563/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 45 kap. 27 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 559/2000, och

fogas till 45 kap. 27 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 2 a-punkt samt till 45 kap. 27 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 214/2006, ett nytt 3 mom. som följer:

45 kap.

Om militära brott

27 §
Krigsmän

Med krigsman avses i detta kapitel


2) den som fullgör sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst och den som fullgör tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

2 a) den som tjänstgör i försvarsmaktens frivilliga övningar enligt 18 § i lagen om frivilligt försvar (556/2007) och en i 21 § i den nämnda lagen avsedd utbildare och ledare för skolskjutningar, samt


Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas dessutom på frivilliga som deltar i försvarsmaktens handräckningsuppgifter enligt 23 § i lagen om frivilligt försvar så som det föreskrivs särskilt i den nämnda lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 172/2006
FsUB 3/2006
RSv 299/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.