andra motsvarande utgifter inte inbegripas. På stödområde I och II beviljas investeringsstödet för utgifter förorsakade av hyrning som de minimis -stöd.


Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 (32006R1998); EGT nr L 379, 28.12.2006, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 (32001R0070); EGT nr L 10, 13.1.2001, s. 33

Helsingfors den 16 maj 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.