540/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 kap. 9 a och 13 §, 35 kap. 2 § 1 mom. och 38 kap. 10 § 2 mom.,

sådana de lyder, 34 kap. 9 a § i lag 951/1999, 34 kap. 13 § i lag 833/2003, 35 kap. 2 § 1 mom. i lag 769/1990 och 38 kap. 10 § 2 mom. i lag 1118/2001, samt

fogas till 34 kap. en ny 9 b § i stället för den 9 b § som upphävts genom lag 17/2003, till 35 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 769/1990, ett nytt 3 mom., till kapitlet en ny 8 §, till 38 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 578/1995, ett nytt 2 mom., till 38 kap. 6 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., till 38 kap. 7 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., till 38 kap. nya 7 a, 7 b och 8 a §, varvid den nuvarande 8 a § blir 8 b §, och till 38 kap. en ny 12 § samt till 49 kap. en ny 7 §, som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

9 a §
Orsakande av fara för informationsbehandling

Den som för att orsaka olägenhet eller skada för informationsbehandling eller för ett informations- eller kommunikationssystems funktion eller säkerhet

1) för in i landet, tillverkar, säljer eller annars sprider eller ställer till förfogande

a) sådana apparater, datorprogram eller programinstruktioner som har skapats eller anpassats för att äventyra eller skada informationsbehandling eller ett informations- eller kommunikationssystems funktion eller för att bryta eller avkoda det tekniska skyddet vid elektronisk kommunikation eller skyddet för ett informationssystem, eller

b) andra personers lösenord eller åtkomstkoder eller andra motsvarande uppgifter om informationssystem, eller

2) sprider eller ställer till förfogande anvisningar för tillverkning av sådana datorprogram eller programinstruktioner som avses i 1 punkten,

skall, om inte strängare eller lika strängt straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag, för orsakande av fara för informationsbehandling dömas till böter eller fängelse i högst två år.

9 b §
Innehav av hjälpmedel vid nätbrott

Den som för att orsaka olägenhet eller skada för informationsbehandling eller för ett informations- eller kommunikationssystems funktion eller säkerhet innehar sådana apparater, datorprogram eller programinstruktioner som avses i 9 a § 1 a-punkten eller sådana lösenord, åtkomstkoder eller andra motsvarande uppgifter som avses i 9 a § 1 b-punkten, skall för innehav av hjälpmedel vid nätbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

13 §
Straffansvar för juridiska personer

På kärnladdningsbrott, på förberedelse till allmänfarligt brott enligt 9 § 2 mom. och på orsakande av fara för informationsbehandling tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

35 kap.

Om skadegörelse

1 §
Skadegörelse

Försök till skadegörelse enligt 2 mom. är straffbart.

2 §
Grov skadegörelse

Om

1) skadegörelsen vållar

a) synnerligen stor ekonomisk skada,

b) synnerligen kännbar skada för den drabbade, med beaktande av dennes förhållanden,

c) avsevärd skada på egendom som är synnerligen värdefull i historiskt eller kulturellt hänseende, eller

2) skadegörelse enligt 1 § 2 mom. begås som ett led i en i 17 kap. 1 a § 4 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet,

och skadegörelsen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov skadegörelse dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.


8 §
Straffansvar för juridiska personer

På skadegörelse som avses i 1 § 2 mom. samt på grov skadegörelse som avses i 2 §, när den har skett på det sätt som avses i 1 § 2 mom., tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

38 kap.

Om informations- och kommunikationsbrott

5 §
Störande av post- och teletrafik

Försök är straffbart.

6 §
Grovt störande av post- och teletrafik

Försök är straffbart.

7 §
Lindrigt störande av post- och teletrafik

Försök är straffbart.

7 a §
Systemstörning

Den som i syfte att orsaka någon annan olägenhet eller ekonomisk skada genom att mata in, överföra, skada, ändra eller undertrycka data eller på något annat med dessa jämförbart sätt obehörigen hindrar ett informationssystems funktion eller orsakar allvarliga störningar i det skall, om inte strängare eller lika strängt straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag, för systemstörning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

7 b §
Grov systemstörning

Om vid systemstörning

1) vållas synnerligen kännbar olägenhet eller ekonomisk skada, eller

2) brottet begås särskilt planmässigt,

och systemstörningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov systemstörning dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

8 a §
Grovt dataintrång

Om dataintrång görs

1) som ett led i en i 17 kap. 1 a § 4 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet, eller

2) särskilt planmässigt,

och dataintrånget även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt dataintrång dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

10 §
Åtalsrätt

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för kränkning av kommunikationshemlighet, grov kränkning av kommunikationshemlighet, systemstörning, dataintrång eller avkodningssystemsbrott, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller gärningsmannen när brottet begicks var anställd hos en inrättning som utövar allmän post- eller televerksamhet eller om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.


12 §
Straffansvar för juridiska personer

På kränkning av kommunikationshemlighet, grov kränkning av kommunikationshemlighet, störande av post- och teletrafik, grovt störande av post- och teletrafik, dataintrång, grovt dataintrång, systemstörning och grov systemstörning tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

7 §
Straffansvar för juridiska personer

På upphovsrättsbrott tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

RP 153/2006
LaUB 23/2006
RSv 264/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.